Условия за ползване

Последно обновяване 20.09.2021

Това е правен договор (наричан по-долу „Споразумение“) между Фаст Чарджинг ЕООД, адрес: ул. „Янко Мустаков” № 33, 9023 Варна, ЕИК 206440624, и JB Digital Partners OÜ, код на юридическото лице 14974763, адрес: Narva mnt 7-634, район Kesklinna, 10117 Талин (регистрирана в Естония) (наричани по-долу поотделно “Дружеството”, “ние”, “нас”, “наш” ) и всяко физическо лице, юридическо лице или друг юридически субект (наричано по-нататък “Клиент”, “Вие”, “Ваш”), което се е регистрирало на нашия уебсайт my.trade4coins.com (наричан по-нататък “Уебсайтът”), за да получи достъп и/или да използва платформата за обмен, наречена “T4C”, разположена на Уебсайта (наричана по-нататък “Платформата за обмен “) и/или всички услуги, предоставяни чрез Уебсайта и платформата за обмен (наричани по-нататък “Услугите”).Настоящото Споразумение установява правните отношения с едно от изброените по-горе Дружества в зависимост от това в кое Дружество сте обслужвани като Клиент. С достъпа до и/или използването на Уебсайта, платформата за обмен и/или всички Услуги, предоставяни чрез Уебсайта и/или платформата за обмен, Вие потвърждавате, че внимателно сте прочели и разбрали настоящото Споразумение (заедно с други документи, които са публикувани на нашия Уебсайт и/или предоставени по друг начин от Дружеството), неразделните части на Споразумението, както е по-подробно описано по-долу, и се съгласявате да бъдете обвързани с неговите разпоредби. Вашето съгласие освен това декларира, гарантира и удостоверява, че всяка информация, предоставена от Вас по време на процеса на регистрация и/или по наше искане, е вярна и пълна.

Вие трябва да гарантирате, че информацията, която сте предоставили на Дружеството по време на процеса на кандидатстване и/или по всяко време след това, е винаги точна, вярна и актуална, и трябва да ни уведомите незабавно, но не по-късно от един месец, за всякакви промени в тази информация. Съгласно нашата политика и вътрешни процедури за AML&KYC, ние можем да поискаме от Вас по всяко време да потвърдите точността на Вашата информация и/или да предоставите документи и/или други доказателства. Ако предоставената от Вас информация е неточна, Дружеството няма да носи отговорност и няма да поеме никаква отговорност за каквито и да било загуби, преки или косвени, както и за каквито и да било неблагоприятни последици, които биха могли да произтекат от това и които ще бъдат понесени от Вас.

Вие можете да използвате Уебсайта, платформата за обмен и нашите Услуги само ако това е законно във Вашата държава на пребиваване. Вие заявявате и гарантирате, че регистрацията на Уебсайта, откриването на сметка(и) и/или получаването на услуга(и) от Дружеството, както е описано по-подробно по-долу, и/или използването на платформата за обмен и/или на услуга(и) от Дружеството не нарушава никакви закони и/или разпоредби, приложими за Вас.

 1. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

1.1. Настоящото Споразумение определя реда и условията за предоставяне на Услугите, достъпни за Клиента чрез Платформата за обмен и/или Уебсайта. За да можете да използвате Услугите, Вие следва да преминете през KYC процедури в съответствие с разпоредбите на нашата AML&KYC политика;

1.2. Следните Услуги се предоставят от Дружеството на клиенти-физически лица, които са преминали KYC процедура:

1.2.1. Откриване и поддържане на Търговска стая на Клиента на Уебсайта;

1.2.2. Откриване и поддържане на Парична сметка (параграф 4 от настоящото Споразумение);

1.2.3. Обработване на сделките за обмен и търговия между и между клиентите, в рамките на Платформата за обмен, с цел обмен на различни криптовалути и/или блокчейн токени (наричани по-долу “Виртуални валути “) помежду им;

1.3. В допълнение към услугите, предвидени в точка 1.2 от настоящото споразумение, на клиентите-физически лица, които са преминали през засилените мерки на KYC съгласно нашата политика за AML&KYC, се предоставят следните услуги:

1.3.1. Обработване на транзакциите за обмен и търговия сред и между клиентите в рамките на Платформата за обмен, с цел обмен на различни Виртуални валути помежду им и/или Виртуални валути с фиатни валути (Виртуални валути и фиатни валути, наричани по-долу заедно или поотделно “Активи”);

1.4. Корпоративните и институционалните клиенти са обект на засилена процедура KYC, съгласно политиката AML&KYC. За тях могат да се прилагат специални условия чрез подписване на съответното споразумение с Дружеството, но условията на настоящото Споразумение с клиента са приложими за тях в частта, която не противоречи на специалните условия;

1.5. Търговията се извършва чрез API системите за търговия на Дружеството;

1.6. Всяка от Паричните сметки, наричани по-долу в единствено число може да бъде посочена като “Сметка” или в множествено число – “Сметки “, не е банкова сметка и Активите, държани в нея, няма да носят лихва;

1.7. Активите, показани в рамките на салдата на Сметката/ите, принадлежат на физическо или юридическо лице, което е регистрирано като титуляр на съответното Търговско място. Никое друго лице, освен такъв титуляр на Място за търговия, няма права по отношение на Активите, държани от съответната Сметка(и). Вие нямате право да прехвърляте или преотстъпвате Вашите Сметка(и) и/или Място за търговия на трето лице и/или по друг начин да предоставяте на трето лице правен или справедлив интерес върху тях;

1.8. Фиатната валута може да се държи по Сметката за краткосрочен период с цел улесняване на транзакциите с криптовалута. Съгласно местните законодателни изисквания Дружеството не предоставя доверителни услуги и/или услуги по съхранение на валута. Поради това Сметката за фиатна валута се използва само като временна сметка, при което Клиентът е длъжен да гарантира, че всички фиатни пари са изтеглени от Сметката. Запазваме си правото да изискаме изтеглянето на фиатна валута от Сметката ви, ако по наше мнение използвате Сметката си по начин, който противоречи на условията на настоящото споразумение;

1.9. Всички транзакции между Клиента и други клиенти и/или между Клиента и Дружеството, могат да се извършват само в Активи, разрешени/приети от Дружеството. Дружеството няма да приема преводи от трети лица към Сметката(ите) на Клиента, нито ще извършва тегления, от Сметката(ите) на Клиента към трети лица;

1.10. Вие носите пълна отговорност за всички дейности, извършвани чрез Вашата стая за търговия. Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно за всяко неоторизирано използване на Вашата стая за търговия и/или на която и да е сметка(и), както и за всяко друго нарушение на сигурността. Въпреки че можем да прилагаме определени процедури за наблюдение, предназначени да ни предупреждават за измамни дейности, ние не носим отговорност за всяко неоторизирано използване на Вашата стая за търговия и/или Акаунт(и) и Вие се съгласявате, че носите отговорност за всяко такова неоторизирано използване и за опазване на поверителността на Вашата парола;

1.11. Запазваме си правото да извършваме необходимите проверки за пране на пари, финансиране на тероризма, измами и/или други незаконни дейности, преди да разрешим теглене на Активи от Вашата Сметка(и). За тези цели можем да поискаме от Вас да предоставите допълнителна информация, включително документи за проверка в рамките на определените от нас срокове. Дружеството си запазва правото да извършва и засилена комплексна проверка, когато Дружеството счете това за необходимо, специално за корпоративни и институционални клиенти;

1.12. Строго забранено е да използвате Вашата стая за търговия и/или сметка(и) за каквито и да било незаконни цели, включително, но не само, за измами и пране на пари. Ние ще докладваме за всяка подозрителна дейност на съответната правоприлагаща агенция. Забранено Ви е да използвате Вашия(те) акаунт(и) в опит за злоупотреба, експлоатация или заобикаляне на наложените ограничения за използване;

1.13. Ако извършите и/или се опитате да извършите транзакция в нарушение на забраните, съдържащи се в настоящото Споразумение, ние си запазваме правото да:

– да отмените транзакцията(ите); и/или

– да блокираме и/или спрем Вашите акаунти или някой от тях; и/или

– да съобщим за транзакцията(ите) на съответната правоприлагаща агенция; и/или

– да поискаме обезщетение от Вас; и

– да Ви начислим административна такса в размер до 200 български лева (или равностойността им във всеки Асет), в случай че приложим някое от горните действия;

1.14. Използвайки Уебсайта, Платформата за обмен и/или Услугите, Вие заявявате, че това използване е законно във Вашата местна юрисдикция, и се съгласявате, че няма да използвате Уебсайта, Платформата за обмен и/или Услугите, ако това използване е забранено или по друг начин нарушава законите на страната, щата, провинцията или друга юрисдикция, в която пребивавате или на която сте гражданин;

1.15. В зависимост от Вашето местоживеене е възможно да не можете да използвате всички функции на Уебсайта. Ваша отговорност е да спазвате правилата и законите в мястото на пребиваване и/или мястото, от което осъществявате достъп до Уебсайта;

1.16. Вие потвърждавате и се съгласявате, че когато извършвате търговски сделки в рамките на Борсовата платформа, Вие търгувате/сключвате сделки с други клиенти, а Ние действаме само като посредник в такива сделки, а не като насрещна страна по всяка сделка/сделки.

 1. ПРИЕМАНЕ НА РИСКОВЕТЕ

2.1. Дружеството предоставя единствено услуга по изпълнение и не дава съвети относно предимствата на конкретна/и сделка/и и/или техните данъчни последици. Като цяло, Вие трябва да се запознаете с нашата Декларация за разкриване на рискове, която представлява неразделна част от този Договор и съдържа по описателен начин позоваване на правните рискове и рисковете, свързани с търговията, както и с други съответни сделки, с Виртуални валути. Въпреки това, преди да използва нашите Услуги, Клиентът трябва да е наясно и със следното:

2.1.1. Виртуалните валути могат да бъдат изключително рискови. Всяка конкретна Виртуална валута има уникален набор от характеристики, които правят повече или по-малко вероятно колебанието на стойността ѝ. В допълнение, фактори извън контрола на Дружеството могат да повлияят на пазарната ликвидност, за конкретна Виртуална валута, като регулаторна дейност, манипулиране на пазара и/или необяснима волатилност на цените. Блокчейн мрежите могат да излязат от строя в резултат на бъгове, разклонения или редица други непредвидими причини. Дружеството не поема риска от загуби, дължащи се на търговия и/или на фактори извън неговия контрол, по отношение на жизнеспособността на конкретни блокчейн мрежи. Като цяло, за Клиент с ограничен опит в търговията и ниска толерантност към риск, се препоръчва да не участва в активна търговия. Спекулирането със стойността на Активите е свързано с висок риск и Вие никога не трябва да търгувате повече, отколкото можете да си позволите да загубите;

2.1.2. Разбирането на Виртуалните валути изисква напреднали технически познания. Виртуалните валути често се описват на изключително технически език, който изисква цялостно разбиране на приложната криптография и/или компютърните науки, за да се разберат присъщите рискове. Посочването на дадена Виртуална валута в Платформата за обмен не означава одобрение или неодобрение на основната технология, по отношение на която и да е Виртуална валута, и не трябва да се използва като заместител на Вашето собствено разбиране на рисковете, специфични за всяка Виртуална валута. Ние не Ви даваме никаква гаранция относно пригодността на Активите, предлагани за търговия/транзакции, съгласно настоящото Споразумение и не поемаме никакви доверителни задължения в отношенията си с Вас;

2.1.3. Клиентът(ите) приема(т) всички последствия от изпращането на Активи на какъвто и да е адрес. Например адресът може да е въведен неправилно и истинският собственик на адреса никога да не бъде открит, или адресът може да принадлежи на субект, който няма да върне Вашите Активи, или адресът принадлежи на субект, който може да върне Вашите Активи, но преди това изисква действия от Ваша страна, като например проверка на Вашата самоличност. Възможно е транзакциите да не могат да бъдат върнати обратно. След като изпратите Активи на даден адрес, Вие поемате риска, с което признавате, че може да загубите достъпа до Вашите Активи за неопределено време;

2.1.4. Вие приемате риска от търгуването/транзакциите с Активи, като повече подробности са посочени в нашата Декларация за оповестяване на риска. При сключването на каквато и да е транзакция чрез Вашето Търговска стая, на Платформата на Борсата или по която и да е Ваша сметка, Вие заявявате, че сте били, сте и ще бъдете единствено отговорни за извършването на собствена независима оценка и проучване на рисковете, свързани със съответната транзакция (транзакции) и базовите Активи. Вие декларирате, че имате достатъчно познания, пазарна опитност и/или опит, въз основа на професионален съвет или по друг начин, за да направите собствена оценка на предимствата и рисковете на всяка сделка и/или всеки базов Актив;

2.2. Вие носите отговорност за спазването на приложимото/ите законодателство/а. Вие се съгласявате, че Дружеството не носи отговорност за определянето на това дали и кой закон(и) може да се прилага(т) към Вашата(ите) транзакция(и), включително данъчното законодателство. Вие носите пълната отговорност за отчитането и плащането на всички данъци, произтичащи от използването на Услугите от Ваша страна;

2.3. Дружеството не дава съвети относно търговския риск. Ако в някакъв момент Дружеството и/или негови представители предоставят препоръки за търговия, пазарни коментари и/или друга информация, действието по този начин е инцидентно във връзка с Вашите взаимоотношения с нас и не налага задължение за истинност и/или надлежна проверка от страна на Дружеството и/или неговите представители;

2.4. Вие трябва редовно да проверявате салдата и историята на транзакциите по Вашата сметка(и). Трябва да съобщавате за всякакви нередности или да изпращате всякакви въпроси, които може да имате, възможно най-скоро, като се свържете с отдел “Обслужване на клиенти”;

2.5. Блоковите вериги на Виртуалната валута могат да се “разклонят” (както е описано по-долу под заглавието “Разклонения”) и ние може да не поддържаме разклонената Виртуална валута своевременно или изобщо;

2.6. Вие носите пълната отговорност да определите дали всяка планирана транзакция е подходяща за Вас, въз основа на Вашите лични цели, финансово състояние и/или апетит за риск.

 1. СТАЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА КЛИЕНТА, ЗАЛАГАНЕ, ДЕПОЗИРАНЕ И ТЕГЛЕНЕ НА АКТИВИ

3.1. След като завършите процеса на регистрация, можете да влезете във Вашата стая за търговия на Уебсайта, като въведете Вашия имейл адрес и парола, които са Ви били предоставени по време на регистрацията. Мястото за търговия съдържа информация за Вашите активи. Мястото за търговия също така предоставя възможност за откриване на Сметка(и), като следвате прости инструкции;

3.2. Можете да депозирате Активи, като посетите Уебсайта, влезете във Вашата Търговска стая и следвате съответните “инструкции за депозиране” в рамките на Търговската стая. Вашата Търговска стая ще бъде използвана за съхраняване на различни Активи, прехвърлени/депозирани от Вас;

3.3. Можете да поискате изтегляне на всички или част от Активите, съхранявани във Вашата стая за търговия, по всяко време, като следвате инструкциите, посочени в стаята за търговия;

3.4. Можете да изтеглите всички или част от Вашите налични и отключени Активи, при условие че са останали достатъчно Активи за поддържане на текуща/неизпълнена поръчка/транзакция (ако има такава).

3.5 Програми за залагане

От време на време Trade4Coins ще стартира програми за залагане на определени видове цифрови валути, за да възнагради, съгласно определени правила, потребителите, които държат такива цифрови валути в своите сметки в T4C. Когато участвате в Програми за залагане, трябва да имате предвид, че:

 1. ПАРИЧНА СМЕТКА И ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЗА ОБМЕН

4.1. Паричната сметка е електронно улеснение, което Ви позволява да използвате платформата на Борсата и свързаните с нея Услуги на Борсата. При условията, изрично посочени по-долу, относно Паричните сметки, Дружеството предоставя на Клиента достъп до функционалността на Борсовата платформа, която е предназначена да улесни Клиента в обмена на Активи, помежду им и/или между клиенти, по цени, определени от клиентите на Дружеството;

4.2. За да се избегнат съмнения, Дружеството не емитира Активи на своите клиенти и не се явява контрагент по отношение на обменна(и) сделка(и) със своите клиенти; по-скоро Дружеството само предоставя на своите клиенти достъп до технологичното средство (Платформата за обмен) и свързаните с него услуги за обмен на Активи, за да обменят своите Активи помежду си и/или с други клиенти;

4.3. Паричната сметка се открива автоматично, когато Клиентът завърши процеса на регистрация, а идентификационните данни за Паричната сметка се предоставят на Клиента по електронна поща. След откриването на Кеш сметката, можете да продадете съответните налични Активи от Вашата Кеш сметка на друг(и) клиент(и) на Дружеството, като създадете нареждане(я) за обмен, следвайки инструкциите, предоставени в Търговската стая. Поръчките за размяна на клиенти се изпълняват на Платформата за размяна чрез технология, която автоматично съпоставя поръчките за покупка и продажба на входящи цени, генерирани от клиентите. Съответстващите заявки и оферти за покупка и продажба на Активи се сдвояват автоматично от Борсовата платформа. След като бъде установено съвпадение, борсовата поръчка се изпълнява и изчиства незабавно;

4.4. С настоящото Вие се съгласявате и потвърждавате, че с подаването на нареждането за обмен упълномощавате Дружеството автоматично да прехвърли разменените суми, след като бъде извършено съвпадение, т.е. да кредитира Вашата парична сметка с продадения от Вас Актив и да дебитира Вашата парична сметка с купения от Вас Актив. Ще бъдете уведомени, след като нареждането за обмен бъде изпълнено. Трябва да подадете нареждане за размяна само ако напълно възнамерявате да изпълните транзакцията;

4.5. Платформата за обмен може да изпълни частично нареждане за обмен, направено от Вас, и Вие с настоящото неотменимо потвърждавате и се съгласявате, че Дружеството има право да направи това;

4.6. Всяка поръчка за обмен, издадена на Платформата за обмен, е неотменима и обвързваща за Клиента. Освен ако не е посочено друго в настоящото Споразумение, Дружеството няма да отмени нареждане за обмен по искане на Клиента, доколкото то вече е било изпълнено/приключено. Клиентът може да изтрие, отмени или промени нареждането за обмен, преди да бъде съчетано с едно или повече други нареждания за обмен, както е посочено по-горе;

4.7. Дружеството има право по всяко време да работи, като изхожда от това, че всяко нареждане за обмен е правилно и не съдържа грешки;

4.8. Всяко нареждане за обмен ще бъде потвърдено на Клиента, като се използва функцията за водене на записи на Платформата за обмен и може да бъде видяно от Клиента в историята на терминала;

4.9. Дружеството не носи отговорност за транзакциите за обмен на активи, извършвани между клиенти. С настоящото Вие се съгласявате и потвърждавате, че носите всички рискове, свързани със сделката(ите) за обмен на Активи, извършена(и) чрез Платформата за обмен. Дружеството не носи отговорност за евентуални спорове между и/или между клиентите относно която и да е транзакция. Дружеството в никакъв случай не гарантира, че купувачът и/или продавачът ще намерят подходящо предложение за размяна на активи за продажба и/или за покупка;

4.10. Дружеството си запазва правото да провери транзакцията(ите) на клиента по всяко време, в случай на съмнение за манипулиране на цените. При условие, че се докаже, че действително е имало такова манипулиране, Дружеството си запазва правото да блокира сметката(ите) на Клиента и да му наложи финансова глоба, чийто размер ще зависи от размера на причинените вреди. За целите на настоящото споразумение манипулиране на цените е ситуация, при която Клиентът и/или организирана група клиенти използват паралелно повече акаунти, за да постигнат по-добра цена, с цел да се обогатят;

 1. РАЗХОДИ И КОМИСИОНИ

5.1. Дружеството няма да начислява комисиони за кредитиране/дебитиране на Активи по/от Сметката на Клиента с изключение на депозити на „стабилните монети“. Възможно е обаче да Ви бъде начислена комисиона от блокчейн за Виртуални валути и/или комисиона(и) от платежна(и) система(и) за фиатни валути. Клиентът се уведомява, че Дружеството няма никакво влияние върху тези комисиони и няма да плаща такива комисиони от името на Клиента;

5.2. Дружеството ще начислява комисиона за всяка обменна транзакция, инициирана от Клиента (наричана по-долу “такса за обмен”). Текущите такси за обмен са посочени на Уебсайта;

5.3. Дружеството си запазва правото периодично да променя и/или модифицира Таксите за обмен и съответните условия за плащане. Всички такива промени и/или изменения влизат в сила след съответното актуализиране на Уебсайта. Ако не сте съгласни с публикуваните промени и/или модификации, можете да прекратите настоящото Споразумение, както е предвидено в него. Вашето първо използване на Вашата парична сметка след публикуването на всякакви промени и/или модификации на условията на настоящото Споразумение и/или модификации на таксите за обмен, актуализирани на Уебсайта, ще представлява Вашето приемане на всички такива промени и/или модификации;

5.4. Дружеството може да предлага програма за лоялност, която дава на клиентите различни предимства, например да предлага по-ниски Такси за обмен. Условията на такива програми за лоялност ще бъдат посочени на Уебсайта или в Търговската стая, но подлежат на промени и/или отмяна от страна на Дружеството по всяко време и по преценка на Дружеството;

5.5. Таксата за обмен ще бъде приспадната от сумата, закупена от Вас от друг клиент на Дружеството. С настоящото Вие упълномощавате Дружеството да начисли и/или удържи от Вашата Парична сметка всички Такси за обмен, приложими към съответната(ите) сделка(и), извършена(и) от Клиента, чрез Платформата за обмен;

5.6. Таксите за обмен се заплащат както от купувача, така и от продавача във всяка дадена сделка.

5.7. За избягване на всякакво съмнение, Клиентът остава отговорен за всички такси/разходи, направени от Дружеството във връзка с искането(исканията), претенцията(претенциите) и/или жалбата(жалбите) на Клиента, ако това искане(искания), претенция(претенции) и/или жалба(жалби) не може да бъде изчерпателно удовлетворено без участието на трети лица.

5.8. Дружеството може да променя своите такси/разходи/условия, свързани с програмата за лоялност, без предварително уведомление. Всички такива такси/разходи се поемат от Клиента, както са възникнали, или както Дружеството по свое усмотрение може да определи, и Клиентът с настоящото упълномощава Дружеството да изтегли сумата на всички такива такси/разходи от Стаята за търговия или Сметката(ите) на Клиента.

 1. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ДРУЖЕСТВОТО

6.1. Клиентът потвърждава, че Дружеството има следните права:

6.1.1. Да отхвърли, отмени, изтрие и/или коригира всяка борсова и/или търговска поръчка и/или сделка, която Клиентът може да подаде;

6.1.2. Да блокира всяка Сметка на Клиента;

6.1.3. Да предоставя на Сметката(ите) всички транзакции, които Дружеството счита за необходими за правилното предоставяне на Услугите по този Договор;

6.1.4. Да ограничи достъпа до, да наложи ограничения, да спре, да прекрати или да отмени използването на Платформата за обмен (включително, без ограничение, да прекрати използването на API от Клиента), като цяло или на конкретни Активи, транзакции и/или клиенти, или да прекрати предаването на всякаква и/или цялата информация;

6.1.5. Дружеството може да откаже да улесни и/или да продължи изпълнението на която и да е транзакция и/или да откаже достъп до Търговската стая и/или Платформата на Борсата, по преценка на Дружеството, в резултат на някое от следните обстоятелства:

6.1.5.1. Пълна или частична повреда на Уебсайта и/или Борсовата платформа, включително повреда на технологията и/или на някой от комуникационните канали, свързани с Уебсайта и/или Борсовата платформа и Клиента и/или някой от контрагентите, или всяко друго обстоятелство, което се счита за непрактично за използване на Уебсайта и Борсовата платформа;

6.1.5.2. Нарушаване на сигурността на Уебсайта и/или Платформата за обмен;

6.1.5.3. Извънредни ситуации, включително, но не само, неправилно изпълнение на поръчки от страна на Борсовата платформа;

6.1.5.4. Съществено нарушение от страна на Клиента на задълженията по настоящия Договор и/или друг договор с Дружеството;

6.1.5.5. Неспазване от страна на Клиента на всички приложими закони;

6.1.5.6. Пазарни условия като цяло и/или условия, засягащи конкретен Актив и/или съответния дериват(и) (по преценка на Дружеството);

6.1.5.7. Липса на ликвидност. Всяко такова действие(я), предприето(и) от Дружеството в съответствие с настоящия раздел, продължава(т) за такъв период от време, какъвто Дружеството разумно прецени, че е необходим;

6.1.5.8. Клиентът задава поръчки за търговия с цени, които по мнение на Дружеството са много по-ниски или много по-високи от пазарните цени. Такива действия се третират от Дружеството като измамни действия;

6.2. За целите на намаляване и управление на потенциалните рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма, пред които е изправено Дружеството, без да се нарушават правата на Дружеството, както е изрично посочено по-горе, Дружеството си запазва правото по свое усмотрение да блокира стаята за търговия на Клиента и/или всяка сметка на Клиента и да забрани всякаква дейност, включително, но не само, тегления, за период, определен от Дружеството, по свое усмотрение, необходим за провеждане на вътрешно разследване, но не по-малко от 180 дни, при условие че Дружеството има основателни подозрения, че дейността на Клиента (i) не съответства на Услугите, предоставяни от Дружеството, и на условията на настоящото Споразумение, и/или (ii) е измамна, и/или (iii) е в нарушение на закона, настоящото Споразумение и/или политиката на Дружеството за борба с изпирането на пари и корупцията;

6.3. За да може Дружеството да показва цени със скоростта, свързана със спекулативната търговия, може да се наложи Дружеството да разчита на налична цена, която по-късно може да се окаже невярна. В такъв случай Дружеството може да анулира или коригира търговията по сметката на Клиента, но ще направи това в разумен срок и ще предостави на Клиента пълно обяснение за предприетите действия.

6.4. Дружеството има право по свое усмотрение да контролира и променя функционалността на ценовите канали, конфигурациите и съдържанието, включително, но не само:

6.4.1. Параметъра и протоколите, чрез които се поставят, насочват, съчетават и/или обработват по друг начин сделките/транзакциите от Борсовата платформа;

6.4.2. Наличието на конкретен Актив чрез Платформата за обмен, във всеки конкретен момент и/или място;

6.5. В случай на възникнал спор, Дружеството си запазва правото да поиска съвет от трети лица и/или провеждане на съответното разследване, експертиза и/или анализ, включително, но не само, евентуално начисляване на такса/такси, като Дружеството си запазва правото да начисли тези разходи на Клиента, във връзка с разпоредбите на настоящия Договор;

6.6. Дружеството ще положи всички възможни усилия за изпълнение на заявените от Клиента сделки/транзакции. С настоящото Клиентът разбира, че Дружеството не може да гарантира изпълнението на поръчките и/или заявките на Клиента и че Клиентът няма да държи Дружеството отговорно за евентуални неуспехи в процеса на изпълнение;

6.7. Доколкото е позволено от закона, Дружеството не носи отговорност за каквито и да било щети, пропуснати печалби, пропуснати приходи, загуба на бизнес, пропуснати възможности, пропуснати данни, косвени или последващи загуби, освен ако претърпяната загуба е причинена от нарушение на настоящия Договор от страна на Дружеството;

6.8. Дружеството не носи отговорност за неизправност, повреда, забавяне или прекъсване на интернет връзката и/или за други причини, свързани с евентуална недостъпност на Уебсайта във всеки един момент;

6.9. Дружеството не носи отговорност за забавяне на обработката на плащанията, причинено по вина на трети лица(оператори) на такива транзакции;

6.10. В случай на промени в законодателството на определена държава, последиците от които са по-строго регулиране на Виртуална валута, представена на Борсовата платформа, Дружеството може да ограничи търговията по определена двойка с такава Виртуална валута за Клиенти, които са обект на такива промени в законодателството. В такъв случай Клиентът ще може да изтегли ограничената за търговия Виртуална валута само на външен адрес.

6.11. В случай на измама Дружеството се задължава да съобщи цялата необходима информация, включително имена, адреси и цялата друга поискана информация, на съответните органи, занимаващи се с измами и нарушения на законодателството. Клиентът осъзнава, че Сметката(ите) може да бъде(ат) замразена(и) по всяко време по искане на компетентен орган, разследващ измама или друга незаконна дейност.

6.12. Дружеството има право да закрие сметката на Клиента в случай на настъпване на едно от следните обстоятелства:

– Клиентът не е влизал в сметката си повече от 6 последователни месеца;

– Клиентът не е преминал проверка поне на първо ниво за повече от 6 последователни месеца от момента на създаване на акаунта;

6.13. Всички Активи, държани по сметката към момента на закриване, ще бъдат изтеглени в отделна сметка на Дружеството и Вие с настоящото предоставяте съгласието си за тези действия на Дружеството. Клиентът има право да поиска връщане на Активите, изтеглени в съответствие с тази клауза, като предостави заявление на [email protected]. Клиентът ще трябва да предостави информация и документи по искане на Дружеството, за да потвърди своята самоличност и собственост върху Активите. Дружеството има право да откаже на лицето да върне Активите, в случай че лицето не може да потвърди, че е било клиент на Дружеството и че изтеглените Активи му принадлежат;

 1. ДЕКЛАРАЦИИ, ГАРАНЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА КЛИЕНТА

7.1. Клиентът декларира и гарантира, че:

7.1.1. Клиентът е вменяем, пълнолетен и дееспособен;

7.1.2. всеки път, когато Клиентът влиза в стаята за търговия и/или извършва търговия/сделки, Клиентът контролира напълно своите умствени способности, не е под въздействието на алкохол, наркотици и/или не е подложен на друго влияние, което би го накарало да извърши търговия/сделки по начин, различен от обичайния;

7.1.3. никое лице, различно от Клиента, няма или няма да има интерес към Сметката(ите) на Клиента;

7.1.4. Клиентът гарантира с настоящото, че независимо от всяко последващо установяване на противното, Клиентът е подходящ да сключи настоящия Договор;

7.1.5. цялата информация, предоставена чрез процеса на откриване на Сметките, е вярна, точна и пълна към датата на настоящия документ и Клиентът ще уведоми незабавно Дружеството за всякакви промени в тази информация;

7.1.6. Ако физическото лице представлява корпоративен или институционален Клиент, то е напълно упълномощено за това в съответствие със законодателството и има всички необходими разрешения, издадени от управителния орган на Клиента;

7.1.7. Клиентът декларира и гарантира, че както фиатната валута, така и Виртуалната валута, депозирани в която и да е Сметка, принадлежат на Клиента и произхождат от законни източници.

7.1.8. Клиентът декларира и гарантира, че ще изтегли всяка Виртуална валута от своята Сметка само в своите портфейли, в противен случай Дружеството не носи никаква отговорност за последиците от такова изтегляне.

7.1.9. Клиентът декларира и гарантира, че всички извършвани транзакции не нарушават правата на трети лица или приложимите закони.

7.2. Клиентът с настоящото потвърждава и потвърждава изричното си съгласие за премахване на поверителния характер на всички съобщения, отнасящи се до, без да се ограничава до, всякакви спорове, съдебни производства, публични изявления между страните по настоящия договор или резултатите от тях, включително решения на съдилища или други схеми за разрешаване на спорове по въпроса. Клиентът също така се съгласява, че Дружеството може да разкрие по свое усмотрение съдържанието на такава комуникация, когато и където Дружеството счете за необходимо.

7.3. Клиентът разбира, че неговите лични данни и идентификатори могат да бъдат предоставяни на съответно упълномощени трети страни, поради законови задължения, като например предотвратяване на престъпления и данъчни цели и/или за предоставяне на услугата, поискана от Клиента. Моля, проучете Политиката за поверителност за повече информация.

7.4. Клиентът декларира и гарантира, че ще уведоми незабавно Дружеството за всяка открита грешка в Борсовата платформа, включително борсовата и търговската система, Сметките, Търговската стая или функционалността на Уебсайта, засягаща интересите на Клиента, и ще преустанови всички по-нататъшни действия с функционалността на системите, с изключение на тези действия, които са насочени към предотвратяване на загуби за Клиента. С настоящото Клиентът потвърждава и признава, че няма да използва системната грешка в свой интерес. Нарушаването на тези разпоредби ще накара Дружеството да упражни правата си съгласно отговорностите на Клиента за обезщетение, посочени в настоящото Споразумение, и може да доведе, наред с другото, до прекратяване или спиране на правото на Клиента да използва Услугите.

7.5. В случай на неразрешена борсова/търговска сделка или борсова/търговска сделка, която е била неправилно изпълнена поради грешка от наша страна, Вие трябва да ни уведомите за неразрешената или неправилно изпълнената сделка в срок от 1 (един) ден от датата на сделката. Вие оставате изцяло отговорни за всички загуби, произтичащи от посочената по-горе транзакция, в случай че: неразрешената транзакция произтича от това, че не сте осигурили безопасността на идентификационните данни за сметките; и/или не сте оспорили и не сте ни уведомили за неразрешената или неправилно изпълнената транзакция в рамките на 1 (един) ден от датата на транзакцията.

7.6. Клиентът се съгласява да плати незабавно на Дружеството всички обезщетения, разходи и разноски, включително адвокатски хонорари, направени от Дружеството при изпълнението на някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение и всички други споразумения между Дружеството и Клиента. Доколкото това е допустимо от закона, ние си запазваме правото да прихващаме всякакви обезщетения или суми, дължими ни от Вас за нарушаване на настоящото Споразумение или други задължения по настоящото Споразумение, от средствата във Вашите сметки или от всяка друга сметка, държана в Дружеството.

7.7. С настоящото Клиентът се съгласява и признава, че технологичното съоръжение (платформата за обмен), уебсайтът и свързаните с него софтуер и услуги могат да бъдат предоставени от външни лицензодатели – трети страни. Дружеството не носи никаква отговорност, изразена или подразбираща се, или законова, по отношение на ненарушаване на правата по отношение на технологичното съоръжение (Платформата за обмен), Уебсайта и свързаните с тях софтуер и Услуги, предоставяни от външни лицензодатели – трети страни. Ние не правим никакви изявления или гаранции, че технологичното съоръжение (Платформата за обмен), Уебсайтът и свързаните с него софтуер и Услуги ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки; ние също така не правим никакви изявления или гаранции относно качеството, годността, истинността, полезността, точността или пълнотата на казаното, както е допълнително посочено от нас.

7.8. С настоящото Клиентът се съгласява и признава, че функционалността на Платформата за обмен, нейните конфигурации и съдържание могат да бъдат променяни от външни лицензодатели – трети страни, включително, но не само:

7.8.1. Параметрите и протоколите, чрез които поръчките се подават, маршрутизират, съчетават или обработват по друг начин от Платформата за обмен;

7.8.2. Наличието на Платформата за обмен по отношение на конкретен Актив, дериват или транзакция във всеки конкретен момент или място;

 1. СТРАТЕГИИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С ТЪРГОВИЯ

Пазарната злоупотреба се състои от незаконно поведение на финансовите пазари, което включва, но не се ограничава до търговия с вътрешна информация, незаконно разкриване на вътрешна информация, манипулиране на пазара, арбитражна размяна(вътрешна или външна) и други злоупотребяващи стратегии за търговия, като Клиентът се задължава освен това да не действа по какъвто и да е злоупотребяващ начин съгласно настоящото споразумение.

Освен това не се разрешават/приемат стратегии за търговия, целящи използване на грешки в цените и/или сключване на сделка(и) на цени, които не представляват пазарната(ите) стойност(и), включително латентност, търговия с вътрешна информация, търговия с високи рискови параметри. Клиент(и), за когото(ито) е установено, че използва злоупотребяващи стратегии за търговия, независимо дали чрез използване на сложни технологии, ръчни методи, когато такава търговия се основава на грешки, или друг метод, за който е установено, че е злоупотребяващ, но не е предварително определен, не се приема от Дружеството. Клиенти, за които е установено, че използват злоупотребяващи стратегии за търговия, свързани с алгоритмична и високочестотна търговия, не се приемат и съответната(ите) сметка(и) подлежи(т) на корекция(и)/модификация(и), а в определени случаи може да подлежи(т) на закриване, ако Дружеството счете подобна дейност за подходяща.

Дружеството може да предприеме една или повече от следните мерки за противодействие:

а) да коригира цената(ите), предоставена(и) на Клиента;

б) да промени ценовите спредове, предлагани на Клиента;

в) да промени условията/ограниченията за търговия, прилагани към сметката/ите на Клиента;

г) анулира сделката(ите);

д) да отмени сделката(ите);

е) въведе стойностите, които сделката(ите) би(ха) имала(и), ако са били приложени правилните условия за търговия, които не се считат за злоупотреба;

ж) да забави потвърждаването на цената и/или да прекотира предложената(ите) цена(и);

з) ограничава достъпа на Клиента до поточни, незабавно търгуеми котировки, като предоставя само ръчни котировки;

и) извлича от сметката(ите) на Клиента всички търговски печалби назад във времето;

и) да прекрати отношенията с Клиента незабавно чрез писмено предизвестие;

 1. РАЗКЛОНЕНИЯ (FORKS)

9.1. Вие разбирате, потвърждавате и се съгласявате, че основните правила за функциониране на определени виртуални валути могат да се променят от време на време по такъв начин, че да доведат до повече от една свързана версия на съществуваща виртуална валута (всеки случай на такава промяна – “разклонение”). Ако възникне разклонение, то ще доведе до създаването на нова виртуална валута (“Нова разклонена виртуална валута”), свързана със съществуваща виртуална валута (“Предишна виртуална валута”). В резултат на това ще притежаваме количество от Новата виртуална валута, пропорционално на притежаваната от нас Предишна виртуална валута. Освен това Вие разбирате, потвърждавате и се съгласявате, че всяка Виртуална валута може съществено да повлияе на стойността, функцията и/или името на първоначалната Виртуална валута, която държите в Сметката си, и че Новата виртуална валута може да има минимална или никаква стойност.

НИЕ НЯМАМЕ КОНТРОЛ И НЯМАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВЛИЯЕМ ВЪРХУ СЪЗДАВАНЕТО ИЛИ ПРИЛАГАНЕТО НА РАЗКЛОНЕНИЕ ИЛИ НА НОВАТА РАЗКЛОНЕНА ВИРТУАЛНА ВАЛУТА. НЕ МОЖЕМ ДА ПРЕДОСТАВИМ ГАРАНЦИИ ЗА СИГУРНОСТТА, ФУНКЦИОНАЛНОСТТА ИЛИ ПРЕДЛАГАНЕТО НА КОЯТО И ДА Е ВИРТУАЛНА ВАЛУТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО КАКТО НА НОВАТА РАЗКЛОНЕНА ВИРТУАЛНА ВАЛУТА, ТАКА И НА ПРЕДИШНАТА ВИРТУАЛНА ВАЛУТА. ВИЕ РАЗБИРАТЕ, ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ НИЕ НЕ ПОЕМАМЕ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ, СВЪРЗАНА С ПРОМЯНА В СТОЙНОСТТА НА КОЯТО И ДА Е ВИРТУАЛНА ВАЛУТА (НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е РЕЗУЛТАТ ОТ РАЗКЛОНЕНИЕ ИЛИ НЕ).

9.2. Ако настъпи разклонение, Вие разбирате, потвърждавате и се съгласявате, че можем временно да преустановим работата на Платформата за обмен (със или без предварително уведомление до Вас), докато определим по свое усмотрение дали да поддържаме една или и двете виртуални валути – новата разклонена виртуална валута и предишната виртуална валута. Освен това, въпреки че ще се стремим да вземем това решение бързо, имаме право да продължим спирането на Платформата за обмен за такъв период от време, какъвто считаме за разумен, за да вземем такова решение. Вие разбирате, потвърждавате и се съгласявате, че е малко вероятно Платформата за обмен да поддържа търговия с всички Нови виртуални валути.

9.3. Вие разбирате, потвърждавате и се съгласявате, че нямате никакви права, претенции или привилегии във или по отношение на която и да е Нова виртуална валута. Ако не поддържаме дадена Нова виртуална валута, може да не успеете да изтеглите Нова виртуална валута от Платформата за обмен своевременно или изобщо; може да не успеете да търгувате с Нова виртуална валута на нашата платформа за фиатна валута или други криптоактиви; и може да загубите всякаква стойност, свързана с такава Нова виртуална валута. Ако решим да не поддържаме Нова виртуална валута, можем, по наше усмотрение, (i) да получим и задържим Новата виртуална валута като собственост, която ни принадлежи; или (ii) да Ви предоставим Новата виртуална валута еднократно, въз основа на притежаваната от Вас Предишна виртуална валута в момента на Виртуалната валута, при условие че удържим и задържим от нас сума, разумно изчислена, за да ни компенсира справедливо за разходите по предоставянето на такава Нова виртуална валута, и при спазване на нашите процедури за изтегляне. Ще Ви уведомим само ако решим да разрешим еднократно теглене съгласно (ii) по-горе.

9.4. Вие разбирате, потвърждавате и се съгласявате, че ако Вие или трето лице депозирате сума от Нова разклонена виртуална валута(или друг криптоактив), която Платформата за обмен не поддържа, в нашата обща клиентска сметка за криптоактиви, ние имаме право и ще отчитаме всеки такъв неподдържан криптоактив (включително неподдържана Нова разклонена виртуална валута) като принадлежащ на нас. Ние нямаме и не поемаме задължение или дълг да върнем криптоактив, преведен без основание на някоя от нашите сметки.

 1. AIRDROPS

Вие разбирате, потвърждавате и се съгласявате, че в случай, че трета страна се опита да разпространи (понякога наричано “airdropping” или “bootstrapping”) Виртуална валута (независимо дали се поддържа от Платформата за обмен) на адреси на Виртуални валути, ние ще третираме такава airdropping Виртуална валута, както бихме третирали всички неподдържани Виртуални валути. Освен това Вие се съгласявате и разбирате, че airdropped Виртуалните валути не създават отношения между нас и прехвърлителя или изпращача и/или свързаната мрежа, която е създала airdropped Виртуалната валута; и освен това, че ние не сме обект на никакви задължения, тъй като те могат да се отнасят до прехвърлителя и/или свързаната мрежа.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Компанията може по своя собствена преценка и абсолютна дискретност от време на време да предоставя на Клиента информация за практическите аспекти на борсата с активи и търговията с деривати. Независимо от всякаква такава информация, предоставена от Компанията, Клиентът признава и се съгласява, че сключва всяка сделка за обмяна или търговия по собствено желание, без да разчита на каквато и да е информация, предоставена от Компанията, и че такава обмяна или препоръка за търговия е на свой риск. Клиентът няма право да разчита на Компанията за съвет относно времето или условията на която и да е обмяна или поръчка за търговия. Клиентът признава и се съгласява, че обменните курсове варират редовно и могат да бъдат засегнати от въпроси и събития, които не са под контрола на Клиента и Компанията.

11.2. Регистрираният имейл адрес и паролата се използват за влизане в Стаята за търговия и имат достъп до Вашата стая за търговци и акаунти. Трябва да предприемете всички разумни стъпки, за да запазите регистрирания си имейл адрес, паролата до Търговската стая или телефонната парола, използвана за комуникация с Нас (наричани общо – Удостоверения), по всяко време и никога да не я разкривате на никого. Трябва да вземете всички разумни грижи, за да сте сигурни, че Вашият регистриран имейл акаунт като част от Удостоверенията е защитен и е достъпен само от Вас, тъй като Вашият регистриран имейл адрес може да се използва за нулиране на други Удостоверения или за комуникация с Вас относно сигурността от Вашите акаунти. В случай че регистрираният имейл адрес е компрометиран, Вие трябва незабавно да оведомите Отдела за обслужване на клиенти, а също така да се свържете с вашия регистриран доставчик на имейл услуги.

11.3. Във връзка с правомощията, Вие потвърждавате и се ангажирате, че:

а) Вие ще носите отговорност за поверителността и използването на Вашите правомощия;

б) освен с предварителното писмено съгласие на Компанията, няма да разкривате своите правомощия на лица, различни от вашите упълномощени представители, за каквато и да е цел;

в) Можем да разчитаме на всички инструкции, поръчки и други съобщения, въведени с помощта на валидни правомощия, и Вие ще бъдете обвързани от всяка сключена транзакция или разходи, направени от Ваше име в зависимост от такива инструкции, поръчки и други съобщения; и

г) Вие ще ни уведомите незабавно в нашия отдел за продажби и/или поддръжка на клиенти, ако узнаете за загубата, кражбата или разкриването на трета страна или за неоторизирано използване на Вашите правомощия.

11.4. Ако имате някакви индикации или подозрения, че Вашите идентификационни данни са изгубени, откраднати, присвоени, използвани без разрешение или компрометирани по друг начин, Ви препоръчваме да промените паролата си. Трябва да се свържете с Клиентското обслужване незабавно, когато узнаете за загуба, кражба, присвояване или неоторизирано използване на Вашите правомощия. Независимо от Вашето известие Вие ще носите отговорност за всички загуби в резултат и се съгласявате да обезщетите Компанията, нейните филиали, служители, агенти, наследници и възложители и да поемете всички задължения, загуби, щети, разходи и такси, включително адвокатски хонорари, направени от нас в резултат на Вашето неизпълнение на Вашите задължения тук или ако представянето и излагането на факти не е точно и вярно. Вие също така се съгласявате да ни платите незабавно всички щети, разходи и такси, включително адвокатски хонорари, направени от нас в резултат на Вашето неизпълнение изцяло и своевременно на Вашите задължения тук.

11.5. Компанията не предоставя услуги на лицата, които се намират в юрисдикциите, определени от FATF като високорискови и несъдействащи юрисдикции със стратегически недостатъци по AML/CFT.

11.6. Компанията не предоставя никакви Услуги на лицата, пребиваващи в САЩ или Република Сингапур, техните територии или владения.

11.7. Компанията не приема преводи от платежни институции, регистрирани в САЩ, нейните територии или владения или от държавите, определени от FATF като високорискови и несъдействащи юрисдикции. В случай че Компанията знае или подозира или има основателни основания да знае или подозира, че Клиентът е станал жител на държавите, определени от FATF като високорискови и несъдействащи юрисдикции, Компанията незабавно ще затвори всички неизпълнени позиции и ще блокира Сметките.

11.8. Ние(или нашите лицензодатели, агенти, доставчици, дистрибутори, доставчици на услуги или други абонати или доставчици) в никакъв случай не носим отговорност пред Вас или която и да е трета страна за някакви преки, специални, косвени, случайни, последващи, примерни, или наказателни щети, включително без ограничение, щети за загуба на печалба, загуба на бизнес, загуба на възможност, загуба на репутация, загуба на информация, прекъсване на бизнеса, приходи или добра репутация, които могат да възникнат от използването на нашите услуги и платформата за обмен или някой от материалите, съдържащи се на уебсайта, или поради Вашето неразбиране на същността на виртуалните валути, дериватите или пазара на такива валути и нейните деривати.

11.9. ОСВЕН АКО ИЗРИЧНО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО ОБРАТНОТО В ПИСМЕН ДОКУМЕНТ ОТ НАША СТРАНА, НАШИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТФОРМАТА ЗА ОБМЕН СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ПРИНЦИПА “КАКТО Е” И “КАКТО Е НАЛИЧНО”. НИЕ ИЗРИЧНО ОТКАЗВАМЕ, А ВИЕ СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ, ПЛАТФОРМАТА ЗА ОБМЕН, ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЯХ. Не правим никакви изявления или гаранции, че платформата за обмен и услугите, както и съдържащите се в тях материали, ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки; не правим и никакви изявления или гаранции относно качеството, пригодността, истинността, полезността, точността или пълнотата на платформата за обмен и услугите, както и на съдържащите се в тях материали.

11.10. ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪХРАНЯВАТЕ ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯТЕ ЧРЕЗ НАШАТА ПЛАТФОРМА ЗА ОБМЕН ИЛИ УСЛУГИ, МОЖЕ ДА БЪДЕ БЕЗВЪЗВРАТНО ЗАГУБЕНА ИЛИ ПОВРЕДЕНА ИЛИ ВРЕМЕННО НЕДОСТЪПНА ПОРАДИ РАЗЛИЧНИ ПРИЧИНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СОФТУЕРНИ ГРЕШКИ, ПРОМЕНИ В ПРОТОКОЛИТЕ ОТ ДОСТАВЧИЦИ ТРЕТИ СТРАНИ, ПРЕКЪСВАНИЯ НА ИНТЕРНЕТ, ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ДРУГИ БЕДСТВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО DDOS АТАКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, ПЛАНИРАНА ИЛИ НЕПЛАНИРАНА ПОДДРЪЖКА ИЛИ ДРУГИ ПРИЧИНИ, КОИТО СА ПОД ИЛИ ИЗВЪН НАШИЯ КОНТРОЛ. ВИЕ НОСИТЕ ПЪЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА АРХИВИРАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ДУБЛИРАЩИ КОПИЯ НА ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪХРАНЯВАТЕ ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯТЕ ЧРЕЗ НАШИТЕ УСЛУГИ.

11.11. Поради естеството на нашия бизнес, дружеството не предоставя възстановяване.

11.12. Ние не продаваме, лицензираме, отдаваме под наем или разкриваме по друг начин Вашата лична информация на трета страна по каквато и да е причина, с изключение на следните случаи:

11.12.1. Имаме право да споделим вашата лична информация с третата страна – оператор на платформата за обмен, само за целите на проверката и надлежната проверка. С настоящото Клиентът упълномощава Дружеството да предостави на тази трета страна – оператор на Борсова платформа, цялата информация, необходима за откриване и проверка на сметката на името на Клиента. Клиентът се съгласява да защитава, да обезщетява и да предпазва от вреди Дружеството, неговите филиали, служители, агенти, наследници, дъщерни дружества, правоприемници и всеки от техните съответни служители, директори, акционери, членове, партньори, адвокати, работници, от и срещу всякакви отговорности, загуби, щети, разходи и разноски, включително адвокатски хонорари, за всички щети, които пряко, непряко и/или косвено произтичат или за които се твърди, че произтичат от или възникват от използването, неправилното използване или невъзможността за използване от страна на Клиента на третата страна – оператор на платформа за обмен, услугите, предоставяни от третата страна – оператор на платформа за обмен, или който и да е от съдържащите се в тях материали.

11.12.2. Ние си запазваме правото да разкрием Вашата лична информация на трети страни, когато това се изисква от закона пред регулаторни, правоприлагащи или други държавни органи.

11.12.3. Можем също така да разкрием Вашата информация на несвързани трети страни, ако е необходимо за защита на правата или собствеността на Компанията.

11.13. Ако възникне конфликтна ситуация, когато Клиентът основателно вярва, че Компанията, в резултат на някакво действие или бездействие, нарушава едно или повече условия на настоящото споразумение, Клиентът има право да подаде жалба до Компанията в рамките на един ден след оплакването е възникнало. Компанията ще отговори на жалбата в продължение на две седмици. За избягване на съмнения, Компанията има право да игнорира всякакви оплаквания или съобщения от клиенти, които се държат неправилно, невъзпитано или участват в тролинг и др. За повече подробности, моля, вижте нашата Политика за оплаквания.

11.14. За всички финансови изчисления Дружеството използва политиката на закръгляване в полза на платформата за обмен. Дружеството закръгля фиатните валути до втората цифра след разделителя. Политиката на закръгляне за криптовалутите варира в зависимост от криптовалутата.

11.15. За целите на оптимизирането на процесите транзакциите на борсовата платформа по отношение на някои артикули (включително, но не само валути, криптовалути и др.) няма да бъдат отразени в акаунта на клиента или в търговската стая и ще се появят веднага след като единица е цяла в съответствие със стандартите за закръгляване.

11.16. Цялото съдържание на Уебсайта е защитено с авторско право, патент, търговска марка и всички други приложими закони, освен ако не е посочено друго в настоящото Споразумение. Използването на каквото и да е съдържание от Уебсайта без писменото съгласие на Дружеството или на друг собственик на информацията е строго забранено; всяко такова неразрешено използване може да наруши авторското право, патента, търговската марка и всички други приложими закони и може да доведе до наказателни или граждански санкции.

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

12.1. Настоящото споразумение, както и правата и задълженията на страните по него, се уреждат и изпълняват във всички отношения от законите на юрисдикцията на Дружеството, без да се вземат предвид принципите на избор на право.

12.2. Клиентът се съгласява, че всеки граждански иск, арбитраж или друго съдебно производство между Дружеството или негови служители или агенти и Клиента, произтичащо от или свързано с настоящото Споразумение или с Акаунтите на Клиента, ще бъде заведено, разгледано и разрешено само от съд, намиращ се в юрисдикцията на Дружеството, като с настоящото Клиентът се отказва от съдебен процес със съдебни заседатели във всеки такъв иск или производство и се отказва от правото на прехвърляне на такова производство на друго място. Клиентът не може да предявява искове, независимо от формата им, произтичащи от или свързани с настоящото споразумение или сделките по него, повече от една година след възникването на основанието за иск.

 1. ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

13.1. Дружеството има право да допълва или променя всички условия на това споразумение по свое решение. Ваша отговорност е да преглеждате редовно този Уебсайт и споразумението, за да се запознаете с всички промени. Ако не сте съгласни с направените промени или допълнения, имате право да откажете да използвате Платформата за обмен и други услуги на Дружеството и да прекратите Споразумението съгласно точки 13.2, 13.3 по-долу. Ако въпреки това продължите да използвате Платформата за обмен и Услугите, тези Ваши действия служат като потвърждение, че сте съгласни с настоящото Споразумение в новата му редакция.

13.2. Настоящото Споразумение продължава да действа до прекратяването му и може да бъде прекратено от Клиента по всяко време, при положение че Клиентът няма задължения, държани от или дължими на Дружеството, след фактическото получаване от Дружеството на писмено уведомление за прекратяване чрез регистрирана електронна поща или по всяко време от Дружеството след изпращане на уведомление за прекратяване до Клиента чрез регистрирана електронна поща или в Търговската стая на Клиента, достъпна чрез Уебсайта;

13.3. След получаване на писмено уведомление за прекратяване от Клиента, Дружеството ще разполага с 3 (три)работни дни за извършване на пресмятане на евентуално дължимите на Дружеството суми. Ако такива суми не са налични, Дружеството ще уведоми Клиента чрез електронна поща за това, че Договорът е прекратен;

13.4. Ние можем по всяко време да преустановим или прекратим действието на настоящото Споразумение или на някой от Вашите Акаунти без предизвестие, в случай че:

13.4.1. Вие нарушите някое от условията на настоящото Споразумение

13.4.2. Нарушавате или имаме основание да смятаме, че нарушавате някой закон или разпоредба, която е приложима към използването на нашите Услуги от Ваша страна;

13.4.3. Имаме основание да смятаме, че използвате стратегии за злоупотреба с търговия, както е посочено в член 8 от Споразумението;

13.4.4. Имаме основание да смятаме, че по някакъв начин сте замесени в измамна дейност (включително действия, посочени в член 6.1.5.8 от настоящото Споразумение), пране на пари, финансиране на тероризъм или друга престъпна дейност;

13.4.5. Дружеството не е удовлетворено от информацията, получена чрез процедурите за проверка на “Познай своя клиент”, и Клиентът не желае или отказва да предостави допълнителна информация/документация, свързана с проверката на Клиента, включително доказателство за адрес, източник на средства и др;

13.5. Можем да спрем Вашите Сметки по всяко време, ако:

13.5.1. Основателно считаме, че Вашите Сметки са били компрометирани или по други причини, свързани със сигурността; или

13.5.2. Основателно подозираме, че Вашите Акаунти са били използвани или се използват без Ваше разрешение или с измамна цел; и ще Ви уведомим преди спирането или, ако предварителното уведомяване не е възможно при тези обстоятелства, незабавно след спирането, освен ако законът не ни забранява да Ви уведомим.

13.5.3. ТОВА Е ПРАВНО ОБВЪРЗВАЩ ДОГОВОР. ВИЕ ТРЯБВА ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТЕТЕ ДОГОВОРА ЗАЕДНО С НЕГОВИТЕ НЕРАЗДЕЛНИ ЧАСТИ:

– Политика за поверителност;

– Политика за използване на бисквитки;

– Декларация за оповестяване на риска;

– Политика за борба с изпирането на пари и познаване на клиентите (“AML&KYC Политика”);

– Политика за подаване на жалби;

– Споразумение за API;

– Информацията за приложимите такси и програмите за лоялност, посочена на нашия Уебсайт;

ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ ИЗЦЯЛО И ДА ЗАВЪРШИТЕ РЕГИСТРАЦИЯТА, ЗА ДА ОТВОРИТЕ СТАЯ ЗА ТЪРГОВИЯ ПРИ НАС.

Вашето съгласие потвърждава, че внимателно сте прочели и разбрали настоящото споразумение с изброените по-горе допълнения и че сте съгласни с всички разпоредби, съдържащи се в него. Освен това Вашето съгласие декларира, гарантира и удостоверява, че информацията, предоставена от Вас по време на процеса на регистрация, е вярна и пълна.