Όροι και προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση 20.09.2021

Αυτή είναι μια νομική σύμβαση (εφεξής "Συμφωνία") μεταξύ της JB Digital Partners OÜ, διεύθυνση: Narva mnt 7-634, Kesklinna district, Tallinn city, Harju County, 10117, Estonia, κωδικός νομικού προσώπου 14974763 και Fast Charging LTD (με έδρα τη Βουλγαρία) (εφεξής αναφερόμενη ως "Εταιρεία", "εμείς", "εμάς", "μας", "μας" ) και οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας (εφεξής αναφερόμενου ως "Πελάτης", "Εσείς", "σας") που έχει εγγραφεί στον ιστότοπό μας my.trade4coins.com (εφεξής - ο "Ιστότοπος") προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση ή/και να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα ανταλλαγής με την ονομασία "T4C", που βρίσκεται στον Ιστότοπο (εφεξής η "Πλατφόρμα Ανταλλαγής") ή/και οποιεσδήποτε υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Ιστότοπου και της πλατφόρμας ανταλλαγής (εφεξής - οι "Υπηρεσίες"). Η παρούσα Συμφωνία καθορίζει την ευθύνη μιας από τις προαναφερθείσες Εταιρείες, ανάλογα με το σε ποια Εταιρεία εξυπηρετείστε ως Πελάτης. Με την πρόσβαση και/ή τη χρήση του Ιστότοπου, της πλατφόρμας ανταλλαγής και/ή οποιωνδήποτε Υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του Ιστότοπου και/ή της πλατφόρμας ανταλλαγής, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά και κατανοήσει την παρούσα Συμφωνία (μαζί με άλλα έγγραφα που δημοσιεύονται στον Ιστότοπό μας και/ή παρέχονται με άλλο τρόπο από την Εταιρεία), τα αναπόσπαστα μέρη της Συμφωνίας, όπως αναλύεται λεπτομερέστερα παρακάτω, και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τις διατάξεις της. Η συγκατάθεσή σας δηλώνει, εγγυάται και πιστοποιεί περαιτέρω ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής ή/και κατόπιν αιτήματός μας, είναι σωστές και πλήρεις.

Οφείλετε να διασφαλίζετε ότι οι πληροφορίες που έχετε παράσχει στην Εταιρεία, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αίτησης και/ή οποτεδήποτε στη συνέχεια, είναι πάντοτε ακριβείς, αληθείς και ενημερωμένες και οφείλετε να μας ενημερώνετε αμέσως, αλλά το αργότερο εντός ενός μηνός, για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές. Σύμφωνα με την πολιτική AML&KYC και τις εσωτερικές διαδικασίες μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε, ανά πάσα στιγμή, να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια των πληροφοριών σας ή/και να προσκομίσετε έγγραφα ή/και άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Εάν οποιαδήποτε πληροφορία που έχετε παράσχει είναι ανακριβής, η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη και δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, άμεση ή έμμεση, και οποιαδήποτε δυσμενή συνέπεια που μπορεί να έχει προκύψει από αυτήν, η οποία θα βαρύνει εσάς.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, την πλατφόρμα ανταλλαγής και τις Υπηρεσίες μας μόνο εάν αυτό είναι νόμιμο στη χώρα διαμονής σας. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι η εγγραφή σας στον Ιστότοπο, το άνοιγμα λογαριασμού(ών) ή/και η λήψη οποιασδήποτε υπηρεσίας(ών) από την Εταιρεία, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα παρακάτω, ή/και η χρήση της πλατφόρμας ανταλλαγής ή/και οποιασδήποτε υπηρεσίας(ών) από την Εταιρεία, δεν παραβιάζει οποιουσδήποτε νόμους ή/και κανονισμούς που ισχύουν για εσάς.

1. ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ

1.1. Η παρούσα συμφωνία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών που διατίθενται στον Πελάτη μέσω της πλατφόρμας ανταλλαγής και/ή της ιστοσελίδας. Θα πρέπει να περάσετε τις διαδικασίες KYC σύμφωνα με τις διατάξεις της πολιτικής μας AML&KYC, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες,

1.2. Οι ακόλουθες Υπηρεσίες παρέχονται από την Εταιρεία σε πελάτες-ιδιώτες, οι οποίοι έχουν περάσει τη διαδικασία KYC:

1.2.1. Άνοιγμα και διατήρηση του δωματίου συναλλαγών του Πελάτη στον Ιστότοπο,

1.2.2. Άνοιγμα και διατήρηση του λογαριασμού μετρητών (παράγραφος 4 της παρούσας συμφωνίας),

1.2.3. Διεκπεραίωση των συναλλαγών ανταλλαγής και διαπραγμάτευσης μεταξύ των πελατών και μεταξύ τους, εντός της πλατφόρμας ανταλλαγής, προκειμένου να ανταλλάσσονται μεταξύ τους διαφορετικά κρυπτονομίσματα ή/και μάρκες blockchain (εφεξής - τα "Εικονικά νομίσματα"),

1.3. Εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται στον όρο 1.2 της παρούσας συμφωνίας, οι ακόλουθες υπηρεσίες θα παρέχονται σε πελάτες-ιδιώτες που έχουν περάσει τα ενισχυμένα μέτρα KYC σύμφωνα με την πολιτική μας AML&KYC:

1.3.1. Διεκπεραίωση των συναλλαγών ανταλλαγής και διαπραγμάτευσης μεταξύ πελατών και μεταξύ πελατών, εντός της Πλατφόρμας Ανταλλαγής, προκειμένου να ανταλλάξουν διαφορετικά Εικονικά Νομίσματα μεταξύ τους ή/και Εικονικά Νομίσματα με νομίσματα fiat (Εικονικά Νομίσματα και νομίσματα fiat εφεξής μαζί ή χωριστά αναφέρονται ως "Περιουσιακά Στοιχεία"),

1.4. Οι εταιρικοί και θεσμικοί πελάτες υπόκεινται σε ενισχυμένη διαδικασία KYC, σύμφωνα με την πολιτική AML&KYC. Ενδέχεται να ισχύουν γι' αυτούς ειδικοί όροι με την υπογραφή αντίστοιχης συμφωνίας με την Εταιρεία, ωστόσο οι όροι της παρούσας Συμφωνίας Πελάτη ισχύουν γι' αυτούς στο μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με τους ειδικούς όρους,

1.5. Η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται μέσω των συστημάτων API της Εταιρείας,

1.6. Οποιοσδήποτε από τους λογαριασμούς μετρητών που στο εξής στον ενικό μπορεί να αναφέρεται ως "Λογαριασμός" ή στον πληθυντικό - "Λογαριασμοί", δεν είναι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται σε αυτούς δεν θα αποφέρουν τόκους,

1.7. Τα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στα υπόλοιπα του/των λογαριασμού/ων ανήκουν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως κάτοχος σχετικής αίθουσας συναλλαγών. Κανένα άλλο πρόσωπο εκτός από τον εν λόγω κάτοχο ενός Trading Room δεν έχει κανένα δικαίωμα σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από τον(τους) σχετικό(ούς) λογαριασμό(ους). Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε τον Λογαριασμό(-ούς) σας και/ή το Δωμάτιο Συναλλαγών σε τρίτους και/ή να παραχωρήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο νομικό ή εύλογο συμφέρον επ' αυτού,

1.8. Το πλασματικό νόμισμα μπορεί να διακρατείται στο λογαριασμό για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα με σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών σε κρυπτονόμισμα. Σύμφωνα με τις τοπικές νομοθετικές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν παρέχει υπηρεσίες εμπιστευματοφυλακής και/ή υπηρεσίες φύλαξης νομισμάτων. Ως εκ τούτου, ο Λογαριασμός για νόμισμα fiat χρησιμοποιείται μόνο ως προσωρινός λογαριασμός, με τον οποίο ο Πελάτης υποχρεούται να διασφαλίσει ότι τυχόν χρήματα fiat αποσύρονται από τον Λογαριασμό. Διατηρούμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε την απόσυρση του fiat currency από τον Λογαριασμό σας, εάν, κατά τη γνώμη μας, χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό σας με τρόπο που αντιβαίνει στους όρους της παρούσας Συμφωνίας,

1.9. Όλες οι συναλλαγές μεταξύ του Πελάτη και άλλων πελατών ή/και μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας, μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο σε περιουσιακά στοιχεία που επιτρέπονται/αποδέχονται από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν θα δέχεται μεταφορές από οποιονδήποτε τρίτο προς τον/τους Λογαριασμούς του Πελάτη ούτε θα εκτελεί αναλήψεις, από τον/τους Λογαριασμούς του Πελάτη προς οποιονδήποτε τρίτο,

1.10. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται μέσω της Αίθουσας Συναλλαγών σας. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε, αμέσως, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Αίθουσας Συναλλαγών σας ή/και οποιουδήποτε Λογαριασμού(ών), καθώς και για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Παρόλο που ενδέχεται να εφαρμόσουμε ορισμένες διαδικασίες παρακολούθησης που έχουν σχεδιαστεί για να μας ειδοποιούν για δόλιες δραστηριότητες, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Αίθουσας Συναλλαγών ή/και του/των Λογαριασμού/ων σας και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε τέτοια μη εξουσιοδοτημένη χρήση και για την προστασία της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασής σας,

1.11. Διατηρούμε το δικαίωμα να διεξάγουμε οποιουσδήποτε απαραίτητους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, απάτη ή/και άλλες παράνομες δραστηριότητες προτού εγκρίνουμε οποιαδήποτε ανάληψη περιουσιακών στοιχείων από τον/τους Λογαριασμούς σας. Για τους σκοπούς αυτούς, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων επαλήθευσης εντός των όρων που ορίζονται από εμάς. Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διεξάγει ενισχυμένο έλεγχο δέουσας επιμέλειας, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από την Εταιρεία, ειδικά για τους εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες,

1.12. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της Αίθουσας Διαπραγμάτευσης ή/και του/των Λογαριασμών σας για οποιουσδήποτε παράνομους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στην αρμόδια υπηρεσία επιβολής του νόμου. Απαγορεύεται η χρήση του/των Λογαριασμού/ών σας σε μια προσπάθεια κατάχρησης, εκμετάλλευσης ή καταστρατήγησης των περιορισμών χρήσης που επιβάλλονται,

1.13. Εάν πραγματοποιήσετε ή/και επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή κατά παράβαση των απαγορεύσεων που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία, διατηρούμε το δικαίωμα να:

- να αντιστρέψει τη συναλλαγή ή τις συναλλαγές- και/ή

- να μπλοκάρει και/ή να αναστείλει τους λογαριασμούς σας ή οποιονδήποτε από αυτούς, και/ή

- αναφέρετε τη συναλλαγή (τις συναλλαγές) στην αρμόδια υπηρεσία επιβολής του νόμου- και/ή

- να απαιτήσει αποζημίωση από Εσάς- και

- να σας χρεώσουμε διοικητικό τέλος έως 100 δολάρια ΗΠΑ (ή ισοδύναμο ποσό σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο) σε περίπτωση που εφαρμόσουμε οποιοδήποτε από τα παραπάνω,

1.14. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, την Πλατφόρμα Ανταλλαγής ή/και τις Υπηρεσίες, δηλώνετε ότι η εν λόγω χρήση είναι νόμιμη στην τοπική σας δικαιοδοσία και συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, την Πλατφόρμα Ανταλλαγής ή/και τις Υπηρεσίες εάν η εν λόγω χρήση απαγορεύεται ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τους νόμους της χώρας, της πολιτείας, της επαρχίας ή άλλης δικαιοδοσίας στην οποία διαμένετε ή της οποίας είστε πολίτης,

1.15. Ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας. Είναι δική σας ευθύνη να ακολουθείτε τους κανόνες και τους νόμους του τόπου διαμονής σας ή/και του τόπου από τον οποίο έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο,

1.16. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, όταν ολοκληρώνετε συναλλαγές στο πλαίσιο της Πλατφόρμας του Χρηματιστηρίου, συναλλάσσεστε/συναλλάσσεστε με άλλους πελάτες και ενεργούμε μόνο ως μεσάζων σε τέτοιες συναλλαγές και όχι ως αντισυμβαλλόμενος σε οποιαδήποτε συναλλαγή/συναλλαγή.

2. ΑΠΟΔΟΧΉ ΚΙΝΔΎΝΩΝ

2.1. Η Εταιρεία παρέχει μόνο υπηρεσίες εκτέλεσης και δεν παρέχει συμβουλές σχετικά με τα πλεονεκτήματα οποιασδήποτε συγκεκριμένης συναλλαγής ή/και τις φορολογικές συνέπειές της. Γενικά, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τη Δήλωση Γνωστοποίησης Κινδύνων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης και περιέχει, με περιγραφικό τρόπο, αναφορά στους νομικούς κινδύνους και τους κινδύνους που συνδέονται με τη διαπραγμάτευση, και άλλες σχετικές συναλλαγές, με Εικονικά Νομίσματα. Ωστόσο, ο Πελάτης θα πρέπει επίσης να γνωρίζει τα ακόλουθα, πριν από τη χρήση των Υπηρεσιών μας:

2.1.1. Τα εικονικά νομίσματα μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Κάθε συγκεκριμένο Εικονικό Νόμισμα έχει ένα μοναδικό σύνολο χαρακτηριστικών που το καθιστά περισσότερο ή λιγότερο πιθανό να αυξομειωθεί η αξία του. Επιπλέον, παράγοντες πέραν του ελέγχου της Εταιρείας ενδέχεται να επηρεάσουν τη ρευστότητα της αγοράς, για ένα συγκεκριμένο Εικονικό Νόμισμα, όπως η ρυθμιστική δραστηριότητα, η χειραγώγηση της αγοράς ή/και η ανεξήγητη μεταβλητότητα των τιμών. Τα δίκτυα blockchain ενδέχεται να τεθούν εκτός λειτουργίας ως αποτέλεσμα σφαλμάτων, σκληρών διακλαδώσεων ή διαφόρων άλλων απρόβλεπτων λόγων. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει τον κίνδυνο απωλειών λόγω συναλλαγών ή/και λόγω παραγόντων πέραν του ελέγχου της, όσον αφορά τη βιωσιμότητα συγκεκριμένων δικτύων blockchain. Σε γενικές γραμμές, για τον Πελάτη με περιορισμένη εμπειρία στις συναλλαγές και χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, συνιστάται να μην συμμετέχει σε ενεργές συναλλαγές. Η κερδοσκοπία επί της αξίας των περιουσιακών στοιχείων ενέχει υψηλό κίνδυνο και δεν πρέπει ποτέ να συναλλάσσεστε περισσότερο από όσο μπορείτε να χάσετε,

2.1.2. Η κατανόηση των εικονικών νομισμάτων απαιτεί προηγμένες τεχνικές γνώσεις. Τα εικονικά νομίσματα περιγράφονται συχνά σε εξαιρετικά τεχνική γλώσσα που απαιτεί ολοκληρωμένη κατανόηση της εφαρμοσμένης κρυπτογραφίας ή/και της επιστήμης των υπολογιστών, προκειμένου να κατανοηθούν οι εγγενείς κίνδυνοι. Η καταχώριση ενός Εικονικού Νομίσματος στην Πλατφόρμα Ανταλλαγής δεν υποδηλώνει έγκριση ή αποδοκιμασία της υποκείμενης τεχνολογίας, όσον αφορά οποιοδήποτε Εικονικό Νόμισμα, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της δικής σας κατανόησης των κινδύνων που αφορούν κάθε Εικονικό Νόμισμα. Δεν σας παρέχουμε καμία εγγύηση ως προς την καταλληλότητα των περιουσιακών στοιχείων που προσφέρονται για συναλλαγές/συναλλαγές, στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, και δεν αναλαμβάνουμε κανένα καθήκον εμπιστοσύνης στις σχέσεις μας μαζί σας,

2.1.3. Ο πελάτης (οι πελάτες) αποδέχεται (αποδέχονται) όλες τις συνέπειες από την αποστολή στοιχείων ενεργητικού σε οποιαδήποτε διεύθυνση. Για παράδειγμα, μια διεύθυνση μπορεί να έχει εισαχθεί εσφαλμένα και ο πραγματικός ιδιοκτήτης της διεύθυνσης μπορεί να μην ανακαλυφθεί ποτέ, ή μια διεύθυνση μπορεί να ανήκει σε μια οντότητα που δεν θα επιστρέψει τα περιουσιακά σας στοιχεία, ή μια διεύθυνση ανήκει σε μια οντότητα που μπορεί να επιστρέψει τα περιουσιακά σας στοιχεία, αλλά προηγουμένως απαιτεί ενέργειες εκ μέρους σας, όπως η επαλήθευση της ταυτότητάς σας. Οι συναλλαγές ενδέχεται να μην είναι αναστρέψιμες. Μόλις στείλετε Περιουσιακά Στοιχεία σε μια διεύθυνση, αποδέχεστε τον κίνδυνο, με τον οποίο αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να χάσετε την πρόσβαση στα Περιουσιακά Στοιχεία σας επ' αόριστον,

2.1.4. Αποδέχεστε τον κίνδυνο των συναλλαγών/συναλλαγών με το Ενεργητικό, καθώς περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στη Δήλωση Γνωστοποίησης Κινδύνου. Κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω της Αίθουσας Συναλλαγών σας, στην Πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου ή σε οποιονδήποτε Λογαριασμό σας, δηλώνετε ότι ήσασταν, είστε και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δική σας ανεξάρτητη εκτίμηση και έρευνα σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σχετική συναλλαγή (τις σχετικές συναλλαγές) και τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. Δηλώνετε ότι διαθέτετε επαρκείς γνώσεις, εξειδίκευση στην αγορά και/ή εμπειρία, με βάση τις επαγγελματικές συμβουλές ή με άλλο τρόπο, ώστε να κάνετε τη δική σας αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των κινδύνων οποιασδήποτε συναλλαγής και/ή οποιουδήποτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου,

2.2. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό του εάν ή ποιοι νόμοι μπορεί να εφαρμόζονται στις συναλλαγές σας, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής νομοθεσίας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αναφορά και την καταβολή οποιωνδήποτε φόρων που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς,

2.3. Η Εταιρεία δεν παρέχει συμβουλές σχετικά με τον κίνδυνο συναλλαγών. Εάν, σε οποιοδήποτε σημείο, η Εταιρεία και/ή οι εκπρόσωποί της παρέχουν συστάσεις συναλλαγών, σχόλια αγοράς και/ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, η πράξη αυτή είναι παρεπόμενη της σχέσης σας μαζί μας και δεν επιβάλλει καμία υποχρέωση αλήθειας και/ή δέουσας επιμέλειας εκ μέρους της Εταιρείας και/ή των εκπροσώπων της,

2.4. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τα υπόλοιπα και το ιστορικό των συναλλαγών σας. Θα πρέπει να αναφέρετε τυχόν παρατυπίες ή να προωθήσετε τυχόν απορίες σας, το συντομότερο δυνατό, επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών,

2.5. Οι αλυσίδες μπλοκ εικονικού νομίσματος μπορεί να "διχαστούν" (όπως περιγράφεται παρακάτω υπό τον τίτλο "Διχασμοί") και ενδέχεται να μην υποστηρίξουμε το διχασμένο εικονικό νόμισμα αμέσως ή καθόλου,

2.6. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσδιορισμό του κατά πόσον οποιαδήποτε σχεδιαζόμενη συναλλαγή είναι κατάλληλη για εσάς, με βάση τους προσωπικούς σας στόχους, την οικονομική σας κατάσταση και/ή τη διάθεση ανάληψης κινδύνου.

3. ΑΊΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ ΤΟΥ ΠΕΛΆΤΗ, ΠΟΝΤΆΡΙΣΜΑ, ΚΑΤΆΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΌΣΥΡΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ

3.1. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής, μπορείτε να συνδεθείτε στο Δωμάτιο Συναλλαγών σας, στον Ιστότοπο, εισάγοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον κωδικό πρόσβασης που σας δόθηκε κατά την εγγραφή. Το Δωμάτιο Συναλλαγών περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά σας στοιχεία. Το Δωμάτιο Συναλλαγών παρέχει επίσης τη δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμού(ών) ακολουθώντας απλές οδηγίες,

3.2. Μπορείτε να καταθέσετε περιουσιακά στοιχεία επισκεπτόμενοι τον Ιστότοπο, συνδεόμενοι στην Αίθουσα Συναλλαγών σας και ακολουθώντας τις σχετικές "οδηγίες κατάθεσης" εντός της Αίθουσας Συναλλαγών. Το Δωμάτιο Συναλλαγών σας θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση διαφόρων περιουσιακών στοιχείων όπως μεταφέρονται/κατατίθενται από εσάς,

3.3. Μπορείτε να ζητήσετε ανάληψη του συνόλου ή μέρους των στοιχείων ενεργητικού που βρίσκονται στην Αίθουσα συναλλαγών σας, ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες που καθορίζονται στην Αίθουσα συναλλαγών,

3.4. Μπορείτε να αποσύρετε το σύνολο ή μέρος των διαθέσιμων και ξεκλειδωμένων περιουσιακών στοιχείων σας, υπό την προϋπόθεση ότι απομένουν αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να υποστηρίξουν οποιαδήποτε τρέχουσα/ εκκρεμή εντολή/ συναλλαγή(ες) (εάν υπάρχουν).

3.5 Προγράμματα πασσαλώματος

Η Trade4Coins θα εγκαινιάζει κατά καιρούς Προγράμματα στοιχηματισμού για συγκεκριμένους τύπους ψηφιακών νομισμάτων για να ανταμείβει, σύμφωνα με ορισμένους κανόνες, τους χρήστες που κατέχουν τέτοια ψηφιακά νομίσματα στους λογαριασμούς τους στην T4C. Όταν συμμετέχετε σε Προγράμματα Στοιχηματισμού, θα πρέπει να σημειώσετε ότι:

- Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την Trade4Coins, τα προγράμματα στοιχηματισμού είναι δωρεάν,

- Η Trade4Coins δεν εγγυάται τα έσοδα των χρηστών στο πλαίσιο οποιουδήποτε προγράμματος στοιχηματισμού,

- Η Trade4Coins έχει το δικαίωμα να ξεκινήσει ή να τερματίσει το πρόγραμμα τοποθέτησης στοιχημάτων για οποιαδήποτε ψηφιακά νομίσματα ή να τροποποιήσει τους κανόνες αυτών των προγραμμάτων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια,

- Οι χρήστες διασφαλίζουν ότι οι πηγές των ψηφιακών νομισμάτων που κατέχουν στους λογαριασμούς Trade4Coins είναι νόμιμες και συμβατές και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Διαφορετικά, η Trade4Coins έχει το δικαίωμα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή τους Κανόνες της Πλατφόρμας Trade4Coins, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δέσμευσης των Λογαριασμών Trade4Coins ή της αφαίρεσης των Ψηφιακών Νομισμάτων που απονέμονται σε Χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες των αντίστοιχων Προγραμμάτων Στοιχηματισμού.

4. ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ ΚΑΙ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉΣ

4.1. Ο λογαριασμός μετρητών είναι μια ηλεκτρονική διευκόλυνση που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα ανταλλαγής και τις σχετικές υπηρεσίες ανταλλαγής. Με την επιφύλαξη των όρων που ορίζονται ρητά κατωτέρω, σχετικά με τους λογαριασμούς μετρητών, η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη πρόσβαση στη λειτουργικότητα της πλατφόρμας ανταλλαγής, η οποία έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τον Πελάτη να ανταλλάσσει περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ τους ή/και μεταξύ πελατών, στις τιμές που καθορίζουν οι πελάτες της Εταιρείας,

4.2. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Εταιρεία δεν εκδίδει περιουσιακά στοιχεία στους πελάτες της και δεν ενεργεί ως αντισυμβαλλόμενος σε σχέση με συναλλαγή(-ες) ανταλλαγής με τους πελάτες της- αντίθετα, η Εταιρεία απλώς παρέχει στους πελάτες της πρόσβαση στην τεχνολογική εγκατάσταση (την πλατφόρμα ανταλλαγής) και στις σχετικές υπηρεσίες ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων, για να ανταλλάσσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία μεταξύ τους ή/και με άλλους πελάτες,

4.3. Ο λογαριασμός μετρητών ανοίγει αυτόματα όταν ο Πελάτης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής και τα διαπιστευτήρια για το λογαριασμό μετρητών παρέχονται στον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά το άνοιγμα του λογαριασμού μετρητών, μπορείτε να πουλήσετε τα αντίστοιχα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία από το λογαριασμό μετρητών σας σε άλλους πελάτες της Εταιρείας, δημιουργώντας εντολή(-ες) ανταλλαγής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται εντός του Trading Room. Οι εντολές ανταλλαγής των πελατών εκτελούνται στην Πλατφόρμα Ανταλλαγής, μέσω μιας τεχνολογίας που συνδυάζει αυτόματα τις εντολές αγοράς και πώλησης των εισερχόμενων τιμών, οι οποίες δημιουργούνται από τους πελάτες. Η αντιστοίχιση των προσφορών και των προσφορών, για την αγορά και την πώληση περιουσιακών στοιχείων, γίνεται αυτόματα από την πλατφόρμα ανταλλαγής. Μόλις γίνει η αντιστοίχιση, η εντολή ανταλλαγής εκτελείται και εκκαθαρίζεται αμέσως,

4.4. Με το παρόν συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι με την τοποθέτηση της εντολής ανταλλαγής, εξουσιοδοτείτε την Εταιρεία να μεταφέρει αυτόματα τα ανταλλασσόμενα ποσά, μόλις γίνει η αντιστοίχιση, δηλαδή να πιστώσει το λογαριασμό σας σε μετρητά με το περιουσιακό στοιχείο που πουλήσατε και να χρεώσει το λογαριασμό σας σε μετρητά με το περιουσιακό στοιχείο που αγοράσατε. Θα ειδοποιηθείτε μόλις εκτελεστεί η εντολή ανταλλαγής. Θα πρέπει να δίνετε εντολή ανταλλαγής μόνο εάν σκοπεύετε πλήρως να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή,

4.5. Η Πλατφόρμα Ανταλλαγής μπορεί να εκτελέσει εν μέρει μια εντολή ανταλλαγής που έχετε δώσει, και με το παρόν αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ανέκκλητα ότι η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να το πράξει,

4.6. Κάθε εντολή ανταλλαγής, που εκδίδεται στην Πλατφόρμα Ανταλλαγής, είναι αμετάκλητη και δεσμευτική για τον Πελάτη. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία, η Εταιρεία δεν θα αναστρέψει μια εντολή ανταλλαγής, κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, στο βαθμό που αυτή έχει ήδη εκτελεστεί/ολοκληρωθεί. Ο Πελάτης μπορεί να διαγράψει, να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την εντολή ανταλλαγής πριν συνδυαστεί με μία ή περισσότερες άλλες εντολές ανταλλαγής, όπως ορίζεται ανωτέρω,

4.7. Η Εταιρεία δικαιούται, ανά πάσα στιγμή, να λειτουργεί με βάση την ορθότητα και την απουσία σφαλμάτων κάθε εντολής ανταλλαγής,

4.8. Κάθε εντολή ανταλλαγής θα επιβεβαιώνεται στον Πελάτη χρησιμοποιώντας τη λειτουργία τήρησης αρχείων της Πλατφόρμας ανταλλαγής και θα μπορεί να τη δει ο Πελάτης στο ιστορικό του τερματικού,

4.9. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις συναλλαγές ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιούνται μεταξύ πελατών. Με το παρόν συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη συναλλαγή(ες) ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων, που πραγματοποιείται μέσω της Πλατφόρμας Ανταλλαγής. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν διαφορές μεταξύ πελατών ή/και μεταξύ πελατών σχετικά με οποιαδήποτε συναλλαγή. Η Εταιρεία δεν εγγυάται, σε καμία περίπτωση, ότι ο αγοραστής ή/και ο πωλητής θα βρει την κατάλληλη προσφορά ανταλλαγής για να πουλήσει ή/και να αγοράσει,

4.10. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει τις συναλλαγές του Πελάτη, ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση υποψίας για χειραγώγηση των τιμών. Εφόσον αποδειχθεί ότι όντως συνέβη τέτοια νοθεία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει τον/τους Λογαριασμούς του Πελάτη και να επιβάλει στον Πελάτη χρηματικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου θα εξαρτάται από το επίπεδο της ζημίας που προκλήθηκε. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, η χειραγώγηση των τιμών είναι μια κατάσταση κατά την οποία ο Πελάτης ή/και μια οργανωμένη ομάδα πελατών χρησιμοποιεί παράλληλα περισσότερους λογαριασμούς για να επιτύχει καλύτερη τιμή, με σκοπό τον πλουτισμό του,

5. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

5.1. Η Εταιρεία δεν θα χρεώνει προμήθεια για την πίστωση/χρέωση περιουσιακών στοιχείων σε/από οποιοδήποτε λογαριασμό του Πελάτη. Ωστόσο, ενδέχεται να χρεωθείτε την προμήθεια από την αλυσίδα μπλοκ για τα εικονικά νομίσματα και/ή την προμήθεια(ες) από το(τα) σύστημα(α) πληρωμών για τα fiat νομίσματα. Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει καμία επιρροή στις εν λόγω προμήθειες και δεν καταβάλλει τις εν λόγω προμήθειες για λογαριασμό του Πελάτη,

5.2. Η Εταιρεία θα χρεώνει προμήθεια για κάθε συναλλαγή ανταλλαγής, που ξεκινά από τον Πελάτη (εφεξής - η "Προμήθεια Ανταλλαγής") . Οι τρέχουσες χρεώσεις ανταλλαγής καθορίζονται στον Ιστότοπο,

5.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή/και να τροποποιεί τα Τέλη Ανταλλαγής και τους σχετικούς όρους πληρωμής, από καιρό σε καιρό. Οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές ή/και τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ με τη σχετική ενημέρωση στον Ιστότοπο. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αναρτημένες αλλαγές ή/και τροποποιήσεις, μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα Συμφωνία όπως προβλέπεται σε αυτήν. Η πρώτη σας χρήση του λογαριασμού σας Cash, μετά την ανάρτηση οποιωνδήποτε αλλαγών ή/και τροποποιήσεων στους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή/και τροποποιήσεων στα Τέλη Ανταλλαγής, όπως ενημερώνονται στον Ιστότοπο, θα αποτελεί την αποδοχή όλων αυτών των αλλαγών ή/και τροποποιήσεων,

5.4. Η Εταιρεία μπορεί να προσφέρει ένα πρόγραμμα επιβράβευσης που παρέχει στους πελάτες διάφορα οφέλη, για παράδειγμα, προσφέρει χαμηλότερα τέλη ανταλλαγής. Οι όροι αυτών των προγραμμάτων επιβράβευσης θα καθορίζονται στον Ιστότοπο ή στο Trading Room, ωστόσο υπόκεινται σε τροποποιήσεις ή/και ακύρωση, από την Εταιρεία, ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια,

5.5. Το Τέλος Ανταλλαγής θα αφαιρεθεί από το ποσό που αγοράσατε από άλλον πελάτη της Εταιρείας. Με το παρόν εξουσιοδοτείτε την Εταιρεία να χρεώσει και/ή να αφαιρέσει, από το λογαριασμό σας σε μετρητά, τυχόν Τέλη Συναλλαγής που ισχύουν για τη σχετική συναλλαγή (τις σχετικές συναλλαγές), που εκτελούνται από τον πελάτη, μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών,

5.6. Τα τέλη ανταλλαγής καταβάλλονται τόσο από τον αγοραστή όσο και από τον πωλητή σε κάθε συναλλαγή.

5.7. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, ο Πελάτης παραμένει υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις/κόστη/έξοδα/αμοιβές που προκύπτουν για την Εταιρεία σχετικά με το αίτημα (τα αιτήματα), την αξίωση (τις αξιώσεις) και/ή το παράπονο (τα παράπονα) του πελάτη Γ, εάν το εν λόγω αίτημα (τα αιτήματα), η αξίωση (οι αξιώσεις) και/ή το παράπονο (τα παράπονα) δεν θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν πλήρως χωρίς τη συμμετοχή τρίτων.

5.8. Η Εταιρεία μπορεί να αλλάξει τις χρεώσεις/κόστη/έξοδα/αμοιβές/προϋποθέσεις που σχετίζονται με το πρόγραμμα επιβράβευσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες αυτές οι χρεώσεις/κόστη/έξοδα/αμοιβές θα βαρύνουν τον Πελάτη, όπως προκύπτουν, ή, όπως η Εταιρεία κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια μπορεί να καθορίσει, και ο Πελάτης εξουσιοδοτεί με το παρόν την Εταιρεία να αποσύρει το ποσό των εν λόγω χρεώσεων/κόστων/εξόδων/αμοιβών από το δωμάτιο συναλλασσόμενων ή τον/τους Λογαριασμό/ους του Πελάτη.

6. ΤΟ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΎΝΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

6.1. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

6.1.1. Να απορρίπτει, να ακυρώνει, να διαγράφει και/ή να προσαρμόζει οποιαδήποτε εντολή ανταλλαγής και/ή διαπραγμάτευσης και/ή συναλλαγή που μπορεί να τοποθετήσει ο Πελάτης,

6.1.2. Να μπλοκάρει οποιονδήποτε Λογαριασμό Πελάτη,

6.1.3. Να παρέχει στον/στους Λογαριασμό/ους οποιεσδήποτε συναλλαγές που κρίνονται απαραίτητες από την Εταιρεία για την ορθή παροχή των Υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης,

6.1.4. Να περιορίσει την πρόσβαση, να επιβάλει όρια, να αναστείλει, να σταματήσει ή να ακυρώσει τη χρήση της Πλατφόρμας Χρηματιστηρίου (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της διακοπής της χρήσης του API από τον Πελάτη), είτε γενικά είτε για συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, συναλλαγές ή/και πελάτες, ή να διακόψει τη μετάδοση οποιασδήποτε ή/και όλων των πληροφοριών,

6.1.5. Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί να διευκολύνει ή/και να προχωρήσει σε οποιαδήποτε συναλλαγή ή/και να αρνηθεί την πρόσβαση στην Αίθουσα Συναλλαγών ή/και στην Πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε από τα ακόλουθα:

6.1.5.1. Πλήρης ή μερική βλάβη της Ιστοσελίδας και/ή της Πλατφόρμας Ανταλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης της τεχνολογίας και/ή οποιουδήποτε από τα κανάλια επικοινωνίας που συνδέονται με την Ιστοσελίδα και/ή την Πλατφόρμα Ανταλλαγής και τον Πελάτη και/ή οποιονδήποτε από τους αντισυμβαλλόμενους, ή οποιαδήποτε άλλη περίσταση που κρίνεται ανέφικτη για τη χρήση της Ιστοσελίδας και της Πλατφόρμας Ανταλλαγής,

6.1.5.2. Παραβίαση της ασφάλειας της Ιστοσελίδας ή/και της Πλατφόρμας Ανταλλαγής,

6.1.5.3. Έκτακτες καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εσφαλμένης εκτέλεσης εντολών από την πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου,

6.1.5.4. Σημαντική παραβίαση από τον Πελάτη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία ή/και οποιαδήποτε άλλη συμφωνία με την Εταιρεία,

6.1.5.5. Μη συμμόρφωση του Πελάτη με τους ισχύοντες νόμους,

6.1.5.6. Συνθήκες της αγοράς γενικά ή/και συνθήκες που επηρεάζουν ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ή/και σχετικό παράγωγο (κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας),

6.1.5.7. Απουσία ρευστότητας. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια ή ενέργειες που λαμβάνονται από την Εταιρεία, σύμφωνα με το παρόν τμήμα, θα συνεχίσουν να ισχύουν για το χρονικό διάστημα που η Εταιρεία εύλογα κρίνει ότι είναι απαραίτητο,

6.1.5.8. Ο Πελάτης θέτει εντολές διαπραγμάτευσης με τιμές που, κατά τη γνώμη της Εταιρείας, είναι πολύ χαμηλότερες ή πολύ υψηλότερες από τις τιμές της αγοράς. Τέτοιες ενέργειες αντιμετωπίζονται από την Εταιρεία ως δόλιες ενέργειες,

6.2. Για τους σκοπούς του μετριασμού και της διαχείρισης των πιθανών κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα της Εταιρείας, όπως ρητά ορίζεται ανωτέρω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να μπλοκάρει την αίθουσα συναλλαγών του Πελάτη ή/και οποιονδήποτε λογαριασμό του Πελάτη και να απαγορεύσει οποιαδήποτε δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αναλήψεων, για το χρονικό διάστημα που ορίζει η Εταιρεία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, που απαιτείται για τη διεξαγωγή της εσωτερικής έρευνας, αλλά όχι λιγότερο από 180 ημέρες, εφόσον η Εταιρεία έχει βάσιμες υποψίες ότι η δραστηριότητα του Πελάτη (i) δεν συμμορφώνεται με τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία και τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, ή/και (ii) είναι δόλια, ή/και (iii) παραβιάζει το νόμο, την παρούσα Συμφωνία ή/και την πολιτική AML&KYC της Εταιρείας,

6.3. Προκειμένου η Εταιρεία να εμφανίζει τιμές με την ταχύτητα που συνδέεται με τις κερδοσκοπικές συναλλαγές, η Εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί να βασιστεί στις διαθέσιμες τιμές που μπορεί αργότερα να αποδειχθούν εσφαλμένες. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία μπορεί να ακυρώσει ή να προσαρμόσει τη συναλλαγή στο Λογαριασμό του Πελάτη, αλλά θα το πράξει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και θα παράσχει στον Πελάτη πλήρη εξήγηση για τις ενέργειες στις οποίες προέβη.

6.4. Η Εταιρεία έχει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τον έλεγχο και το δικαίωμα να τροποποιεί τη λειτουργικότητα των τροφοδοσιών τιμών, των διαμορφώσεων και του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

6.4.1. Η παράμετρος και τα πρωτόκολλα, με τα οποία οι συναλλαγές/συναλλαγές τοποθετούνται, δρομολογούνται, αντιστοιχίζονται και/ή επεξεργάζονται με άλλο τρόπο από την πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου,

6.4.2. Η διαθεσιμότητα του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου μέσω της πλατφόρμας του Χρηματιστηρίου, σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή/και τοποθεσία,

6.5. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τρίτους συμβουλές και/ή να διεξάγει αντίστοιχη έρευνα, εμπειρογνωμοσύνη και/ή ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ενδεχόμενης χρέωσης αμοιβής (ή αμοιβών), με την οποία η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταλογίσει το εν λόγω κόστος στον Πελάτη, σε σχέση με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας,

6.6. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκτέλεση των συναλλαγών/συναλλαγών που ζητά ο Πελάτης. Ο Πελάτης κατανοεί ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την εκτέλεση των εντολών ή/και αιτημάτων του Πελάτη και ότι ο Πελάτης δεν θα θεωρήσει την Εταιρεία υπεύθυνη για τυχόν αποτυχία στη διαδικασία εκτέλεσης,

6.7. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια κερδών, απώλεια εσόδων, απώλεια επιχειρήσεων, απώλεια ευκαιριών, απώλεια δεδομένων, έμμεση ή επακόλουθη ζημία, εκτός εάν η ζημία που υπέστη προκλήθηκε από παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας από την Εταιρεία,

6.8. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, βλάβη, καθυστέρηση ή διακοπή της σύνδεσης στο Διαδίκτυο και/ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που σχετίζεται με την πιθανή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή,

6.9. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των πληρωμών, η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητα τρίτων (χειριστών) των συναλλαγών αυτών,

6.10. Σε περίπτωση αλλαγών στη νομοθεσία μιας συγκεκριμένης χώρας, οι συνέπειες των οποίων είναι η αυστηρότερη ρύθμιση ενός Εικονικού Νομίσματος που παρουσιάζεται στην Πλατφόρμα Ανταλλαγής, η Εταιρεία μπορεί να περιορίσει τη διαπραγμάτευση σε ένα συγκεκριμένο ζεύγος με ένα τέτοιο Εικονικό Νόμισμα για τους Πελάτες που υπόκεινται στις εν λόγω αλλαγές στη νομοθεσία. Σε μια τέτοια περίπτωση ο Πελάτης θα μπορεί να αποσύρει το όριο για τη διαπραγμάτευση Εικονικού Νομίσματος μόνο σε μια εξωτερική διεύθυνση.

6.11. Σε περίπτωση απάτης, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, διευθύνσεων και όλων των άλλων ζητούμενων πληροφοριών, στις αρμόδιες αρχές που ασχολούνται με την απάτη και τις παραβάσεις της νομοθεσίας. Ο Πελάτης αντιλαμβάνεται ότι ο/οι Λογαριασμός/οι μπορεί να δεσμευτεί/ούν, ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που ερευνά απάτη ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα.

6.12. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κλείσει το λογαριασμό οποιουδήποτε Πελάτη σε περίπτωση που συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- ο Πελάτης δεν έχει εισέλθει στο λογαριασμό του για περισσότερους από 6 μήνες στη σειρά,

- ο Πελάτης δεν έχει περάσει την επαλήθευση τουλάχιστον για το πρώτο επίπεδο για περισσότερους από 6 μήνες στη σειρά από τη στιγμή της δημιουργίας του λογαριασμού,

6.13. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε λογαριασμό κατά τη στιγμή του κλεισίματος θα αποσυρθούν σε ξεχωριστό λογαριασμό της Εταιρείας και με το παρόν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τις ενέργειες αυτές της Εταιρείας. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων που αποσύρθηκαν σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα, υποβάλλοντας αίτηση στο [email protected] Ο πελάτης θα πρέπει να παράσχει πληροφορίες και έγγραφα κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα και η κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί στο πρόσωπο την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση που το πρόσωπο δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ήταν πελάτης της Εταιρείας και ότι τα αποσυρθέντα περιουσιακά στοιχεία του ανήκουν,

7. ΔΗΛΏΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΉΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΆΤΗ

7.1. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι:

7.1.1. ο Πελάτης είναι υγιής, ενήλικος και νομικά ικανός,

7.1.2. κάθε φορά που ο Πελάτης εισέρχεται στην Αίθουσα Διαπραγμάτευσης και/ή πραγματοποιεί συναλλαγές/συναλλαγές, ο Πελάτης έχει πλήρη έλεγχο των διανοητικών του δυνάμεων, δεν βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών και/ή δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε άλλη επιρροή που θα μπορούσε να οδηγήσει τον Πελάτη να πραγματοποιήσει συναλλαγές/συναλλαγές με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σε διαφορετική περίπτωση,

7.1.3. κανένα άλλο πρόσωπο εκτός από τον Πελάτη δεν έχει ή δεν θα έχει συμφέρον στους Λογαριασμούς του Πελάτη,

7.1.4. Ο Πελάτης εγγυάται με το παρόν ότι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μεταγενέστερη διαπίστωση περί του αντιθέτου, ο Πελάτης είναι κατάλληλος να συνάψει την παρούσα Συμφωνία,

7.1.5. όλες οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της διαδικασίας ανοίγματος λογαριασμών είναι αληθείς, σωστές και πλήρεις, κατά την ημερομηνία του παρόντος και ο Πελάτης θα ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία για τυχόν αλλαγές στις εν λόγω πληροφορίες,

7.1.6. Εάν το φυσικό πρόσωπο εκπροσωπεί εταιρικό ή θεσμικό Πελάτη, είναι πλήρως εξουσιοδοτημένο προς τούτο σύμφωνα με τη νομοθεσία και διαθέτει όλες τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις που έχουν εκδοθεί από το διοικητικό όργανο του Πελάτη,

7.1.7. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι τόσο το νόμισμα fiat όσο και το εικονικό νόμισμα που κατατίθεται σε οποιονδήποτε λογαριασμό ανήκουν στον Πελάτη και προέρχονται από νόμιμες πηγές.

7.1.8. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι θα αποσύρει οποιοδήποτε Εικονικό Νόμισμα από τον Λογαριασμό του μόνο στα πορτοφόλια του, διαφορετικά η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες μιας τέτοιας ανάληψης.

7.1.9. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι όλες οι διενεργούμενες Συναλλαγές δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου ή την ισχύουσα νομοθεσία.

7.2. Ο Πελάτης επιβεβαιώνει και αναγνωρίζει με το παρόν τη ρητή συγκατάθεσή του για την εξάλειψη του εμπιστευτικού χαρακτήρα όλων των επικοινωνιών που αφορούν, χωρίς περιορισμό, τυχόν διαφορές, νομικές διαδικασίες, δημόσιες δηλώσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ή τα αποτελέσματά τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων ή άλλων συστημάτων επίλυσης διαφορών που αποφασίζουν επί του θέματος. Ο Πελάτης συμφωνεί περαιτέρω ότι η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια το περιεχόμενο της εν λόγω επικοινωνίας όπου και όταν η Εταιρεία το κρίνει απαραίτητο.

7.3. Ο Πελάτης κατανοεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα και τα αναγνωριστικά του στοιχεία ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, λόγω νομικών υποχρεώσεων, όπως η πρόληψη εγκλημάτων και φορολογικών σκοπών ή/και για την παροχή της υπηρεσίας που ζήτησε ο Πελάτης. Παρακαλούμε μελετήστε την Πολιτική απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες.

7.4. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι θα ειδοποιεί αμέσως την Εταιρεία για οποιοδήποτε εντοπισμένο σφάλμα στην Πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ανταλλαγής και διαπραγμάτευσης, των Λογαριασμών, της Αίθουσας Διαπραγμάτευσης ή της λειτουργικότητας της Ιστοσελίδας, που επηρεάζει τα συμφέροντα του Πελάτη και να παύσει όλες τις περαιτέρω ενέργειες με τη λειτουργικότητα των συστημάτων, εκτός από τις ενέργειες που αποσκοπούν στην αποτροπή ζημιών για τον Πελάτη. Ο Πελάτης επιβεβαιώνει και αναγνωρίζει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το σφάλμα του συστήματος προς το συμφέρον του. Η παραβίαση αυτών των διατάξεων θα κάνει την Εταιρεία να εκτελέσει τα δικαιώματά της στο πλαίσιο των υποχρεώσεων αποζημίωσης του Πελάτη που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία και μπορεί να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε τερματισμό ή αναστολή του δικαιώματος του Πελάτη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες.

7.5. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης συναλλαγής ανταλλαγής/συναλλαγής ή συναλλαγής ανταλλαγής/συναλλαγής που εκτελέστηκε εσφαλμένα λόγω σφάλματος από εμάς, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τη μη εξουσιοδοτημένη ή εσφαλμένα εκτελεσθείσα συναλλαγή εντός 1 (μίας) ημέρας από την ημερομηνία της συναλλαγής. Παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις απώλειες που προκύπτουν από τη συναλλαγή που αναφέρεται παραπάνω σε περίπτωση που: η μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή προκύπτει από την αποτυχία σας να διατηρήσετε τα διαπιστευτήρια των λογαριασμών ασφαλή ή/και δεν αμφισβητήσετε και δεν θέσετε υπόψη μας τη μη εξουσιοδοτημένη ή εσφαλμένα εκτελεσθείσα συναλλαγή εντός 1 (μίας) ημέρας από την ημερομηνία της συναλλαγής.

7.6. Ο Πελάτης συμφωνεί να καταβάλει αμέσως στην Εταιρεία όλες τις αποζημιώσεις, τα έξοδα και τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών, στις οποίες υποβλήθηκε η Εταιρεία για την επιβολή οποιασδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας και οποιωνδήποτε άλλων συμφωνιών μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, διατηρούμε το δικαίωμα να συμψηφίσουμε τυχόν αποζημιώσεις ή ποσά που μας οφείλονται από εσάς για την παραβίαση της παρούσας συμφωνίας ή άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία με κεφάλαια στους λογαριασμούς σας ή σε οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό που τηρείται στην Εταιρεία.

7.7. Ο Πελάτης συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι η τεχνολογική εγκατάσταση (η Πλατφόρμα Ανταλλαγής), ο Ιστότοπος και το σχετικό λογισμικό και οι υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται από εξωτερικούς τρίτους αδειούχους. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, είτε εκπεφρασμένη είτε σιωπηρή είτε νόμιμη, όσον αφορά τη μη παραβίαση των δικαιωμάτων όσον αφορά την τεχνολογική εγκατάσταση (την Πλατφόρμα Ανταλλαγής), τον Ιστότοπο και το σχετικό λογισμικό και τις υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς τρίτους αδειούχους. Δεν δίνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση ότι η τεχνολογική διευκόλυνση (η Πλατφόρμα Ανταλλαγής), η Ιστοσελίδα και το σχετικό λογισμικό και οι Υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή απαλλαγμένες από σφάλματα- ούτε δίνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση ως προς την ποιότητα, την καταλληλότητα, την αλήθεια, τη χρησιμότητα, την ακρίβεια ή την πληρότητα των αναφερόμενων, όπως επιπλέον διευκρινίζεται από εμάς.

7.8. Ο Πελάτης με το παρόν συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι η λειτουργικότητα της Πλατφόρμας Ανταλλαγής, οι διαμορφώσεις της και το περιεχόμενό της μπορούν να τροποποιηθούν από τους εξωτερικούς τρίτους αδειοδότες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

7.8.1. Η παράμετρος και τα πρωτόκολλα, με τα οποία οι εντολές τοποθετούνται, δρομολογούνται, αντιστοιχίζονται ή επεξεργάζονται με άλλο τρόπο από την πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου,

7.8.2. Η διαθεσιμότητα της Πλατφόρμας Χρηματιστηρίου σε σχέση με συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, παράγωγο ή συναλλαγή σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή τοποθεσία,

8. ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Η κατάχρηση της αγοράς περιλαμβάνει παράνομη συμπεριφορά στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εσωτερική πληροφόρηση, την παράνομη αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών, τη χειραγώγηση της αγοράς, την ανταλλαγή arbitrage (είτε εσωτερική είτε εξωτερική) και άλλες καταχρηστικές στρατηγικές συναλλαγών και ο Πελάτης αναλαμβάνει επιπλέον την υποχρέωση να μην ενεργεί κατά τρόπο καταχρηστικό, στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

Επιπλέον, δεν επιτρέπονται/αποδεκτές στρατηγικές διαπραγμάτευσης που αποσκοπούν στην εκμετάλλευση σφαλμάτων στις τιμές ή/και στη σύναψη συναλλαγών σε τιμές που δεν αντιπροσωπεύουν την/τις αγοραία/ες αξία/ες, συμπεριλαμβανομένης της καθυστέρησης, της εσωτερικής πληροφόρησης, της διαπραγμάτευσης με παραμέτρους υψηλού κινδύνου. Πελάτης/πελάτες που διαπιστώνεται ότι χρησιμοποιούν καταχρηστικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης, είτε με τη χρήση εξελιγμένης τεχνολογίας, είτε με χειροκίνητες μεθόδους, όταν η διαπραγμάτευση αυτή βασίζεται σε σφάλματα, είτε με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που διαπιστώνεται ότι είναι καταχρηστική, αλλά δεν έχει προκαθοριστεί, δεν γίνεται αποδεκτή από την Εταιρεία. Οι πελάτες που βρέθηκαν να χρησιμοποιούν καταχρηστικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης, οι οποίες σχετίζονται με αλγοριθμικές συναλλαγές και συναλλαγές υψηλής συχνότητας δεν γίνονται αποδεκτοί και οι σχετικοί λογαριασμοί θα υπόκεινται σε διόρθωση(ες)/τροποποίηση(ες) και, σε περιπτώσεις μπορεί να υπόκεινται σε κλείσιμο, εάν η Εταιρεία κρίνει ότι μια τέτοια δραστηριότητα είναι κατάλληλη.

Η Εταιρεία μπορεί να λάβει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντίμετρα:

α) να προσαρμόσει την τιμή (τις τιμές) που παρέχονται στον Πελάτη,

β) να αλλάξει τα περιθώρια τιμών που προσφέρονται στον Πελάτη,

γ) να αλλάξει τους όρους/περιορισμούς συναλλαγών που ισχύουν για τους λογαριασμούς του Πελάτη,

δ) να ακυρώσει τη συναλλαγή (τις συναλλαγές),

ε) να αντιστρέψει τη συναλλαγή (τις συναλλαγές),

στ) αναγράψτε τις αξίες που θα είχαν οι συναλλαγές αν εφαρμόζονταν οι σωστοί όροι διαπραγμάτευσης, που δεν θεωρούνται καταχρηστικοί,

ζ) καθυστέρηση στην επιβεβαίωση της τιμής και/ή επαναπροσδιορισμός της προσφερόμενης τιμής(ων),

η) να περιορίζει την πρόσβαση του Πελάτη σε συνεχείς, άμεσα διαπραγματεύσιμες τιμές, παρέχοντας μόνο χειροκίνητες τιμές- θ) να ανακτά από το λογαριασμό (τους λογαριασμούς) του Πελάτη τυχόν ιστορικά κέρδη συναλλαγών,

i) να τερματίσει αμέσως τη σχέση με τον Πελάτη με γραπτή ειδοποίηση,

9. ΔΙΠΛΑ

9.1. Καταλαβαίνετε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι υποκείμενοι κανόνες λειτουργίας ορισμένων Εικονικών Νομισμάτων μπορεί να αλλάζουν από καιρό σε καιρό με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτουν περισσότερες από μία σχετικές εκδόσεις ενός υπάρχοντος Εικονικού Νομίσματος (κάθε περίπτωση τέτοιας αλλαγής, "Φορκ"). Εάν προκύψει ένα Fork, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός νέου Εικονικού Νομίσματος ("Νέο Εικονικό Νόμισμα που διακλαδίζεται") που σχετίζεται με ένα υπάρχον Εικονικό Νόμισμα ("Προηγούμενο Εικονικό Νόμισμα"). Ως αποτέλεσμα, θα κατέχουμε ένα ποσό του Νέου Εικονικού Νομίσματος που έχει διακλαδωθεί αναλογικά με τις συμμετοχές μας στο Προηγούμενο Εικονικό Νόμισμα. Επιπλέον, κατανοείτε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι κάθε Διακλάδωση μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς την αξία, τη λειτουργία ή/και το όνομα του αρχικού Εικονικού Νομίσματος που διατηρείτε στο λογαριασμό σας και ότι το Νέο Διακλαδισμένο Εικονικό Νόμισμα μπορεί να έχει ελάχιστη ή καθόλου αξία.

ΔΕΝ ΈΧΟΥΜΕ ΚΑΝΈΝΑΝ ΈΛΕΓΧΟ, ΟΎΤΕ ΈΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΝΑ ΕΠΗΡΕΆΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ Ή ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΜΙΑΣ ΔΙΑΚΛΆΔΩΣΗΣ Ή ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΎ ΝΟΜΊΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΛΆΔΩΣΗ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΠΑΡΆΣΧΟΥΜΕ ΚΑΜΊΑ ΔΙΑΒΕΒΑΊΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟΎ ΝΟΜΊΣΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΤΌΣΟ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΙΣΜΈΝΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΎ ΝΟΜΊΣΜΑΤΟΣ ΌΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΎ ΝΟΜΊΣΜΑΤΟΣ. ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΌΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΗΝ ΑΞΊΑ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟΎ ΝΟΜΊΣΜΑΤΟΣ (ΕΊΤΕ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΑΠΌ ΔΙΑΚΛΆΔΩΣΗ ΕΊΤΕ ΌΧΙ).

9.2. Εάν προκύψει Φορκ, καταλαβαίνετε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να αναστείλουμε προσωρινά τις λειτουργίες της Πλατφόρμας Ανταλλαγής (με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς), ενώ θα καθορίσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, εάν θα υποστηρίξουμε ένα ή και τα δύο από τα δύο Εικονικά Νομίσματα που διαχωρίστηκαν από το Νέο Εικονικό Νόμισμα και το Προηγούμενο Εικονικό Νόμισμα. Επιπλέον, αν και θα προσπαθήσουμε να προβούμε σε αυτή την απόφαση γρήγορα, έχουμε το δικαίωμα να συνεχίσουμε την αναστολή λειτουργίας της Πλατφόρμας Ανταλλαγής για όσο χρονικό διάστημα κρίνουμε σκόπιμο προκειμένου να προβούμε σε αυτή την απόφαση. Καταλαβαίνετε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Πλατφόρμα Ανταλλαγής είναι απίθανο να υποστηρίζει τη διαπραγμάτευση όλων των Νέων Εικονικών Νομισμάτων που έχουν διακλαδωθεί.

9.3. Κατανοείτε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα, αξίωση ή προνόμιο σε σχέση με οποιοδήποτε Νέο Εικονικό Νόμισμα Forked. Εάν δεν υποστηρίζουμε ένα Νέο Φορκαρισμένο Εικονικό Νόμισμα, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αποσύρετε το Νέο Φορκαρισμένο Εικονικό Νόμισμα από την Πλατφόρμα Ανταλλαγής αμέσως ή καθόλου, ενδέχεται να μην μπορείτε να ανταλλάξετε το Νέο Φορκαρισμένο Εικονικό Νόμισμα στην πλατφόρμα μας με νόμισμα fiat ή άλλα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία και ενδέχεται να χάσετε οποιαδήποτε αξία σχετίζεται με το εν λόγω Νέο Φορκαρισμένο Εικονικό Νόμισμα. Εάν αποφασίσουμε να μην υποστηρίξουμε ένα Νέο Εικονικό Νόμισμα Πορκέτας, μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, (i) να αποκτήσουμε και να διατηρήσουμε το Νέο Εικονικό Νόμισμα Πορκέτας ως ιδιοκτησία που μας ανήκει- ή (ii) να σας διαθέσουμε το Νέο Εικονικό Νόμισμα Πορκέτας σε εφάπαξ βάση, με βάση τη συμμετοχή σας στο προηγούμενο Εικονικό Νόμισμα κατά τη στιγμή της Πορκέτας, με την επιφύλαξη της παρακράτησης και παρακράτησης από εμάς ενός ποσού που υπολογίζεται εύλογα ώστε να μας αποζημιώσει δίκαια για το κόστος διάθεσης του εν λόγω Νέου Εικονικού Νομίσματος Πορκέτας και με την επιφύλαξη των διαδικασιών ανάληψης που εφαρμόζουμε. Θα σας ειδοποιήσουμε μόνο εάν επιλέξουμε να επιτρέψουμε μια εφάπαξ ανάληψη σύμφωνα με το (ii) ανωτέρω.

9.4. Αντιλαμβάνεστε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εάν εσείς ή τρίτος καταθέσετε ποσό ενός νέου διαμορφωμένου εικονικού νομίσματος (ή οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου κρυπτογράφησης) που δεν υποστηρίζεται από την Πλατφόρμα Ανταλλαγής στον κοινό λογαριασμό πελατών μας για περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης, έχουμε το δικαίωμα και θα λογαριάζουμε κάθε τέτοιο μη υποστηριζόμενο περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης (συμπεριλαμβανομένου του μη υποστηριζόμενου νέου διαμορφωμένου εικονικού νομίσματος) ως ανήκον σε εμάς. Δεν έχουμε, και δεν αναλαμβάνουμε, καμία υποχρέωση ή καθήκον να επιστρέψουμε το κρυπτογραφικό περιουσιακό στοιχείο που διαβιβάζεται σε έναν από τους λογαριασμούς μας σε μη εξουσιοδοτημένη βάση.

10. AIRDROPS

Κατανοείτε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που ένα τρίτο μέρος επιχειρήσει ή διανείμει (που μερικές φορές ονομάζεται "airdropping" ή "bootstrapping") ένα Εικονικό Νόμισμα (είτε υποστηρίζεται είτε όχι από την Πλατφόρμα Ανταλλαγής) σε διευθύνσεις Εικονικού Νομίσματος, θα αντιμετωπίσουμε το εν λόγω Εικονικό Νόμισμα όπως θα αντιμετωπίζαμε όλα τα μη υποστηριζόμενα Εικονικά Νομίσματα. Επιπλέον, συμφωνείτε και κατανοείτε ότι τα Εικονικά Νομίσματα που μεταφέρονται από αέρος δεν δημιουργούν σχέση μεταξύ εμάς και του μεταβιβάζοντος ή του αποστολέα ή/και του σχετικού δικτύου που δημιούργησε το Εικονικό Νόμισμα που μεταφέρεται από αέρος και, περαιτέρω, ότι δεν υποκείμεθα σε καμία υποχρέωση που μπορεί να αφορά τον μεταβιβάζοντα ή/και το σχετικό δίκτυο.

11. ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

11.1. Η Εταιρεία μπορεί κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να παρέχει κατά καιρούς πληροφορίες στον Πελάτη σχετικά με πρακτικές πτυχές της ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων και της διαπραγμάτευσης παραγώγων. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τέτοια πληροφόρηση που παρέχεται από την Εταιρεία, ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι προβαίνει σε κάθε συναλλαγή ανταλλαγής ή διαπραγμάτευσης με δική του ελεύθερη βούληση χωρίς να βασίζεται σε οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται από την Εταιρεία και ότι η εν λόγω εντολή ανταλλαγής ή διαπραγμάτευσης γίνεται με δική του ευθύνη. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να βασιστεί στην Εταιρεία για συμβουλές σχετικά με το χρόνο ή τους όρους οποιασδήποτε συναλλαγής ή εντολής διαπραγμάτευσης. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ποικίλλουν τακτικά και ενδέχεται να επηρεάζονται από θέματα και γεγονότα που βρίσκονται εκτός του ελέγχου του Πελάτη και της Εταιρείας.

11.2. Η εγγεγραμμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιούνται για την είσοδο στην Αίθουσα Συναλλαγών και την πρόσβαση στην Αίθουσα και τους Λογαριασμούς σας. Πρέπει να λαμβάνετε όλα τα εύλογα μέτρα για να διατηρείτε την καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον κωδικό πρόσβασης στην Αίθουσα Συναλλαγών και τον τηλεφωνικό κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μαζί μας (συλλογικά - Διαπιστευτήρια) ασφαλή ανά πάσα στιγμή και να μην τα αποκαλύπτετε ποτέ σε κανέναν. Πρέπει να λαμβάνετε κάθε εύλογη μέριμνα για να διασφαλίζετε ότι ο εγγεγραμμένος λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ως μέρος των Διαπιστευτηρίων είναι ασφαλής και ότι έχετε πρόσβαση μόνο εσείς, καθώς η εγγεγραμμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαναφορά άλλων Διαπιστευτηρίων ή για την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με την ασφάλεια των Λογαριασμών σας. Σε περίπτωση παραβίασης της καταχωρημένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να επικοινωνήσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση με την Εξυπηρέτηση Πελατών και με τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει.

11.3. Σε σχέση με τα διαπιστευτήρια, αναγνωρίζετε και αναλαμβάνετε την υποχρέωση ότι:

α) Θα είστε υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα και τη χρήση των διαπιστευτηρίων σας,

β) εκτός από την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας, δεν θα αποκαλύπτετε τα διαπιστευτήριά σας σε πρόσωπα εκτός από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους σας για οποιονδήποτε σκοπό,

γ) Μπορούμε να βασιστούμε σε όλες τις οδηγίες, εντολές και άλλες επικοινωνίες που εισάγονται με τη χρήση έγκυρων Διαπιστευτηρίων, και θα δεσμεύεστε από κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται ή δαπάνη που πραγματοποιείται για λογαριασμό σας με βάση αυτές τις οδηγίες, εντολές και άλλες επικοινωνίες- και

δ) Θα μας ειδοποιήσετε αμέσως στο γραφείο πωλήσεων ή/και υποστήριξης πελατών μας, εάν αντιληφθείτε την απώλεια, κλοπή ή αποκάλυψη σε οποιονδήποτε τρίτο ή οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων σας.

11.4. Εάν έχετε οποιαδήποτε ένδειξη ή υποψία ότι τα διαπιστευτήριά σας έχουν χαθεί, κλαπεί, υπεξαιρεθεί, χρησιμοποιηθεί χωρίς εξουσιοδότηση ή παραβιαστεί με άλλο τρόπο, σας συνιστούμε να αλλάξετε τον Κωδικό πρόσβασής σας. Πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μόλις αντιληφθείτε οποιαδήποτε απώλεια, κλοπή, υπεξαίρεση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Διαπιστευτηρίων σας. Ανεξάρτητα από την ειδοποίησή σας, θα είστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ως αποτέλεσμα και συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Εταιρεία, τις θυγατρικές της, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους διαδόχους και τους εντολοδόχους της από και έναντι όλων των υποχρεώσεων, απωλειών, ζημιών, εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από την αποτυχία σας να εκτελέσετε πλήρως και έγκαιρα τις υποχρεώσεις σας στο παρόν ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις δηλώσεις και εγγυήσεις δεν είναι αληθής και ορθή. Συμφωνείτε επίσης να μας καταβάλλετε αμέσως όλες τις ζημίες, τα έξοδα και τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από την αποτυχία σας να εκτελέσετε πλήρως και έγκαιρα τις υποχρεώσεις σας στο παρόν.

11.5. Η Εταιρεία δεν παρέχει υπηρεσίες σε πρόσωπα που βρίσκονται σε δικαιοδοσίες που έχουν χαρακτηριστεί από την FATF ως υψηλού κινδύνου και μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες με στρατηγικές ελλείψεις στον τομέα του AML/CFT.

11.6. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία Υπηρεσία σε άτομα που διαμένουν στις ΗΠΑ ή στη Δημοκρατία της Σιγκαπούρης, στα εδάφη ή στις κτήσεις τους.

11.7. Η Εταιρεία δεν δέχεται μεταφορές από ιδρύματα πληρωμών που εδρεύουν στις ΗΠΑ, στα εδάφη ή τις κτήσεις τους ή στις χώρες που έχουν χαρακτηριστεί από την FATF ως χώρες υψηλού κινδύνου και μη συνεργάσιμες. Σε περίπτωση που η Εταιρεία γνωρίζει ή υποπτεύεται ή έχει βάσιμους λόγους να γνωρίζει ή να υποπτεύεται ότι ο Πελάτης έγινε κάτοικος των χωρών που έχουν χαρακτηριστεί από την FATF ως χώρες υψηλού κινδύνου και μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, η Εταιρεία θα κλείσει αμέσως όλες τις εκκρεμείς θέσεις και θα μπλοκάρει τους λογαριασμούς.

11.8. Εμείς (ή οι δικαιοπάροχοι, αντιπρόσωποι, προμηθευτές, μεταπωλητές, πάροχοι υπηρεσιών ή οποιοιδήποτε άλλοι συνδρομητές ή προμηθευτές μας) σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε άμεση, ειδική, έμμεση, τυχαία, επακόλουθη, παραδειγματική ή τιμωρητική ζημία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια κερδών, απώλεια επιχειρήσεων, απώλεια ευκαιριών, απώλεια φήμης, απώλεια πληροφοριών, διακοπή εργασιών, έσοδα ή υπεραξία, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών μας και της Πλατφόρμας Ανταλλαγής ή οποιουδήποτε υλικού που περιέχεται στον Ιστότοπο ή για την αδυναμία σας να κατανοήσετε τη φύση των Εικονικών Νομισμάτων, των παραγώγων ή της αγοράς για τα εν λόγω νομίσματα και τα παράγωγά τους.

11.9. ΕΚΤΌΣ ΕΆΝ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ ΡΗΤΆ ΤΟ ΑΝΤΊΘΕΤΟ ΕΓΓΡΆΦΩΣ ΑΠΌ ΕΜΆΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉΣ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΆΣΗ "ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ" ΚΑΙ "ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΈΣΙΜΗ". ΑΠΟΠΟΙΟΎΜΑΣΤΕ ΡΗΤΆ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΕΊΣΤΕ ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΕΊΔΟΥΣ ΕΓΓΎΗΣΗ, ΕΊΤΕ ΡΗΤΉ ΕΊΤΕ ΣΙΩΠΗΡΉ ΕΊΤΕ ΝΌΜΙΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΏΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ, ΤΊΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉΣ, ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΆ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΈΣ. Δεν δίνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση ότι η Πλατφόρμα και οι Υπηρεσίες ανταλλαγής ή οποιοδήποτε υλικό που περιέχεται σε αυτές θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα, ούτε δίνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση ως προς την ποιότητα, την καταλληλότητα, την αλήθεια, τη χρησιμότητα, την ακρίβεια ή την πληρότητα της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών ανταλλαγής ή οποιουδήποτε υλικού που περιέχεται σε αυτές.

11.10. ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΌΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΎΕΤΕ Ή ΜΕΤΑΦΈΡΕΤΕ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉΣ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΜΑΣ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΧΑΘΟΎΝ Ή ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΎΝ ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΑ Ή ΝΑ ΜΗΝ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΆ ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΛΌΓΩ ΠΟΙΚΊΛΩΝ ΑΙΤΙΏΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΒΛΑΒΏΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΑΛΛΑΓΏΝ ΠΡΩΤΟΚΌΛΛΟΥ ΑΠΌ ΤΡΊΤΟΥΣ ΠΑΡΌΧΟΥΣ, ΔΙΑΚΟΠΏΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ, ΓΕΓΟΝΌΤΩΝ ΑΝΩΤΈΡΑΣ ΒΊΑΣ Ή ΆΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΏΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΕΠΙΘΈΣΕΩΝ DDOS ΤΡΊΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝΗΣ Ή ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝΗΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ Ή ΆΛΛΩΝ ΑΙΤΙΏΝ ΕΝΤΌΣ Ή ΕΚΤΌΣ ΤΟΥ ΕΛΈΓΧΟΥ ΜΑΣ. ΕΊΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΝΤΙΓΡΆΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΆΦΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΎΕΤΕ Ή ΜΕΤΑΦΈΡΕΤΕ ΜΈΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΜΑΣ.

11.11. Λόγω της φύσης της επιχείρησής μας, δεν παρέχονται επιστροφές χρημάτων από την Εταιρεία.

11.12. Δεν πωλούμε, αδειοδοτούμε, εκμισθώνουμε ή άλλως αποκαλύπτουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

11.12.1. Έχουμε το δικαίωμα να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τον τρίτο φορέα εκμετάλλευσης της πλατφόρμας ανταλλαγής μόνο για σκοπούς επαλήθευσης και δέουσας επιμέλειας. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί με το παρόν την Εταιρεία να παράσχει στον εν λόγω τρίτο φορέα εκμετάλλευσης πλατφόρμας ανταλλαγής όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το άνοιγμα και την επαλήθευση του λογαριασμού στο όνομα του Πελάτη. Ο Πελάτης συμφωνεί να υπερασπιστεί, να αποζημιώσει και να απαλλάξει την Εταιρεία, τις θυγατρικές της, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους διαδόχους, τις θυγατρικές, τους εκδοχείς και κάθε ένα από τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, μετόχους, μέλη, εταίρους, δικηγόρους, υπαλλήλους, από και έναντι όλων των υποχρεώσεων, απωλειών, ζημιών, εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών, για όλες τις ζημίες που προκύπτουν άμεσα, έμμεσα και/ή επακόλουθα ή που φέρονται να προκύπτουν από ή να απορρέουν από τη χρήση, την κακή χρήση ή την αδυναμία χρήσης του τρίτου φορέα εκμετάλλευσης της πλατφόρμας ανταλλαγής, τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον τρίτο φορέα εκμετάλλευσης της πλατφόρμας ανταλλαγής ή οποιοδήποτε από τα υλικά που περιέχονται σε αυτήν.

11.12.2. Διατηρούμε το δικαίωμα να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους όταν αυτό απαιτείται από το νόμο σε ρυθμιστικές, διωκτικές ή άλλες κυβερνητικές αρχές.

11.12.3. Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη, εάν είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Εταιρείας.

11.13. Εάν προκύψει οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης κατά την οποία ο Πελάτης πιστεύει εύλογα ότι η Εταιρεία, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε ενέργειας ή παράλειψης ενέργειας, παραβιάζει έναν ή περισσότερους όρους της παρούσας Συμφωνίας, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει παράπονο στην Εταιρεία εντός μίας ημέρας από την εμφάνιση του παραπόνου. Η Εταιρεία θα απαντήσει στο παράπονο εντός δύο εβδομάδων. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αγνοήσει τυχόν παράπονα ή μηνύματα από τους πελάτες που συμπεριφέρονται λανθασμένα, είναι αγενείς ή επιδίδονται σε τρολάρισμα κ.λπ. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην Πολιτική παραπόνων.

11.14. Για όλους τους οικονομικούς υπολογισμούς, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την πολιτική στρογγυλοποίησης υπέρ της πλατφόρμας του Χρηματιστηρίου. Η Εταιρεία στρογγυλοποιεί τα νομίσματα Fiat στο 2ο ψηφίο μετά το διαχωριστικό. Η πολιτική στρογγυλοποίησης για τα κρυπτονομίσματα διαφέρει ανάλογα με το κρυπτονόμισμα.

11.15. Για τους σκοπούς της βελτιστοποίησης των διαδικασιών, οι συναλλαγές στην Πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου όσον αφορά ορισμένα στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, νομισμάτων, κρυπτονομισμάτων κ.λπ.) δεν θα αντικατοπτρίζονται στο λογαριασμό του Πελάτη ή στην Αίθουσα Συναλλαγών και θα εμφανίζονται μόλις μια μονάδα είναι ολόκληρη σύμφωνα με τα πρότυπα στρογγυλοποίησης.

11.16. Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους εφαρμοστέους νόμους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου από τον Ιστότοπο χωρίς γραπτή συμφωνία της Εταιρείας ή άλλου ιδιοκτήτη των πληροφοριών- οποιαδήποτε τέτοια μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να παραβιάσει τα πνευματικά δικαιώματα, τις ευρεσιτεχνίες, τα εμπορικά σήματα και οποιουσδήποτε άλλους ισχύοντες νόμους και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινικές ή αστικές κυρώσεις.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ

12.1. Η παρούσα συμφωνία, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, διέπονται και εφαρμόζονται από κάθε άποψη από τους νόμους της δικαιοδοσίας της Εταιρείας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της επιλογής του δικαίου.

12.2. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι οποιαδήποτε αστική αγωγή, διαιτησία ή άλλη νομική διαδικασία μεταξύ της Εταιρείας ή των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων της και του Πελάτη που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία ή τους Λογαριασμούς του Πελάτη θα ασκείται, θα εκδικάζεται και θα επιλύεται μόνο από δικαστήριο που βρίσκεται στη δικαιοδοσία της Εταιρείας και ο Πελάτης παραιτείται από τη δίκη με ενόρκους σε οποιαδήποτε τέτοια αγωγή ή διαδικασία και παραιτείται από το δικαίωμα να μεταφερθεί η διαδικασία σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία. Ο Πελάτης δεν μπορεί να ασκήσει καμία αγωγή, ανεξαρτήτως μορφής, που απορρέει ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία ή τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται βάσει αυτής, μετά την πάροδο ενός έτους από την εμφάνιση της αιτίας της αγωγής.

13. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ

13.1. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αλλάζει οποιουσδήποτε όρους της παρούσας σύμβασης με αποκλειστική απόφαση της Εταιρείας. Είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάζετε τον παρόντα ιστότοπο και τη συμφωνία σε τακτική βάση για να είστε εξοικειωμένοι με τυχόν αλλαγές. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές ή τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε τη χρήση της Πλατφόρμας Ανταλλαγών και άλλων Υπηρεσιών της Εταιρείας και να καταγγείλετε τη Συμφωνία σύμφωνα με τις ρήτρες 13.2, 13.3 κατωτέρω. Εάν παρόλα αυτά συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα Ανταλλαγής και τις Υπηρεσίες, οι ενέργειές σας αυτές χρησιμεύουν ως επιβεβαίωση ότι συμφωνείτε με την παρούσα Συμφωνία σε νέα έκδοση.

13.2. Η παρούσα Συμφωνία θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι την καταγγελία και μπορεί να καταγγελθεί από τον Πελάτη ανά πάσα στιγμή, εφόσον ο Πελάτης δεν έχει καμία υποχρέωση που κατέχει ή οφείλει στην Εταιρεία, με την πραγματική παραλαβή από την Εταιρεία γραπτής ειδοποίησης καταγγελίας μέσω συστημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανά πάσα στιγμή από την Εταιρεία με τη διαβίβαση ειδοποίησης καταγγελίας στον Πελάτη μέσω συστημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο Δωμάτιο Συναλλαγών του Πελάτη που είναι διαθέσιμο μέσω του Ιστότοπου,

13.3. Μετά την παραλαβή της γραπτής ειδοποίησης καταγγελίας από τον Πελάτη, η Εταιρεία θα έχει στη διάθεσή της 3 (τρεις) τραπεζικές ημέρες για την καταμέτρηση των πιθανών οφειλόμενων ποσών προς την Εταιρεία. Εάν δεν υπάρχουν τέτοια ποσά, η Εταιρεία θα ειδοποιήσει τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το γεγονός ότι η Σύμβαση τερματίζεται,

13.4. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την παρούσα Συμφωνία ή οποιονδήποτε από τους Λογαριασμούς σας χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση:

13.4.1. Παραβιάζετε οποιονδήποτε όρο της παρούσας Συμφωνίας

13.4.2. Παραβιάζετε ή έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι παραβιάζετε οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό που ισχύει για τη χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς,

13.4.3. Έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι χρησιμοποιείτε καταχρηστικές στρατηγικές συναλλαγών, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της Συμφωνίας,

13.4.4. Έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι εμπλέκεστε με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που αναφέρονται στη ρήτρα 6.1.5.8 της παρούσας Συμφωνίας), σε ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα,

13.4.5. Η Εταιρεία δεν είναι ικανοποιημένη με τις πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω των διαδικασιών επαλήθευσης "Γνωρίστε τον πελάτη σας" και ο Πελάτης δεν επιθυμεί ή αρνείται να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες/έγγραφα σχετικά με την επαλήθευση του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων αποδείξεων διεύθυνσης, προέλευσης κεφαλαίων κ.λπ,

13.5. Μπορούμε να αναστείλουμε τους Λογαριασμούς σας ανά πάσα στιγμή εάν:

13.5.1. Πιστεύουμε εύλογα ότι οι Λογαριασμοί σας έχουν παραβιαστεί ή για άλλους λόγους ασφαλείας, ή

13.5.2. Υποπτευόμαστε εύλογα ότι οι Λογαριασμοί σας έχουν χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιούνται χωρίς την εξουσιοδότησή σας ή με δόλο και θα σας ειδοποιήσουμε είτε πριν από την αναστολή είτε, εάν η προηγούμενη ειδοποίηση δεν είναι δυνατή υπό τις περιστάσεις, αμέσως μετά την αναστολή, εκτός εάν μας απαγορεύεται από το νόμο να σας ειδοποιήσουμε.

13.5.3. ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΊΝΑΙ ΝΟΜΙΚΆ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΌ ΣΥΜΒΌΛΑΙΟ. ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΆΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΤΗ ΣΎΜΒΑΣΗ ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΠΌΣΠΑΣΤΑ ΜΈΡΗ ΤΗΣ:

- Πολιτική απορρήτου,

- Πολιτική cookie,

- Δήλωση γνωστοποίησης κινδύνου,

- Πολιτική καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της γνώσης του πελάτη σας με παραρτήματα ("Πολιτική AML&KYC") ,

- Πολιτική παραπόνων,

- Συμφωνία API,

- Τις πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα τέλη και τα προγράμματα επιβράβευσης, που καθορίζονται στον Ιστότοπό μας,

ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΆΣΕΤΕ ΑΥΤΆ ΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΠΛΉΡΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΉ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΊΞΕΤΕ ΜΙΑ ΑΊΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ ΜΑΖΊ ΜΑΣ.

Η συγκατάθεσή σας αναγνωρίζει ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά, στο σύνολό της, και έχετε κατανοήσει την παρούσα Συμφωνία με τα προαναφερθέντα προσθήκες και ότι συμφωνείτε με όλες τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτήν. Η συγκατάθεσή σας δηλώνει, εγγυάται και πιστοποιεί ότι οι πληροφορίες που παρέχετε κατά τη διαδικασία εγγραφής είναι σωστές και πλήρεις.