Условия για την πλήρη κυκλοφορία

Μετάдно обновяване 20.09.2021

Това е правен договор (наричан по-долу "Споразумение") между Фаст Чарджинг ЕООД, адрес: ул. "Янко Мустаков" № 33, 9023 Варна, ЕИК 206440624, и JB Digital Partners OÜ, code на юридическото лице 14974763, адрес: Narva mnt 7-634, район Kesklinna, 10117 Талин (регистрирана в Естония) (наричани по-долу поотделно "Дружеството", "ние", "нас", "наш" ) и всяко физическо лице, юридическо лице или друг юридически субект (наричано по-нататък "Клиент", "Вие", "Ваш"), което се е регистрирало на нашия уебсайт my.trade4coins.com (наричан по-нататък "Уебсайтът"), за да получи достъп ή/και да използва платформата за обмен, наречена "T4C", разположена на Уебсайта (наричана по-нататък "Платформата за обмен ") ή/και σεсички услуги, предоставяни чрез Уебсайта и платформата за обмен (наричани по-натаτък "Услугите").Настоящото Споразумение установява правните отношения с едно от изброените по-горе Дружества in зависимост от това в кое Дружество сте обслужвани като Клиент. С достъпа до ή/και απόползването на Уебсайта, платформата за обмен ή/και inсички Услуги, предоставяни чрез Уебсайта ή/και платформата за обмен, Вие потвърждавате, че внимателно сте прочели и разбрали настоящото Споразумение (заедно с други документи, които са публикувани на нашия Уебсайт ή/και предоставени по друг начин от Дружеството), неразделните части на Споразумението, όπωςто е по-подробно описано по-долу, и се съгласявате да бъдете обвързани с неговите разпоредби. Вашето съгласие освен това декларира, гарантира и удостоверява, че всяка информация, предоставена от Вас по време на процеса на регистрация и/или по наше искане, е вярна и пълна.

Вие трябва да гарантирате, че информацията, която сте предоставили на Дружеството по време на процеса на кандидаτстване и/или по всяко време след това, е винаги точна, inярна и актуална, и трябва да ни уведомите незабавно, но не по-късно από един месец, за всякакви промени в тази информация. Съгласно нашата политика и вътрешни процедури за AML&KYC, ние можем да поискаме от Вас по всяко време да потвърдите точността на Вашата информация ή/και да предоставите документи ή/και други доказателства. Ако предоставената от Вас информация е неточна, Дружеството няма да носи отговорност и няма да поемеква отговорност за каквито и да било загуби, преки или косвени, както и за каквито и да било неблагоприятни последици, които биха могли да произтекат от това и които ще бъдат понесени от Вас.

Вие можете да използвате Уебсайта, платформата за обмен и нашите Услуги само ако това е законно във Вашата държава на пребиваване. Вие заявявате и гарантирате, че регистрацията на Уебсайта, откриването на сметка(и) ή/και получаването на услуга(и) от Дружеството, както е описано по-подробно по-долу, ή/και απόползването на платформата за обмен ή/και на услуга(и) от Дружеството не нарушава никакви закони ή/και разпоредби, приложими за Вас.

 1. ПРЕДМЕТ ΕΠΊ СПОРАЗУМЕНИЕТО

1.1. Настоящото Споразумение определя реда и условията за предоставяне на Услугите, достъпни за Клиента чрез Платформата за обмен ή/και Уебсайта. За да можете да използвате Услугите, Вие следва да преминете през KYC процедури in съответствие с разпоредбите на нашата AML&KYC политика,

1.2. Следните Услуги се предоставят από Дружеството на клиенти-физически лица, които са преминали KYC процедура:

1.2.1. Откриване и поддържане на Търговска стая на Клиента на Уебсайта,

1.2.2. Откриване и поддържане на Парична сметка (параграф 4 от настоящото Споразумение),

1.2.3. Обработване на сделките за обмен и търговия между и между κλιентите, in рамките на Платформата за обмен, с цел обмен на различни криптовалути ή/και блокчейн токени (наричани по-долу "Виртуални валути ") помежду им,

1.3. В допълнение към услугите, предвидени in точка 1.2 от настоящото споразумение, на клиентите-физически лица, които са преминали през засилените мерки на KYC съгласно нашата политика за AML&KYC, се предоставят следните υπηρεσίες:

1.3.1. Обработване на транзакциите за обмен и търговия сред и между κλιентите in рамките на Платформата за обмен, с цел обмен на различни Виртуални валути помежду им и/или Виртуални валути с фиатни валути (Виртуални валути и фиатни валути, наричани по-долу заедно или поотделно "Активи"),

1.4. Корпоративните и институционалните клиенти са обект на засилена процедура KYC, съгласно политиката AML&KYC. За тях могат да се прилагат специални условия чрез подписване на съответното споразуmение с Дружеството, но условията на настоящото Споразумение με πελάτη са приложими за тях σε частта, която не противоречи на специалните условия,

1.5. Търговията се извъρшва чрез API системите за тъρговия на Дружеството,

1.6. Всяка от Паричните сметки, наричани по-долу in единствено число може да бъде посочена като "Сметка" или в множествено число - "Сметки ", Δεν είναι η банκόβια, η οποία είναι και η Активите, η дъρжани στην δενя, няма да носят лихва,

1.7. Активите, показани in рамките на салдата на Сметката/ите, принадлежатт на физическо или юридическо лице, което е регистрирано като титуляр на съответното Търговско място. Никое друго лице, освен такъв титуляр на Място за търговия, няма права по отношение на Активите, държани от съответната Сметка(и). Вие нямате право да прехвърляте или преотстъпвате Вашите Сметка(и) ή/και Място за търговия на трето лице и/или по друг начин да предоставяте на трето лице правен или справедлив интерес върху тях,

1.8. Фиатната валута може да се държи по Сметката за краткосрочен период с цел улесняване на транзакциите с криптовалута. Съгласно местните законодателни изисквания Дружеството не предоставя доверителни услуги ή/και υπηρεσίες по съхранение на валута. Поради това Сметката за фиатна валута се използва само като временна сметка, при което Клиентът е длъжен да гарантира, че всички фиатни пари са изтеглени от Сметката. Запазваме си правото да изискаме изтеглянето на фиатна валута от Сметката ви, ако по наше мнение използвате Сметката си по начин, който противоречи на условията на настоящото споразумение,

1.9. Всички транзакции между Клиента и други клиенти и/или между Клиента и Дружеството, могат да се извършват само σε Активи, разрешени/приети от Дружеството. Дружеството няма да приема преводи от трети лица към Сметката(ите) на Клиента, нито ще извършва тегления, от Сметката(ите) на Клиента към трети лица,

1.10. Вие носите пълна отговорност за inсички дейности, извършвани чрез Вашата стая за търговия. Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно за всяко неоторизирано използване на Вашата стая за търговия и/или на която и да е сметка(и), както и за всяко друго нарушение на сигурността. Въпреки че можем да прилагаме определени процедури за наблюдение, предназначени да ни предупреждават за измамни дейности, ние не носим отговорност за всяко неоторизирано използване на Вашата стая за търговия ή/και Акаунт(и) и Вие се съгласявате, че носите отговорност за всяко такова неоторизирано използване и за опазване на поверителността на Вашата парола,

1.11. Запазваме си правото да извършваме необходимите проверки за пране на пари, финансиране на тероризма, измами ή/και други незаконни дейности, преди да разрешим теглене на Активи από Вашата Сметка(и). За тези цели можем да поискаме от Вас да предоставите допълнителна информация, включително документи за проверка in рамките на определените от нас срокове. Дружеството си запазва правото да извършва и засилена комплексна проверка, когато Дружеството μεчете това за необходимо, специално за корпоративни и институционални клиенти,

1.12. Строго забранено е да използвате Вашата стая за търговия ή/και сметка(и) за каквито и да било незаконни цели, включително, но не само, за измами и пране на пари. Ние ще докладваме за всяка подозрителна дейност на съответната правоприлагаща агенция. Забранено Ви е да използвате Вашия(те) акаунт(и) in опит за злоупотреба, експлоатация или заобикаляне на наложените ограничения за използване,

1.13. Ако извършите ή/και се опитате да извършите транзакция в нарушение на забраните, съдържащи се в настоящото Споразумение, ние си запазваме правото да:

- да отмените транзакцията(ите); ή/και

- да блокираме ή/και спрем Вашите акаунти или някой от тях; ή/και

- да съобщим за транзакцията(ите) на съответната правоприлагаща агенция; ή/και

- да поискаме обезщетение от Вас; и

- да Ви начислим διοικηтивна такса in размер до 200 български лева (или равностойността им във всеки Асет), in случай че приложим някое από горните действия,

1.14. Използвайки Уебсайта, Платформата за обмен ή/και Услугите, Вие заявявате, че това използване е законно във Вашата местна юрисдикция, и се съгласявате, че няма да използвате Уебсайта, Платформата за обмен ή/και Услугите, ако това използване е забранено или по друг начин нарушава законите на страната, щата, провинцията или друга юрисдикция, in която пребивавате или на която сте гражданин,

1.15. В зависимост от Вашето местоживеене е възможно да не можете да използвате inсички функции на Уебсайта. Ваша отговорност е да спазвате правилата и законите in мястото на пребиваване и/или мястото, от което осъществявате достъп до Уебсайта,

1.16. Вие потвърждавате и се съгласявате, че когато извършвате търговски сделки in рамките на Борсовата платформа, Вие търгувате/сключвате сделки с други клиенти, а Ние действаме само като посредник in такива сделки, а не като насрещна страна по всяка сделка/сделки.

 1. ПРИЕМАНЕ НА РИСКОВЕТЕ

2.1. Дружеството предоставя единствено услуга по изпълнение и δεν дава съвети относно предимствата на конкреτна/и сделка/и ή/και техните данъчни последици. Като цяло, Вие трябва да се запознаете с нашата Декларация за разкриване на рискове, Η κοято представлява неразделна част от този Договор и съдържа по описателен начин позоваване на правните рискове и рисковете, ...και να βγάζετε τα ρούχα σας από την τσέπη σας, όπως και τα άλλα είδη που έχετε βρει, με το Виртуαλι валути. Βъпреки това, преди да използва нашите Услуги, Клиентът трябва да е наясно и със следното:

2.1.1. Виртуалните валути могат да бъдат изключително рискови. Всяка конкретна Виртуална валута има уникален набор от характеристики, които правят повече или по-малко вероятно колебанието на стойността ѝ. В допълнение, фактори извън контрола на Дружеството могат да повлияят на пазарната ликвидност, за конкретна Виртуална валута, като регулаторна дейност, манипулиране на пазара и/или необяснима волатилност на цените. Блокчейн мрежите могат да излязат от строя в резултат на бъгове, разклонения или редица други непредвидими причини. Дружеството не поема риска от загуби, дължащи се на търговия и/или на фактори извън неговия контрол, по отношение на жизнеспособността на конкретни блокчейн мрежи. Като цяло, за Клиент с ограничен опит in търговията и ниска толерантност към риск, се препоръчва да не участва in активна тъρговия. Η Спекулирането със стойността επί Активите е свързано с висок риск и Вие никога не трябва да търгувате повече, отколкото μπορείτε да си позволите да загубите,

2.1.2. Разбирането на Виртуалните валути изисква напреднали технически познания. Виртуалните валути често се описват на изключително технически език, който изисква цялостно разбиране на приложната криптография ή/και компютърните науки, за да се разберат присъщите рискове. Посочването на дадена Виртуална валута in Платформата за обмен не означава одобрение или неодобрение на основната технология, για τη σχέση με το κοιάτο και το νταϊάνα, και δεν είναι το νταϊάνα και το νταϊάνα και το νταϊάνα και το νταϊάνα, και δεν είναι το νταϊάνα και το νταϊάνα. Ние не Ви даваме никаква гаранция относно пригодността на Активите, предлагани за търговия/транзакции, съгласно настоящото Споразумение и не поемаме никакви доверителни задължения in отношенията си с Вас,

2.1.3. Клиентът(ите) приема(т) inсички последствия от изпращането на Активи на какъвто и да е адрес. Например адресът може да е въведен неправилно и истинският собственик на адреса никога да не бъде открит, или адресът може да принадлежи на субект, който няма да върне Вашите Активи, ή адресът принадлежи на субект, който може да върне Вашите Активи, но преди това изисква действия от Ваша страна, като например проверка на Вашата самоличност. "Οι άνθρωποι που δεν έχουν βάλει το χέρι τους, δεν έχουν βάλει το χέρι τους, δεν έχουν βάλει το χέρι τους, δεν έχουν βάλει το χέρι τους, δεν έχουν βάλει το χέρι τους, δεν έχουν βάλει το χέρι τους. След като изпратите Активи на даден адрес, Вие поемате риска, с което признавате, че може да загубите достъпа до Вашите Активи за неопределено време,

2.1.4. Вие приемате риска от търгуването/транзакциите με Активи, като повече подробности са посочени in нашата Декларация за оповестяване на риска. При сключването на каквато и да е транзакция чрез Вашето Търговска стая, на Платформата на Борсата или по която и да е Ваша сметка, Вие заявявате, че сте били, και να βγάζετε τα πάντα από τη ζωή σας για να βγάζετε τα πάντα από τη ζωή σας για να βγάζετε τα πάντα από τη ζωή σας για να βγάζετε τα πάντα από τη ζωή σας για να βγάζετε τα πάντα από τη ζωή σας για να βγάζετε τα πάντα από τη ζωή σας για να βγάζετε τα πάντα από τη ζωή σας για να βγάζετε τα πάντα από τη ζωή σας για να βγάζετε τα πάντα από τη ζωή σας. Вие декларирате, че имате достатъчно познания, пазарна опитност и/или опит, въз основа на професионален съвет или по друг начин, за да направите собствена оценка на предимствата и рисковете на всяка сделка ή/και всеки базов Актив,

2.2. Вие носите отговорност за спазването на приложимото/ите законодателство/а. Вие се съгласявате, че Дружеството не носи отговорност за определянето на това дали и кой закон(и) може да се прилага(т) към Вашата(ите) транзакция(и), включително данъчното законодателство. Вие носите пълната отговорност за отчитането и плащането на inсички данъци, произтичащи от използването на Услугите από Ваша страна,

2.3. Дружеството не дава съвети относно търговския риск. Ако in някакъв момент Дружеството ή/και негови представители предоставят препоръки за търговия, παзаρни коментари ή/και друга информация, действието по τοзи начин е инцидентно във вρъзка с Вашите взаимоотношения με нас и не налага задължение за истинност ή/και надлежна проверка από страна на Дружеството ή/και неговите представители,

2.4. Вие трябва редовно да проверявате салдата и историята на транзакциите по Вашата сметка(и). Трябва да съобщавате за всякакви нередности или да изпращате всякакви въпроси, които може да имате, възможно най-скоро, като се свържете с отдел "Обслужване на клиенти",

2.5. Блоковите вериги на Виртуалната валута могат да се "разклонят" (както е описано по-долу под заглавието "Разклонения") иние може да не поддържаме разклонената Виртуална валута своевременно или изобщо,

2.6. Вие носите пълната отговорност да определите дали всяка планирана транзакция е подходяща за Вас, въз основа на Вашите лични цели, финансово състояние ή/και апетит за риск.

 1. СТАЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ΠΕΛΆΤΗ, ЗАЛАГАНЕ, ДЕПОЗИРАНЕ И ТЕГЛЕНЕ НА АКТИВИ

3.1. След като завършите процеса на регистрация, можете да влезете във Вашата стая за търговия на Уебсайта, Καто въведете Вашия имейл адрес и парола, които са Ви били предоставени по време на регистрацията. Η Μαλόττο είναι η πρώτη φορά που βλέπεις μια γυναίκα που είναι ενεργοποιημένη. Мястото за търговия също така предоставя възможност за откриване на Сметка(и), като следвате прости инструкции,

3.2. Можете да депозирате Активи, като посетите Уебсайта, влезете във Вашата Търговска стая и следвате съответните "инструкции за депозиране" in рамките на Търговската стая. Вашата Търговска стая ще бъде използвана за съхраняване на различни Активи, прехвърлени/депозирани от Вас,

3.3. Можете да поискате изтегляне на всички или част от Активите, съхранявани във Вашата стая за търговия, по всяко време, като следвате инструкциите, посочени in стаята за търговия,

3.4. Можете да изтеглите inсички или част от Вашите налични и отключени Активи, при условие че са останали достатъчно Активи за поддържане на текуща/неизпълнена поръчка/транзакция (ако има такава).

3.5 Програми за залагане

От време на време Trade4Coins ще стартира програми за залагане на определени видове цифрови валути, за да възнагради, съгласно определени правила, потребителите, които държат такива цифрови валути in своите сметки in T4C. Когато участвате in Програми за залагане, трябва да имате предвид, че:

 1. ΠΑРИЧНА ΜΕМЕТКА И ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЗА ОБМЕН

4.1. Паричната сметка е електронно улеснение, което Ви позволява да използвате платформата на Борсата и свързаните с нея Услуги на Борсата. При условията, изрично посочени по-долу, относно Паричните сметки, Дружеството предоставя на Клиента достъп до функционалността на Борсовата платформа, която е предназначена да улесни Клиента in обмена на Активи, помежду им и/или между клиенти, по цени, определени от клиентите на Дружеството,

4.2. За да се избегнат съмнения, Дружеството не емитира Активи на своите клиенти и не се явява контрагент по отношение на обменна(и) сделка(и) със своите клиенти, по-скоро Дружеството само предоставя на своите клиенти достъп до технологичното средство (Платформата за обмен) и свързаните с него услуги за обмен на Активи, να ανταλλάσσουν τις δραστηριότητές τους, να χρησιμοποιούν τις προσομοιώσεις τους και να τις μεταφέρουν σε άλλες χώρες,

4.3. Паричната μεметка се открива автоматично, когато Клиентът завърши процеса на регистрация, а идентификационните данни за Паричната μεметка се предоставят на Клиента по електронна поща. След откриването на Кеш сметката, можете да продадете съответните налични Активи от Вашата Кеш сметка на друг(и) клиент(и) на Дружеството, καто създадете нареждане(я) за обмен, следвайки инструкциите, предоставени в Търговската стая. Поръчките за размяна на клиенти се изпълняват на Платформата за размяна чрез технология, която автоматично съпоставя поръчките за покупка и продажба на входящи цени, генерирани от клиентите. Съответстващите заявки и оферти за покупка и продажба на Активи се сдвояват автоматично от Борсовата платформа. Η αστυνομία θα πρέπει να βρει μια λύση για να βγάλει την καρέκλα της..,

4.4. С настоящото Вие се съгласявате и потвърждавате, че с подаването на нареждането за обмен упълномощавате Дружеството автоматично да прехвърли разменените суми, след като бъде извършено съвпадение, т.е. да кредитира Вашата парична сметка с продадения от Вас Актив и да дебитира Вашата парична μεметка с купения от Вас Актив. Η αστυνομία έχει την ευκαιρία να σας βοηθήσει να βρείτε τον καλύτερο τρόπο για να τον βρείτε. Τριάντα χρόνια τώρα, θα σας δώσω την ευκαιρία να δείτε την ευτυχία σας..,

4.5. Платформата за обмен може да изпълни частично нареждане за обмен, направено от Вас, и Вие с настоящото неотменимо потвърждавате и се съгласявате, че Дружеството има право да направи това,

4.6. Всяка поръчка за обмен, издадена на Платформата за обмен, е неотменима и обвързваща за Клиента. Освен ако не е посочено друго в настоящото Споразумение, Дружеството няма да отмени нареждане за обмен по искане на Клиента, доколкото το вече е било изпълнено/приключено. Клиентът може да изтрие, отмени или промени нареждането за обмен, преди да бъде съчетано с едно или повече други нареждания за обмен, както е посочено по-горе,

4.7. Дружеството има право по всяко време да работи, като изхожда от това, че всяко нареждане за обмен е правилно и не съдържа грешки,

4.8. Всяко нареждане за обмен ще бъде потвърдено на Клиента, като се използва функцията за водене на записи на Платформата за обмен и може да бъде видяно от Клиента in историята на терминала,

4.9. Дружеството не носи отговорност за транзакциите за обмен на активи, извършвани между клиенти. С настоящото Вие се съгласявате и потвърждавате, че носите inсички рискове, свързани със сделката(ите) за обмен на Активи, извършена(и) чрез Платформата за обмен. Дружеството не носи отговорност за евентуални спорове между и/или между клиентите относно която и да е транзакция. Дружеството in никакъв случай не гарантира, че купувачът ή/και продавачът ще намерят подходящо предложение за размяна на активи за продажба ή/και за покупка,

4.10. Дружеството си запазва правото да провери транзакцията(ите) на клиента по всяко време, in случай на съмнение за манипулиране на цените. При условиее, че се докаже, че действително е имало такова манипулиране, Дружеството си запазва правото да блокира сметката(ите) на Клиента и да му наложи финансова глоба, чийто размер ще зависи от размера на причинените вреди. За целите на настоящото споразумение манипулиране на цените е ситуация, при която Клиентът ή/και организирана група клиенти използват паралелно повече акаунти, за да постигнат по-добра цена, с цел да се обогатят,

 1. РАЗХОДИ И КОМИСИОНИ

5.1. Дружеството няма да начислява комисиони за кредитиране/дебитиране на Активи по/от Сметката на Клиента с απόключение на депозити на "стабилните монети". Възможно е обаче да Ви бъде начислена комисиона от блокчейн за Виртуални валути и/или комисиона(и) от платежна(и) система(и) за фиатни валути. Клиентът се уведомява, че Дружеството няма никакво влияние върху тези комисиони и няма да плаща такива комисиони от името на Клиента,

5.2. Дружеството ще начислява комисиона за всяка обменна транзакция, инициирана от Клиента (наричана по-долу "такса за обмен"). Текущите такси за обмен са посочени на Уебсайта,

5.3. Дружеството си запазва правото периодично да променя и/или модифицира Таксите за обмен и съответните условия за плащане. Всички такива промени и/или изменения inлизат in сила след съответното актуализиране на Уебсайта. Ако не сте съгласни с публикуваните промени и/или модификации, μπορείτε да прекратите настоящото Споразумение, както е предвидено σε него. Вашето първо използване на Вашата парична сметка след публикуването на всякакви промени ή/και модификации на условията на настоящото Споразумение ή/και модификации на таксите за обмен, актуализирани на Уебсайта, ще представлява Вашето приемане на inсички такива промени и/или модификации,

5.4. Дружеството може да предлага програма за лоялност, която дава на клиентите различни предимства, например да предлага по-ниски Такси за обмен. Условията на такива програми за лоялност ще бъдат посочени на Уебсайта или в Търговската стая, но подлежаτ на промени и/или отмяна от страна на Дружеството по всяко време и по преценка на Дружеството,

5.5. Таксата за обмен ще бъде приспадната от сумата, закупена от Вас от друг клиент на Дружеството. С настоящото Вие упълномощавате Дружеството да начисли и/или удържи от Вашата Парична μεметка inсички Такси за обмен, приложими към съответната(ите) сделка(и), извършена(и) от Клиента, чрез Платформата за обмен,

5.6. Таксите за обмен се заплащат както от купувача, така и от продавача във всяка дадена сделка.

5.7. За избягване на всякакво съмнение, Клиентът остава отговорен за inсички такси/разходи, направени от Дружеството във inръзка с искането(исканията), претенцията(претенциите) ή/και жалбата(жалбите) на Клиента, ако това искане(искания), претенция(претенции) ή/και жалба(жалби) δεν може да бъде изчерпателно удовлетворено без участието на трети лица.

5.8. Дружеството може да променя своите такси/разходи/условия, свързани с програмата за лоялност, без предварително уведомление. Всички такива такси/разходи се поемат от Клиента, както са възникнали, или както Дружеството по свое усмотрение може да определи, и Клиентът с настоящото упълномощава Дружеството да изтегли сумата на inсички такива такси/разходи от Стаята за търговия или Сметката(ите) на Клиента.

 1. ПРАВА ΚΑΙ ΑΠΌГОВОРНОСТИ ΕΠΊ ДРУЖЕСТВОТО

6.1. Клиентът потвърждава, че Дружеството има следните права:

6.1.1. Да отхвърли, отмени, изтрие ή/και коригира всяка борсова ή/και търговска поръчка ή/και сделка, която Клиентът може да подаде,

6.1.2. Да блокира всяка Сметка на Клиента,

6.1.3. Да предоставя на Сметката(ите) inсички транзакции, които Дружеството счита за необходими за правилното предоставяне на Услугите по този Договор,

6.1.4. Да ограничи достъпа до, да наложи ограничения, да спре, да прекрати или да отмени използването на Платформата за обмен (включително, без ограничение, да прекрати използването на API от Клиента), като цяло или на конкретни Активи, транзакции ή/και клиенти, или да прекрати предаването на всякаква ή/και цялата информация,

6.1.5. Дружеството може да откаже да улесни ή/και да продължи изпълнението на която и да е транзакция ή/και да откаже достъп до Търговската стая ή/και Платформата на Борсата, ...για να βάλουμε την προπόνηση στο Дружеството, σε μια някое από следните обстоятелства:

6.1.5.1. Пълна или частична повреда на Уебсайта ή/και Борсовата платформа, включително повреда на технологията ή/και на някой от комуникационните канали, свързани с Уебсайта ή/και Борсовата платформа и Клиента ή/και някой от контрагентите, или всяко друго обстоятелство, което се счита за непрактично за използване на Уебсайта и Борсовата платформа,

6.1.5.2. Нарушаване на сигурността на Уебсайта ή/και Платформата за обмен,

6.1.5.3. Извънредни ситуации, включително, но не само, неправилно изпълнение на поръчки от страна на Борсовата платформа,

6.1.5.4. Съществено нарушение από страна на Клиента на задълженията по настоящия Договор ή/και друг договор με Дружеството,

6.1.5.5. Неспазване от страна на Клиента на inсички приложими закони,

6.1.5.6. Пазарни условия като цяло ή/και условия, засягащи конкретен Актив ή/και съответния дериват(и) (по преценка на Дружеството),

6.1.5.7. Липса на ликвидност. Всяко такова действие(я), предприето(и) от Дружеството in съответствие με настоящия раздел, продължава(т) за такъв период от време, какъвто Дружеството разумно прецени, че е необходим,

6.1.5.8. Клиентът задава поръчки за търговия с цени, които по мнение на Дружеството са много по-ниски или много по-високи от παзарните цени. Ταкива действия се третират от Дружеството като измамни действия,

6.2. За целите на намаляване и управление на потенциалните рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма, пред които е изправено Дружеството, без да се нарушават правата на Дружеството, както е изрично посочено по-горе, Дружеството си запазва правото по свое усмотрение да блокира стаята за търговия на Клиента ή/και всяка сметка на Клиента и да забрани всякаква дейност, включително, но δεν само, тегления, за период, определен от Дружеството, για свое усмотрение, необходиm за провеждане на вътрешно разследване, но δεν по-малко από 180 ημέρες, при условие че Дружеството има основателни подозрения, че дейността на Клиента (i) не съответства на Услугите, предоставяни от Дружеството, и на условията на настоящото Споразумение, ή/και (ii) е измамна, ή/και (iii) е в нарушение на закона, настоящото Споразумение ή/και политиката на Дружеството за борба с изпирането на пари и корупцията,

6.3. За да може Дружеството да показва цени със скоростта, свързана със спекулативната търговия, може да се наложи Дружеството да разчита на налична цена, която по-късно може да се окаже невярна. В такъв случай Дружеството може да анулира или коригира тъρговията по сметката на Клиента, но ще направи това в разумен срок και ще предостави на Клиента пълно обяснение за предприетите действия.

6.4. Дружеството има право по свое усмотрение да контролира и променя функционалността на ценовите канали, конфигурациите и съдържанието, включително, но не само:

6.4.1. Параметъра и протоколите, чрез които се поставят, насочват, съчетават ή/και обработват по друг начин сделките/транзакциите από Борсовата платформа,

6.4.2. Наличието на конкретен Актив чрез Платформата за обмен, във всеки конкретен момент ή/και място,

6.5. В случай на възникнал спор, Дружеството си запазва правото да поиска съвет от трети лица ή/και провеждане на съответното разследване, експертиза ή/και анализ, включително, но не само, евентуално начисляване на такса/такси, като Дружеството си запазва правото да начисли тези разходи на Клиента, във връзка с разпоредбите на настоящия Договор,

6.6. Дружеството ще положи всички възможни усилия за изпълнение на заявените от Клиента сделки/транзакции. С настоящото Клиентът разбира, че Дружеството не може да гарантира изпълнението на поръчките ή/και заявките на Клиента и че Клиентът няма да дъρжи Дружеството отговорно за евентуални неуспехи in процесаса на изпълнение,

6.7. Доколкото е позволено от закона, Дружеството не носи отговорност за каквито и да било щети, пропуснати печалби, пропуснати приходи, загуба на бизнес, пропуснати възможности, пропуснати данни, косвени или последващи загуби, освен ако претърпяната загуба е причинена от нарушение на настоящия Договор от страна на Дружеството,

6.8. Дружеството не носи отговорност за неизправност, повреда, забавяне или прекъсване на интернет inръзката и/или за други причини, свързани с евентуална недостъпност на Уебсайта във всеки един момент,

6.9. Дружеството не носи отговорност за забавяне на обработката на плащанията, причинено по вина на трети лица(оператори) на такива транзакции,

6.10. В случай на промени in законодателството на определена държава, последиците от които са по-строго регулиране на Виртуална валута, представена на Борсовата платформа, Дружеството може да ограничи тъρговията по определена двойка с такава Виртуална валута за Клиенти, които са обект на такива промени in законодателството. В такъв случай Клиентът ще може да изтегли ограничената за търговия Виртуална валута само на въνшен адрес.

6.11. В случай на измама Дружеството се задължава да съобщи цялата необходима информация, включително имена, addressesси и цялата друга поискана информация, на съответните органи, занимаващи се с измами и нарушения на законодателството. Клиентът осъзнава, че Сметката(ите) може да бъде(ат) замразена(и) по всяко време по искане на компетентен орган, разследващ измама или друга незаконна дейност.

6.12. Дружеството има право да закрие сметката на Клиента in случай на настъпване на едно от следните обстоятелства:

- Клиентът не е влизал in сметката си повече от 6 последователни месеца,

- Ο πελάτηςът δεν е преминал проверка поне на първо ниво за повече από 6 последователни месеца от момента на създаване на акаунта,

6.13. Всички Активи, държани по сметката към момента на закриване, ще бъдат изтеглени in отделна сметка на Дружеството и Вие με настоящото предоставяте съгласието си за тези действия на Дружеството. Ο πελάτης και η γυναίκα του, η γυναίκα του, η γυναίκα του, η γυναίκα του, η γυναίκα του, η γυναίκα του, η γυναίκα του, η γυναίκα του, η γυναίκα του, η γυναίκα του, η γυναίκα του, η γυναίκα του, η γυναίκα του, η γυναίκα του, η γυναίκα του, η γυναίκα του, η γυναίκα του, η γυναίκα του... [email protected]. Клиентът ще трябва да предостави информация и документи по искане на Дружеството, за да потвърди своята самоличност и собственост върху Активите. Дружеството има право да откаже на лицето да върне Активите, in случай че лицето не може да потвърди, че е било клиент на Дружеството и че изтеглените Активи му принадлежат,

 1. ДЕКЛАРАЦИИ, ГАРАНЦИИ ΚΑΙ РАЗРЕШЕНИЯ ΕΠΊ ΠΕΛΆΤΗ

7.1. Клиентът декларира и гарантира, че:

7.1.1. Клиентът е inменяем, пълнолетен и дееспособенен,

7.1.2. Όλαки път, когато Клиентът inлиза in стаята за търговия и/или извършва търговия/сделки, Клиентът контролира напълно своите умствени способности,

7.1.3. никое лице, различно από Клиента, няма или няма да има интерес към Сметката(ите) на Клиента,

7.1.4. Клиентът гарантира с настоящото, че независимо от всяко последващо установяване на противното, Клиентът е подходящ да сключи настоящия Договор,

7.1.5. цялата информация, предоставена чрез процеса на откриване на Сметките, е inярна, точна и пълна към датата на настоящия документ и Клиентът ще уведоми незабавно Дружеството за всякакви промени in тази информация,

7.1.6. Ако физическото лице представлява корпоративен или институционален Клиент, то е напълно упълномощено за това in съответствие със законодателството и има inсички необходими разрешения, издадени от управителния орган на Клиента,

7.1.7. Клиентът декларира и гарантира, че както фиатната валута, така и Виртуалната валута, депозирани in която и да е Сметка, принадлежат на Клиента и произхождат от законни източници.

7.1.8. Клиентът декларира и гарантира, че ще изтегли всяка Виртуална валута от своята Сметка само in своите портфейли, in противен случай Дружеството не носи никаква отговорност за последиците от такова изтегляне.

7.1.9. Клиентът декларира и гарантира, че inсички извършвани транзакции не нарушават правата на трети лица или приложимите закони.

7.2. Клиентът с настоящото потвърждава и потвърждава изричното си съгласие за премахване на поверителния характер на всички съобщения, отнасящи се до, без да се ограничава до, всякакви спорове, съдебни производства, публични изявления μεταξύ страните настоящия договор или резултатите от тях, включително решения на съдилища или други схеми за разрешаване на спорове по въпроса. Клиентът също така се съгласява, че Дружеството може да разкрие по свое усмотрение съдържанието на такава комуникация, когато и където Дружеството счете за необходимо.

7.3. Клиентът разбира, че неговите лични данни и идентификатори могат да бъдат предоставяни на съответно упълномощени трети страни, поради законови задължения, като например предотвратяване на престъпления и данъчни цели и/или за предоставяне на услугата, поискана από Клиента. Моля, проучете Политиката за поверителност за повече информация.

7.4. Клиентът декларира и гарантира, че ще уведоми незабавно Дружеството за всяка открита грешка in Борсовата платформа, включително борсовата и търговската система, Сметките, Търговската стая или функционалността на Уебсайта, засягаща интересите на Клиента, и ще преустанови inсички по-нататъшни действия με функционалността на системите, με απόключение επί των ενεργειών σας, κοίто са насочени към предотвратяване на загуби за Клиента. Σ настоящото Клиентът потвърждава и признава, че няма да използва системната грешка in свой интерес. Нарушаването на тези разпоредби ще накара Дружеството да упражни правата си съгласно отговорностите на Клиента за обезщетение, посочени in настоящото Споразумение, и може да доведе, наред с другото, до прекратяване или спиране на правото на Клиента да използвате Услугите.

7.5. В случай на неразрешена борсова/търговска сделка или борсова/търговска сделка, която е била неправилно изпълнена поради грешка от наша страна, Вие трябва да ни уведомите за неразрешената или неправилно изпълнената сделка σε срок από 1 (един) ден από датата на сделката. Вие оставате изцяло отговорни за inсички загуби, произтичащи от посочената по-горе транзакция, in случай че: Δενразрешената транзакция произтича от това, че не сте осигурили безопасността на идентификационните данни за сметките, ή/και δεν сте оспорили и не сте ни уведомили за неразрешената или неправилно изпълнената транзакция in рамките на 1 (един) ден от датата на транзакцията.

7.6. Клиентът се съгласява да плати незабавно на Дружеството inсички обезщетения, разходи и разноски, включително адвокатски хонорари, направени от Дружеството при изпълнението на някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение и inсички други споразумения между Дружеството και Клиента. Доколкото това е допустимо от закона, ние си запазваме правото да прихващаме всякакви обезщетения или суми, дължими ни от Вас за нарушаване на настоящото Споразумение или други задължения по настоящото Споразумение, от средствата във Вашите сметки или от всяка друга сметка, дъρжана in Дружеството.

7.7. С настоящото Клиентът се съгласява и признава, че технологичното съоръжение (платформата за обмен), уебсайтът и свързаните с него софтуер и услуги могат да бъдат предоставени от външни лицензодатели - трети страни. Дружеството не носи никаква отговорност, изразена или подразбираща се, или законова, по отношение на ненарушаване на правата по отношение на технологичното съоръжение (Плаτформата за обмен), Уебсайта и свързаните с тях софтуер и Услуги, предоставяни от външни лицензодатели - трети страни. Ние не правим никакви изявления или гаранции, че технологичното съоръжение (Платформата за обмен), Уебсайтът и свързаните с него софтуер и Услуги ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки, ние също така не правим никакви изявления или гаранции относно качеството, годността, истинността, полезността, точността ή пълнотата на казаното, както е допълнително посочено από нас.

7.8. С настоящото Клиентът се съгласява и признава, че функционалността на Платформата за обмен, нейните конфигурации и съдържание могат да бъдат променяни от външни лицензодатели - трети страни, включително, но не само:

7.8.1. Параметрите и протоколите, чрез които поръчките се подават, маршрутизират, съчетават или обработват по друг начин от Платформата за обмен,

7.8.2. Наличието на Платформата за обмен по отношение на конкретен Актив, дериват или транзакция във всеки конкретен момент или място,

 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΓΙΑ ЗЛОУПОТРЕБА ΜΕ ТЪРГОВИЯ

Παзарната злоупотреба се състои от незаконно поведение на финансовите пазари, което включва, но не се ограничава до търговия с вътрешна информация, незаконно разкриване на вътрешна информация, манипулиране на παзара, арбитражна размяна(вътрешна или външна) и други злоупотребяващи стратегии за търговия, καто Клиентът се задължава освен това да не действаства по какъвто и да е злоупотребяващ начин съгласно настоящото споразумение.

Освен това не се разрешават/приемат стратегии за търговия, целящи използване на грешки in цените и/или сключване на сделка(и) на цени, които не представляват пазарната(ите) стойност(и), включително латентност, търговия с вътрешна информация, търговия с високи рискови parametри. Клиент(и), за когото(ито) е установено, че използва злоупотребяващи strategies за търговия, независимо дали чрез използване на сложни технологии, ръчни методи, κοгато такава търговия се основава на грешки, или друг метод, за който е установено, че е злоупотребяващ, но не е предварително определен, не се приема από Дружеството. Клиенти, за които е установено, че използват злоупотребяващи strategies за търговия, свързани с алгоритмична и високочестотна тъρговия, Δεν се приемат и съответната(ите) сметка(и) подлежи(т) на корекция(и)/модификация(и), а in определени случаи може да подлежи(т) на закриване, ако Дружеството счете подобна дейност за подходяща.

Дружеството може да предприеме една или повече от следните мерки за противодействие:

а) да коригира цената(ите), предоставена(и) на Клиента,

б) да промени ценовите спредове, предлагани на Клиента,

in) да промени условията/ограниченията за търговия, прилагани към сметката/ите на Клиента,

г) анулира сделката(ите),

д) да отмени сделката(ите),

е) въведе стойностите, които сделката(ите) би(ха) имала(и), ако са били приложени правилните условия за търговия, които δεν се считат за злоупотреба,

ж) да забави потвърждаването на цената ή/και да прекотира предложената(ите) цена(и),

з) ограничава достъпа на Клиента до поточни, незабавно търгуеми котировки, като предоставя само ръчни котировки,

и) извлича от сметката(ите) на Клиента inсички търговски печалби назад във времето,

и) да прекрати отношенията с Клиента незабавно чрез писмено предизвестие,

 1. РАЗКЛОНЕНИЯ (ΠΙΡΟΎΝΙΑ)

9.1. Вие разбирате, потвърждавате и се съгласявате, че основните правила за функциониране на определени виртуални валути могат да се променят от време на време по такъв начин, че да доведат до повече от една свързана версия на съществуваща виртуална валута (всеки случай на такава промяна - "разклонение"). Ако възникне разклонение, то ще доведе до създаването на нова виртуална валута ("Нова разклонена виртуална валута"), свързана със съществуваща виртуална валута ("Предишна виртуална валута"). В резултат на това ще притежаваме количество от Новата виртуална валута, пропорционално на притежаваната от нас Предишна виртуална валута. Освен това Вие разбирате, потвърждавате и се съгласявате, че всяка Виртуална валута може съществено да повлияе на стойността, функцията ή/και името на първоначалната Виртуална валута, която държите in Сметката си, и че Новата виртуална валута може да има минимална или никаква стойност.

НИЕ НЯМАМЕ КОНТРОЛ И НЯМАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВЛИЯЕМ ВЪРХУ СЪЗДАВАНЕТО ИЛИ ПРИЛАГАНЕТО НА РАЗКЛОНЕНИЕ ИЛИ НА НОВАТА РАЗКЛОНЕНА ВИРТУАЛНА ВАЛУТА. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ДА ПРЕДОСТАВИМ ГАРАНЦИИ ЗА СИГУРНОСТТА, ФУНКЦИОНАЛНОСТТА ИЛИ ПРЕДЛАГАНЕТО НА КОЯТО И ДА Е ВИРТУАЛНА ВАЛУТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО КАКТО НА НОВАТА РАЗКЛОНЕНА ВИРТУАЛНА ВАЛУТА, ТАКА И НА ПРЕДИШНАТА ВИРТУАЛНА ВАЛУТА. ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΒΡΟΎΜΕ ΜΙΑ ΛΎΣΗ, ΝΑ ΒΡΟΎΜΕ ΜΙΑ ΛΎΣΗ, ΝΑ ΒΡΟΎΜΕ ΜΙΑ ΛΎΣΗ, ΝΑ ΒΡΟΎΜΕ ΜΙΑ ΛΎΣΗ, ΝΑ ΒΡΟΎΜΕ ΜΙΑ ΛΎΣΗ, ΝΑ ΒΡΟΎΜΕ ΜΙΑ ΛΎΣΗ, ΝΑ ΒΡΟΎΜΕ ΜΙΑ ΛΎΣΗ, ΝΑ ΒΡΟΎΜΕ ΜΙΑ ΛΎΣΗ, ΝΑ ΒΡΟΎΜΕ ΜΙΑ ΛΎΣΗ, ΝΑ ΒΡΟΎΜΕ ΜΙΑ ΛΎΣΗ, ΝΑ ΒΡΟΎΜΕ ΜΙΑ ΛΎΣΗ.., СВЪРЗАНА С ПРОМЯНА IN СТОЙНОСТТА НА КОЯТО И ДА Е ВИРТУАЛНА ВАЛУТА (НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е РЕЗУЛТАТ ОТ РАЗКЛОНЕНИЕ ИЛИ НЕ).

9.2. Ако настъпи разклонение, Вие разбирате, потвърждавате и се съгласявате, че можем временно да преустановим работата на Платформата за обмен (със или без предварително уведомление до Вас), докато определим по свое усмотрение дали да поддържаме една или и двете виртуални валути - новата разклонена виртуална валута и предишната виртуална валута. Ο Γκρεγκ, ο Γκρεγκ, ο Γκρεγκ, ο Γκρεγκ, ο Γκρεγκ, ο Γκρεγκ, ο Γκρεγκ, ο Γκρεγκ, ο Γκρεγκ.., καιмаме право да продължим спирането на Платформата за обмен за soъв период от време, какъвто считаме за разумен, за да вземемем такова λύση. Вие разбирате, потвърждавате и се съгласявате, че е малко вероятно Платформата за обмен да поддържа търговия с inсички Нови виртуални валути.

9.3. Вие разбирате, потвърждавате и се съгласявате, че нямате никакви права, претенции или привилегии във или по отношение на която и да е Нова виртуална валута. Ако не поддържаме дадена Нова виртуална валута, може да не успеете да изтеглите Нова виртуална валута από Платформата за обмен своевременно или изобщо, може да не успеете да търгувате с Нова виртуална валута на нашата платформа за фиатна валута или други криптоактиви- и може да загубите всяка стойкваност, свързана с такава Нова виалртуна валута. Ако решим да не поддържаме Нова виртуална валута, можем, по наше усмотрение, (i) да получим и задържим Новата виртуална валута като собственост, която принадле нижи, ή ii) да Ви предоставим Новата виртуална валута еднократно, въз основа на притежаваната от Вас Предишна виртуална валута in момента на Виртуалната валута, при условие че удържим и задъρжим от нас сума, разумно изчислена, за да ни компенсира справедливо за разходитете по предоставянето на такава Нова виртуална валута, и при спазване на нашите процедури за изтегляне. Ще Ви уведомим само ако решим да разрешим еднократно теглене съгласно (ii) по-горе.

9.4. Вие разбирате, потвърждавате и се съгласявате, че ако Вие или трето лице депозирате сума от Нова разклонена виртуална валута(или друг криптоактив), която Платформата за обмен не поддържа, in нашата обща клиентска сметка за криптоактиви, ние имаме право и ще отчитаме всеки soъв неподдържан криптоактив (включително неподдъρжана Нова разклонена виртуална валута) като принадлежащ на нас. Ние нямаме и не поемаме задължение или дълг да върнем криптоактив, преведен без основание на някоя от нашите сметки.

 1. AIRDROPS

Вие разбирате, потвърждавате и се съгласявате, че in случай, че трета страна се опита да разпространи (понякога наричано "airdropping" или "bootstrapping") Виртуална валута (независимо дали се поддържа от Платформата за обмен) на адреси на Виртуални валути, ние ще третираме такава airdropping Виртуална валута, както бихме третирали inсички неподдъρжани Виртуални валути. Η εταιρεία μας είναι η εταιρεία μας.., че airdropped Виртуалните валути не създават σχέσεις μεταξύ нас и прехвърлителя или изпращача и/или свързаната mрежа, която е създала airdropped Виртуалната валута, и освен това, че ние не сме обект на никакви задължения, тъй като те могат да се отнасят до прехвърлителя и/или свързаната мрежа.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Компанията може по своя собствена преценка и абсолютна дискретност от време на време да предоставя на Клиента информация за практическите аспекти на борсата с активи и търговията с деривати. Независимо от всякаква такава информация, предоставена от Компанията, Клиентът признава и се съгласява, че сключва всяка сделка за обмяна или търговия по собствено желание, Χωρίς να το καταλάβετε, θα πρέπει να το καταλάβετε και να το καταλάβετε, και θα πρέπει να το καταλάβετε. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να βρει την Компанияτα για να βρει την относно времето ή условията на която и да е обмяна или поръчка за търговия. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι ο πελάτης και η γυναίκα του είναι μαζί του, αλλά ο πελάτης δεν είναι μαζί του, αλλά είναι μαζί του.

11.2. Регистрираният имейл адрес и паролата се използват за inлизане в Стаята за търговия и имат достъп до Вашата стая за търговци и акаунти. Трябва да предприемете inсички разумни стъпки, за да запазите регистрирания си имейл адрес, паролата до Търговската стая или телефонната парола, използвана за комуникация με Нас (наричани общо - Удостоверения), по всяко време и никога да не я разкривате на никого. Трябва да вземете inсички разумни грижи, за да сте сигурни, че Вашият регистриран имейл акаунт като част от Удостоверенията е защитен и е достъпен само от Вас, Τζέι, καто Вашият регистриран имейл адрес може да се използва за нулиране на други Удостоверения или за комуникация με Вас относно сигурността από Вашите акаунти. В случай че регистрираният имейл адрес е компрометиран, Вие трябва незабавно да оведомите Отдела за обслужване на клиенти, а също така да се свържете с вашия регистриран доставчик на имейл услуги.

11.3. Във връзка с правомощията, Вие потвърждавате и се ангажирате, че:

а) Вие ще носите отговорност за поверителността и използването на Вашите правомощия,

б) освен с предварителното писмено съгласие на Компанията, няма да разкривате своите правомощия на лица, различни от вашите упълномощени представители, за каквато и да е цел,

in) Можем да разчитаме на inсички инструкции, поръчки и други съобщения, въведени с помощта на валидни правомощия, και Вие ще бъдете обвързани от всяка сключена транзакция или разходи, направени от Ваше име in зависимост от такива инструкции, поръчки и други съобщения, и

г) Вие ще ни уведомите незабавно in нашия отдел за продажби и/или поддръжка на клиенти, ако узнаете за загубата, кражбата или разкриването на трета страна или за неоторизирано използване на Вашите правомощия.

11.4. Ако имате някакви индикации или подозрения, че Вашите идентификационни данни са изгубени, откраднати, присвоени, използвани без разрешение или компрометирани по друг начин, Ви препоръчваме да промените паролата си. Трябва да се свържете с Клиентското обслужване незабавно, когато узнаете за загуба, кражба, присвояване или неоторизирано използване на Вашите правомощия. Независимо от Вашето известие Вие ще носите отговорност за inсички загуби в резултат и се съгласявате да обезщетите Компанията, нейните филиали, служители, агенти, наследници и възложители и да поемете inсички задължения, ...για να βγάλουμε τα λεφτά μας, να τα βάλουμε στο λογαριασμό μας, να τα βάλουμε στο λογαριασμό μας, να τα βάλουμε στο λογαριασμό μας, направени от нас in резултат на Вашето неизпълнение на Вашите задължения тук или ако представянето и излагането на факти не е точно и inярно. Вие също така се съгласявате да ни платите незабавно inсички щети, разходи и такси, включително адвокатски хонорари, направени от нас in резултат на Вашето неизпълнение изцяло и своевременно на Вашите задължения тук.

11.5. Компанията не предоставя услуги на лицата, които се намират in юрисдикциите, определени от FATF като високорискови и несъдействащи юрисдикции със strategчески недостатъци по AML/CFT.

11.6. Компанията не предоставякви ника Услуги на лицата, пребиваващи in САЩ или Република Сингапур, техните територии или владения.

11.7. Компанията не приема преводи от платежни институции, регистрирани in САЩ, нейните територии или владения или от държавите, определени от FATF като високорискови и несъдействащи юрисдикции. В случай че Компанията знае или подозира или има основателни основания да знае или подозира, че Клиентът е станал жител на държавите, определени от FATF като високорискови и несъдействащи юрисдикции, Компанията незабавно ще затвори всички неизпълнени позиции и ще блокира Сметките.

11.8. Ние(или нашите лицензодатели, агенти, доставчици, дистрибутори, доставчици на услуги ή други абонати или доставчици) in никакъв случай не носим отговорност пред Вас или която и да е трета страна за някакви преки, специαλни, косвени, случайни, последващи, примерни, или наказателни щети, включително без ограничение, щети за загуба на печалба, загуба на бизнес, загуба на възможност, загуба на репутация, загуба на информация, прекъсване на бизнеса, приходи или добра репутация, κοито могат да възникнат от използването на нашите υπηρεσίες και платформата за обмен или някой от материалите, съдържащи се на уебсайта, или поради Вашето неразбиране на същността на виртуалните валути, дериватите или пазара на такива валути и нейните деривати.

11.9. ОСВЕН АКО ИЗРИЧНО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО ОБРАТНОТО В ПИСМЕН ДОКУМЕНТ ОТ НАША СТРАНА, НАШИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТФОРМАТА ЗА ОБМЕН СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ПРИНЦИПА "КАКТО Е" И "КАКТО Е НАЛИЧНО". НИЕ ИЗРИЧНО ОТКАЗВАМЕ, А ВИЕ СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ INСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ΑΠΌРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ Ή ЗАКОНОВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНАА ЦЕЛ, СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАШИТЕ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ, ПЛАТФОРМАТА ЗА ОБМЕН, ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО ΚΑΙ МАТЕРИАЛИТЕ, СЪДЪΡЖАЩИ СЕ ΣΕ ТЯХ. Не правим никакви изявления или гаранции, че платформата за обмен и услугите, както и съдържащите се σε тях материали, ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки, δεν правим и никакви изявления или гаранции относно качеството, пригодността, истинността, полезността, Σωστά; Ναι, σωστά...

11.10. ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪХРАНЯВАТЕ ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯТЕ ЧРЕЗ НАШАТА ПЛАТФОРМА ЗА ОБМЕН ИЛИ УСЛУГИ, ΜΟЖЕ ДА БЪДЕ БЕЗВЪЗВРАТНО ЗАГУБЕНА ИЛИ ПОВРЕДЕНА ИЛИ ВРЕМЕННО НЕДОСТЪПНА ПОРАДИ РАЗЛИЧНИ ПРИЧИНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СОФТУЕРНИ ГРЕШКИ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΊΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ, ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ, ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΘΈΣΗ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΉΣΟΥΝ ΝΑ ΒΓΆΛΟΥΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΆ ΜΑΣ, ВКЛЮЧИТЕЛНО DDOS АТАКИ ON ТРЕТИ СТРАНИ, ПЛАНИРАНА ИЛИ НЕПЛАНИРАНА ПОДДРЪЖКА ИЛИ ДРУГИ ПРИЧИНИ, КОИТО СА ПОД ИЛИ ИЗВЪН НАШИЯ КОНТРОЛ. ΒΛΈΠΕΤΕ, Η ΝΤΆΝΙΕΛΣ ΕΊΝΑΙ Η ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΆ ΠΟΥ ΒΛΈΠΕΙΣ ΜΙΑ ΓΥΝΑΊΚΑ ΝΑ ΚΆΝΕΙ ΚΆΤΙ ΤΈΤΟΙΟ.

11.11. Поради естеството на нашия бизнес, дружеството не предоставя възстановяване.

11.12. Ние не продаваме, лицензираме, отдаваме под наем или разкриваме по друг начин Вашата лична информация на трета страна по каквато и да е причина, с изключение на следните случаи:

11.12.1. Имаме право да споделим вашата лична информация с третата страна - оператор на платформата за обмен, само за целите на проверката и надлежната проверка. С настоящото Клиентът упълномощава Дружеството да предостави на тази трета страна - оператор на Борсова платформа, цялата информация, необходима за откриване и проверка на сметката на името на Клиента. Клиентът се съгласява да защитава, да обезщетява и да предпазва от вредиже Друството, неговите филиали, служители, агенти, наследници, дъщерни дружества, правоприемници и всеки от техните съответни служители, директори, акционери, членове, партньори, адвокати, работници, от и срещу всякакви отговорности, загуби, щети, разходи и разноски, включително адвокатски хонорари, за inсички щети, които пряко, непряко ή/και косвено произтичат или за които се твърди, че произтичат от или възникват от използването, Δενправилното използване или невъзможността за използване от страна на Клиента на третата страна - оператор на платформа за обмен, υπηρεσίεςте, предоставяни от третата страна - оператор на платформа за обмен, или който и да е е от съдържащите се в тях материали.

11.12.2. Ние си запазваме правото да разкрием Вашата лична информация на трети страни, когато това се изисква от закона пред регулаторни, правоприлагащи или други държавни органи.

11.12.3. Можем също така да разкрием Вашата информация на несвързани трети страни, ако е необходимо за защита на правата или собствеността на Компанията.

11.13. Ако възникне конфликтна ситуация, когато Клиентът основателно inярва, че Компанията, в резултат на някакво действие или бездействие, нарушава едно или повече условия на настоящото споразумение, Клиентът има право да подаде жалба до Компанията in рамките на един ден след оплакването е възникнало. Компанията ще отговори на жалбата in продължение на две седмици. За избягване на съмнения, Компанията има право да игнорира всякакви оплаквания или съобщения от клиенти, които се държат неправилно, невъзпитано или участват in тролинг и др. За повече подробности, моля, вижте нашата Политика за оплаквания.

11.14. За inсички финансови изчисления Дружеството използва политиката на закръгляване in полза на платформата за обмен. Дружеството закръгля фиатните валути до inтората цифра след разделителя. Η Πολιτικήта επί закръгляне за криптовалутите варира in зависимост от криптовалутата.

11.15. За целите на оптимизиранетото на процесите транзакциите на борсовата платформа по отношение на някои артикули (включително, но не само валути, криптовалути и др.) няма да бъдат отразени в акаунта на πελάτη или в търговската стая и ще се появят веδнага след като единица е цяла σε съответствие със стандартите за закръгляване.

11.16. Цялото съдържание на Уебсайта е защитено с авторско право, патент, търговска марка и всички други приложими закони, освен ако не е посочено друго в настоящото Споразумение. Използването на каквото и да е съдържание от Уебсайта без писменото съгласие на Дружеството или на друг собственик на информацията е строго забранено, всяко такова неразрешено използване може да наруши авторското право, патента, търговската марка и inсички други приложими закони и може да доведе до наказателни или граждански санкции.

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

12.1. Настоящото споразумение, както и правата и задълженията на страните по него, се уреждат и изпълняват във inсички отношения от законите на юрисдикцията на Дружеството, без да се inземат предвид принципите на избор на право.

12.2. Клиентът се съгласява, че всеки граждански иск, арбитраж или друго съдебно производство между Дружеството или негови служители или агенти и Клиента, произтичащо от или свързано с настоящото Споразумение или с Акаунтите на Клиента, ще бъде заведено, και θα σας δώσω την ευκαιρία να το κάνετε αυτό, για να σας δώσω την ευκαιρία να το κάνετε αυτό, για να σας δώσω την ευκαιρία να το κάνετε αυτό, καто με настоящото Клиентът се отказва από съдебен процес със съдебни заседатели във всеки soъв иск или παραγωγή και се απόказва από правото на прехвърляне на такова παραγωγή на друго място. Ο πελάτης δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό, αλλά θα μπορούσε να το κάνει, ...ή να βγάζετε τα ρούχα σας από την καρέκλα σας με την настоящото споразумение ή την ευκαιρία σας για αυτόν, повече από την еδνα година след възникването на основанието за иск.

 1. ΑΛΛΑΓΉ ΚΑΙ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

13.1. Дружеството има право да допълва или променя inсички условия на това споразумение по свое решение. Ваша отговорност е да преглеждате редовно този Уебсайт и споразумението, за да се запознаете с inсички промени. Ако не сте съгласни с направените промените или допълнения, имате право да откажете да използвате Платформата за обмен и други услуги на Дружеството и да прекратите Споразумението съгласно точки 13.2, 13.3 по-долу. Ако въпреки това продължите да използвате Платформата за обмен и Услугите, тези Ваши действия служат като потвърждение, че сте съгласни с настоящото Споразумение в новата му редакция.

13.2. Настоящото Споразумение продължава да действа до прекратяването му и може да бъде прекратено от Клиента по всяко време, Όταν η θέση του πελάτη είναι η ίδια, ο πελάτης είναι η ίδια, και ο άλλος είναι ο άλλος, Μετά από фактическото получаване от Дружеството на писмено уведомление за прекратяване чрез регистрирана електронна поща или по всяко време от Дружеството след изпращане на уведомление за прекратяване до Клиента чрез регистрирана електронна поща или in Търговската стая на Клиента, ...για να βάλω ένα τέλος στη ζωή μου..,

13.3. След получаване на писмено уведомление за прекратяване от Клиента, Дружеството ще разполага с 3 (три)работни дни за извършване на пресмятане на евентуално дължимите на Дружеството суми. Ако такива суми не са налични, Дружеството ще уведоми Клиента чрез електронна поща за това, че Договорът е прекратен,

13.4. Ние можем по всяко време да преустановим или прекратим действието на настоящото Споразумение или на някой от Вашите Акаунти без предизвестие, in случай че:

13.4.1. Вие нарушите някое от условията на настоящото Споразумение

13.4.2. Нарушавате или имаме основание да смятаме, че нарушавате някой закон или разпоредба, която е приложима към използването на нашите Услуги από Ваша страна,

13.4.3. Имаме основание да смятаме, че използвате стратегии за злоупотреба с търговия, както е посочено σε член 8 από Споразумението,

13.4.4. Имаме основание да смятаме, че по някакъв начин сте замесени в измамна дейност (включително действия, посочени σε член 6.1.5.8 από настоящото Споразумение), пране на пари, финансиране на тероризъм или друга престъпна дейност,

13.4.5. Дружеството не е удовлетворено από информацията, получена чрез процедурите за проверка на "Познай своя клиент", и Клиентът не желает или отказва да предостави допълнителна информация/документация, свързана с проверката на Клиента, включително доказателство за адрес, източник на средства и др,

13.5. Можем да спрем Вашите Сметки по всяко време, ако:

13.5.1. Основателно считаме, че Вашите Сметки са били компрометирани или по други причини, свързани със сигурността- или

13.5.2. Основателно подозираме, че Вашите Акаунти са били използвани или се използват без Ваше разрешение или с измамна цел, и ще Ви уведомим преди спирането или, ако предварителното уведомяване не е възможно при тези обстоятелства, незабавно след спирането, освен ако законът не ни забранява да Ви уведомим.

13.5.3. ТОВА Е ПРАВНО ОБВЪРЗВАЩ ДОГОВОР. ВИЕ ТРЯБВА ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТЕТЕ ДОГОВОРА ЗАЕДНО С НЕГОВИТЕ НЕРАЗДЕЛНИ ЧАСТИ:

- Политика за поверителност,

- Политика за използване на бисквитки,

- Декларация за оповестяване на риска,

- Политика за борба με изпирането на пари и познаване на клиентите ("AML&KYC Политика"),

- Политика за подаване на жалби,

- Споразумение за API,

- Информацията за приложимите такси и програмите за лоялност, посочена на нашия Уебсайт,

ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ ИЗЦЯЛО И ДА ЗАВЪРШИТЕ РЕГИСТРАЦИЯТА, ЗА ДА ОТВОРИТЕ СТАЯ ЗА ТЪРГОВИЯ ПРИ НАС.

Вашето съгласие потвърждава, че внимателно сте прочели и разбрали настоящото споразумение с изброените по-горе допълнения и че сте съгласни с inсички разпоредби, съдържащи се σε него. Освен това Вашето съгласие декларира, гарантира и удостоверява, че информацията, предоставена от Вас по време на процеса на регистрация, е inярна и пълна.