Πολιτική AML & KYC

Πολιτική καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και γνώσης του πελάτη σας (AML&KYC)

Προκειμένου να προστατεύσουμε τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών μας και να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τα διεθνή εμπορικά πρότυπα, λειτουργούμε αποκλειστικά σύμφωνα με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Για να παρακολουθούμε τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις και τις συστάσεις της FATF, έχουμε δημιουργήσει ένα τμήμα συμμόρφωσης που αναπτύσσει διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και γνώσης του πελάτη σας (AML / KYC), υποχρεωτικές για όλους τους υπαλλήλους και καθορίζουν την πολιτική δέσμευσης με κάθε πρόσωπο που έχει εγγραφεί στον ιστότοπο. my.trade4coins.com. Το Τμήμα Συμμόρφωσης έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλες οι λειτουργίες της Εταιρείας συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ότι όλα τα έγγραφα που παρέχονται από τον Πελάτη είναι ενημερωμένα και συμμορφώνονται με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις. Με την πραγματοποίηση της εγγραφής στην ιστοσελίδα μας ο Πελάτης προβαίνει σε πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της πολιτικής, συμφωνεί με τους ακόλουθους κανόνες και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τους τηρεί:

 1. Όλοι οι πελάτες της Trade4Coins αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, επομένως οι απαιτήσεις AML (καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) είναι οι ίδιες. Η μόνη διαφορά μπορεί να είναι τα επίπεδα (Tiers) για την απαίτηση πρόσθετων πληροφοριών από πελάτες που συναλλάσσονται μόνο με κρυπτογράφηση και από πελάτες που συναλλάσσονται τόσο με κρυπτογράφηση όσο και με fiat. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και τα εφαρμοζόμενα όρια προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας πολιτικής AML&KYC,
 2. Εάν περάσετε επιτυχώς το KYC που σχετίζεται με την αντίστοιχη βαθμίδα, θα λάβετε όλα τα οφέλη που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη βαθμίδα. Συνήθως προσπαθούμε να εκτελούμε τις διαδικασίες KYC το συντομότερο δυνατό, ωστόσο σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν αρκετές ημέρες,
 3. Εάν είστε εταιρικός ή θεσμικός πελάτης, ακολουθήστε τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 2 της παρούσας πολιτικής AML&KYC,
 4. Κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας, ο Πελάτης θα πρέπει να προσκομίσει τα πρόσθετα έγγραφα και πληροφορίες. Η συμπλήρωση του αντίστοιχου ερωτηματολογίου KYC μπορεί επίσης να αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση με αποκλειστική απόφαση της Εταιρείας. Ο Πελάτης συμφωνεί με αυτές τις απαιτήσεις της Εταιρείας και συμφωνεί να τις ακολουθήσει,
 5. Η ανάληψη περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται μόνο στον λογαριασμό που ανήκει σε ένα πρόσωπο που προσδιορίζεται ως Πελάτης της Εταιρείας (ο ιδιοκτήτης ενός Trading Room). Απαγορεύεται η ανάληψη περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους. Απαγορεύονται επίσης οι εσωτερικές μεταφορές μεταξύ των πελατών της Εταιρείας.
 6. Η Εταιρεία υποχρεούται και έχει το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση, να μοιράζεται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και υπηρεσίες επιβολής του νόμου οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, και ο Πελάτης παρέχει στην Εταιρεία τη συγκατάθεσή του για τις ενέργειες αυτές. Προκειμένου να συμμορφωθεί με την παρούσα παράγραφο, η Εταιρεία τηρεί αρχεία σχετικά με τις συναλλαγές του Πελάτη επί πέντε τουλάχιστον έτη.
 7. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ακολουθεί τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς νομοθεσίας, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, της οικονομικής απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της νομιμοποίησης κεφαλαίων που αποκτήθηκαν με παράνομα μέσα. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφύγει την άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε παράνομες οικονομικές δραστηριότητες και οποιεσδήποτε παράνομες συναλλαγές χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες της Εταιρείας.
 8. Ο Πελάτης εγγυάται τη νόμιμη προέλευση, τη νόμιμη κυριότητα και το δικαίωμα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρονται στο λογαριασμό του.
 9. Σε περίπτωση ύποπτων συναλλαγών στο λογαριασμό του Πελάτη, αναπλήρωσης μετρητών από μη αξιόπιστες πηγές (για παράδειγμα, τα στοιχεία του αποστολέα των περιουσιακών στοιχείων και του ιδιοκτήτη του Trading Room είναι διαφορετικά) ή/και οποιωνδήποτε ενεργειών με χαρακτηριστικά απάτης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιστροφών ή ακύρωσης πληρωμών), η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει εσωτερική έρευνα, να μπλοκάρει ή να κλείσει το Trading Room του Πελάτη ή οποιονδήποτε Λογαριασμό, να ακυρώσει οποιαδήποτε πληρωμή ή εντολή διαπραγμάτευσης και να αναστείλει τις εργασίες στους Λογαριασμούς πριν από το τέλος της επίσημης έρευνας. Κατά τη λήψη της απόφασης η Εταιρεία καθοδηγείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τις συστάσεις της FATF ή την κοινή πρακτική.
 10. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη εάν η μέθοδος ανάληψης περιουσιακών στοιχείων είναι διαφορετική από τη μέθοδο κατάθεσης. Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μπλοκάρει την αίθουσα συναλλαγών του Πελάτη ή οποιονδήποτε λογαριασμό του κατά τη διάρκεια της έρευνας, εάν ο Πελάτης αρνηθεί να παράσχει τις πρόσθετες πληροφορίες που ζητά η Εταιρεία.
 11. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα αντίγραφα εγγράφων που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του Πελάτη, καθώς και αντίγραφα των τραπεζικών καρτών που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπλήρωση του λογαριασμού, των εγγράφων πληρωμής και άλλων εγγράφων που επιβεβαιώνουν τη νόμιμη κατοχή και τη νόμιμη προέλευση των κεφαλαίων. Η Εταιρεία έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει την παροχή πρωτότυπων εγγράφων για έλεγχο σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες από την πλευρά της Εταιρείας.
 12. Η Εταιρεία δεν παρέχει υπηρεσίες σε πρόσωπα που βρίσκονται σε δικαιοδοσίες που έχουν χαρακτηριστεί από την FATF ως υψηλού κινδύνου και μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες με στρατηγικές ελλείψεις AML/CFT, δηλαδή:

Αφγανιστάν, Αμερικανική Σαμόα, Μπαχάμες, Μποτσουάνα, Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, Αιθιοπία, Γκάνα, Γκουάμ, Ιράν, Ιράκ, Λιβύη, Νιγηρία, Πακιστάν, Παναμάς, Πουέρτο Ρίκο, Σαμόα, Σαουδική Αραβία, Σρι Λάνκα, Συρία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τυνησία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι, Υεμένη.

 1. Η Εταιρεία δεν παρέχει υπηρεσίες σε πολίτες και κατοίκους των Η.Π.Α. και της Εσθονίας.
 2. Η άρνηση της Εταιρείας να εκτελέσει τις πράξεις που από την άποψη της Εταιρείας θεωρούνται ύποπτες, χρησιμοποιώντας προληπτικά μέτρα (όπως το μπλοκάρισμα ή το κλείσιμο της αίθουσας συναλλαγών ή οποιουδήποτε λογαριασμού του Πελάτη) δεν αποτελεί λόγο αστικής ευθύνης της Εταιρείας για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τον Πελάτη.
 3. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να ενημερώνει τον Πελάτη ή άλλα πρόσωπα σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την τήρηση της νομοθεσίας περί Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοοικονομικής Νομοθεσίας. Επίσης, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να ενημερώνει τους Πελάτες ή άλλα πρόσωπα για τυχόν υποψίες, για τους λόγους άρνησης εκτέλεσης εντολής διαπραγμάτευσης του Πελάτη, για άρνηση ανοίγματος λογαριασμού, για την ανάγκη προσκόμισης εγγράφων του Πελάτη κ.λπ.
 4. Η παρούσα πολιτική κατά του ξεπλύματος χρήματος και της γνώσης του πελάτη σας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας με τον πελάτη, η οποία βρίσκεται στον Ιστότοπο. Η μη συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της συμφωνίας με τον πελάτη κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας.

Προσάρτημα 1

Μέτρα επαλήθευσης για ιδιώτες και αντίστοιχα όρια ανάληψης:

 

Ικανότητα Επίπεδο επαλήθευσης 0 Επίπεδο επαλήθευσης 1 Επίπεδο επαλήθευσης 2
Κατάθεση X Κρυπτογράφηση - χωρίς όρια
Fiat - δεν διατίθεται
Κρυπτογράφηση - χωρίς όρια
Fiat - χωρίς όρια
Αυτόματη ανάληψη κρυπτογράφησης
(ημερήσιο όριο)
X $100,000.00 $100,000.00
Απόσυρση Fiat
(ημερήσιο όριο)
X Δεν είναι διαθέσιμο
Αυτόματη ανάληψη κρυπτογράφησης
(μηνιαίο όριο)
X $500,000.00 $500,000.00
Απόσυρση Fiat
(μηνιαίο όριο)
X Δεν είναι διαθέσιμο
Συνθήκες Η κατάθεση/ανάληψη δεν είναι διαθέσιμη και η διαπραγμάτευση δεν είναι διαθέσιμη. Μπορείτε μόνο να αναθεωρήσετε το ανταλλακτήριο. Κατάθεση/ανάληψη μόνο σε κρυπτογράφηση και διαπραγμάτευση διαθέσιμη για όλα τα μέσα Οι καταθέσεις/αναλήψεις είναι διαθέσιμες σε κρυπτογραφίες/φιάτ και οι συναλλαγές είναι διαθέσιμες για όλα τα μέσα.
Μέτρα KYC Επαλήθευση του E-mail Έγγραφο ταυτότητας + selfie

 

Αποδεικτικό διεύθυνσης (όχι παλαιότερο των 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης) + πρόσθετο αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας + συμπλήρωση σύντομου ερωτηματολογίου,

Ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα,

 

Μέτρα επαλήθευσης για εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες και αντίστοιχα όρια ανάληψης:

 

Ικανότητα Επίπεδο επαλήθευσης 0 Επίπεδο επαλήθευσης 1 Επίπεδο επαλήθευσης 2
Κατάθεση X Κρυπτογράφηση - χωρίς όρια
Fiat - δεν διατίθεται
Κρυπτογράφηση - χωρίς όρια
Fiat - χωρίς όρια
Αυτόματη ανάληψη κρυπτογράφησης
(ημερήσιο όριο)
X $100,000.00 $300,000.00
Απόσυρση Fiat
(ημερήσιο όριο)
X Δεν είναι διαθέσιμο
Αυτόματη ανάληψη κρυπτογράφησης
(μηνιαίο όριο)
X $500,000.00 $3,000,000.00
Απόσυρση Fiat
(μηνιαίο όριο)
X Δεν είναι διαθέσιμο
Συνθήκες Η κατάθεση/ανάληψη δεν είναι διαθέσιμη και η διαπραγμάτευση δεν είναι διαθέσιμη. Μπορείτε μόνο να αναθεωρήσετε το ανταλλακτήριο. Κατάθεση/ανάληψη μόνο σε κρυπτογράφηση και διαπραγμάτευση διαθέσιμη για όλα τα μέσα Οι καταθέσεις/αναλήψεις είναι διαθέσιμες σε κρυπτογραφίες/φιάτ και οι συναλλαγές είναι διαθέσιμες για όλα τα μέσα.
Μέτρα KYC Επαλήθευση του E-mail Βλέπε Παράρτημα 2

 

Προσάρτημα 2

Μέτρα επαλήθευσης για εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες

Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται μόνο για τους εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες. Αυτή η κατηγορία πελατών πρέπει να περάσει από την υποχρεωτική διαδικασία ενισχυμένης επαλήθευσης.

Διατηρούμε το δικαίωμα να σας αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών, εάν κατά τη διαδικασία επαλήθευσης διαπιστωθεί ότι δεν πληροίτε τις απαιτήσεις KYC. Επίσης, έχουμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τις υφιστάμενες σχέσεις μας μαζί σας ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι παραβιάζετε τις απαιτήσεις μας KYC.

Κατόπιν αιτήματός μας, θα πρέπει να παρέχετε οποιαδήποτε πρόσθετα έγγραφα και πληροφορίες, και εάν αρνηθείτε να παράσχετε τέτοια έγγραφα ή πληροφορίες, αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει στην άρνηση ή τον τερματισμό της παροχής υπηρεσιών.

Για να ανοίξετε μια αίθουσα συναλλαγών ως εταιρικός ή θεσμικός πελάτης, ακολουθήστε τον σύνδεσμο στον ιστότοπο και συμπληρώστε το διευρυμένο ερωτηματολόγιο. Σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να έχετε τις απαραίτητες εξουσίες από την εταιρεία σας προκειμένου να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο. Επίσης, παρακαλείστε να ανεβάσετε τα παρακάτω εταιρικά έγγραφα στο προφίλ σας στο Trading Room. Στη συνέχεια, θα πρέπει να περιμένετε τις ακόλουθες οδηγίες από τον διαχειριστή.

Τα ακόλουθα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύουν το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο του πελάτη:

- Μνημόνιο και καταστατικό,

- Πιστοποιητικό σύστασης,

- Πιστοποιητικό άσκησης καθηκόντων (με ημερομηνία εντός των τελευταίων 3 μηνών),

- Απόδειξη της διεύθυνσης λειτουργίας (πρωτότυπος λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζικό εκκαθαριστικό σημείωμα στο οποίο αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας και η διεύθυνση λειτουργίας με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριών μηνών, ή συμφωνητικό μίσθωσης σε περίπτωση που νοικιάζετε τον χώρο γραφείων),

- Έγγραφο σχετικά με το διορισμό του διευθυντή (πρακτικά, απόφαση των μετόχων κ.λπ.),

- Ατομική επαλήθευση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου (αντίγραφο διαβατηρίου),

- Ατομική επαλήθευση όλων των εν ενεργεία διευθυντών (αντίγραφο διαβατηρίου και πρόσφατος πρωτότυπος λογαριασμός κοινής ωφέλειας για τον καθένα),

- Ατομική επαλήθευση των μετόχων/πραγματικών δικαιούχων με συμμετοχή 25% ή περισσότερο:

- Μεμονωμένοι μέτοχοι (αντίγραφο διαβατηρίου και πρόσφατος πρωτότυπος λογαριασμός κοινής ωφέλειας για τον καθένα)

- Εταιρικοί μέτοχοι (πλήρης κατάλογος των δικαιολογητικών για κάθε εταιρεία όπως αναφέρεται παραπάνω),

- Απόδειξη της ιδιοκτησίας του τομέα,

 

Για το Tier 2 θα πρέπει να προσκομίσετε επιπλέον:

- Τραπεζική αναφορά που περιέχει τα τραπεζικά στοιχεία της εταιρείας σας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τους διακανονισμούς μαζί σας.

- Οικονομικές καταστάσεις ή τραπεζικές βεβαιώσεις της εταιρείας για τους τελευταίους τρεις μήνες- άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την πηγή των κεφαλαίων (ελεγμένοι λογαριασμοί της εταιρείας, φορολογική δήλωση κ.λπ.),