Политика за противодействие на изпирането на пари и KYC

Политика за борба с изпирането на пари и познаване на клиентите (AML&KYC)

За да защитим активите на нашите клиенти и да гарантираме спазването на международните търговски стандарти, Ние работим изключително в съответствие със законодателството за борба с незаконното изпиране на пари и противодействие на финансирането на тероризма. За да следим за спазването на законовите изисквания и препоръките на FATF, сме създали отдел за съответствие, който разработва процедури за борба с изпирането на пари и познаване на клиента (AML/KYC), задължителни за всички служители и определящи политиката на взаимодействие с всяко лице, което се е регистрирало на уебсайта. my.trade4coins.com. Отделът за съответствие има за цел да гарантира, че всички операции на Дружеството са в съответствие с международните стандарти за борба с изпирането на пари и че всички документи, предоставени от Клиента, са актуални и отговарят на съответните законови изисквания. С извършването на регистрацията на нашия Уебсайт Клиентът прави пълно и безусловно приемане на условията на политиката, съгласява се със следните правила и се задължава да ги спазва:

 1. Всички клиенти на Trade4Coins се третират по един и същи начин, поради което изискванията за борба с изпирането на пари са еднакви. Единствената разлика може да бъде в нивата (Tiers) за изискване на допълнителна информация от клиенти, които търгуват само с криптовалути, и от клиенти, които търгуват както с криптовалути, така и с фиати. Конкретните изисквания и прилаганите лимити са посочени в Приложение 1 към настоящата политика за AML&KYC;
 2. Ако преминете успешно процедурата KYC, която е свързана със съответното ниво, ще получите всички предимства, предвидени за това ниво. Обикновено се опитваме да извършим процедурите KYC възможно най-скоро, но при отделни обстоятелства това може да отнеме няколко дни;
 3. Ако сте корпоративен или институционален клиент, моля, спазвайте изискванията на Приложение 2 към настоящата политика за противодействие на изпирането на пари и контрол на транзакциите;
 4. При поискване от страна на Дружеството допълнителните документи и информация трябва да бъдат предоставени от Клиента. По решение на Дружеството може да бъде задължително и попълването на съответния въпросник за KYC. Клиентът се съгласява с тези изисквания на Дружеството и се задължава да ги спазва;
 5. Изтеглянето на Активи се извършва само по сметка, която принадлежи на лицето, идентифицирано като Клиент на Дружеството (собственик на Търговска зала). Изтеглянето на Активи в полза на трети лица е забранено. Вътрешните трансфери между клиентите на Дружеството също са забранени.
 6. Дружеството е длъжно и има право, без да получава предварително съгласие, да споделя с финансови институции и правоприлагащи органи всякаква информация за Клиента, както се изисква от приложимото законодателство, а Клиентът дава съгласието си на Дружеството за тези действия. За да спази този параграф, Дружеството съхранява данни за транзакциите на Клиента в продължение на най-малко пет години.
 7. Клиентът се задължава да спазва законодателството, включително международното, насочено към борба с незаконния трафик, финансовите измами, изпирането на пари и легализирането на средства, придобити по незаконен начин. Клиентът се задължава да положи всички усилия, за да избегне пряко или непряко участие в незаконни финансови дейности и всякакви незаконни транзакции, използвайки Уебсайта и Услугите на Дружеството.
 8. Клиентът гарантира законния произход, законната собственост и правото да използва активите, прехвърлени в неговата сметка.
 9. В случай на данни за подозрителни транзакции по сметката на Клиента, парични постъпления от недостоверни източници (например данните на изпращача на Активите и собственика на Търговската зала са различни) и/или действия с признаци на измама (включително възстановяване или отмяна на плащания), Дружеството си запазва правото да проведе вътрешно разследване, да блокира или закрие Търговската зала на Клиента или която и да е сметка, да отмени всяко плащане или нареждане за търговия и да спре операциите по сметките преди края на официалното разследване. При вземането на това решение Дружеството се ръководи от разпоредбите на приложимото законодателство, препоръките на FATF или от обичайната практика.
 10. Дружеството има право да поиска допълнителна информация за Клиента, ако методът на теглене на средства е различен от метода на депозиране. Дружеството си запазва и правото да блокира залата за търговия на Клиента или някоя от сметките по време на разследването, Ако Клиентът откаже да предостави допълнителната информация, поискана от Дружеството.
 11. В хода на разследването Дружеството има право да поиска допълнителни копия на документи, потвърждаващи самоличността на Клиента, както и копия на банкови карти, използвани за захранване на сметката, платежни документи и други документи, потвърждаващи законното притежание и законния произход на средствата. Дружеството също така има право да изиска предоставянето на оригинални документи за преглед в случай на съмнения от страна на Дружеството.
 12. Дружеството не предоставя услуги на лица, намиращи се в юрисдикции, които са определени от FATF като високорискови и неоказващи съдействие юрисдикции със стратегически недостатъци в областта на борбата с изпирането на пари/финансирането на тероризма, а именно:

Афганистан, Американска Самоа, Бахамски острови, Ботсвана, Корейска народнодемократична република, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Либия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуерто Рико, Самоа, Саудитска Арабия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американски Вирджински острови, Йемен.

 1. Дружеството не предоставя услуги на граждани и жители на САЩ и Естония.
 2. Отказът на Дружеството да извърши операциите, които от гледна точка на Дружеството се считат за подозрителни, използването на превантивни мерки (като блокиране или закриване на Търговската зала на Клиента или на някоя сметка) не е причина за гражданска отговорност на Дружеството за неизпълнение на задълженията към Клиента.
 3. Дружеството не е длъжно да информира Клиента или други лица за мерките, предприети за изпълнение на законодателството за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Също така Дружеството не е длъжно да информира Клиентите или други лица за подозрения, за причините за отказ за изпълнение на търговско нареждане на Клиента, за отказ за откриване на Сметка, за необходимостта от предоставяне на документи на Клиента и др.
 4. Тази политика за борба с изпирането на пари и познаване на клиента е неразделна част от споразумението с клиента, което се намира на Уебсайта. Неспазването на тази политика може да бъде основание за прекратяване на споразумението с Клиента по преценка на Дружеството.

Приложение 1

Мерки за проверка за физически лица и съответните лимити за теглене:

 

Способност Ниво на проверка 0 Ниво на проверка 1 Ниво на проверка 2
Депозит X Крипто - без ограничения
Fiat - не е наличен
Крипто - без ограничения
Fiat - без ограничения
Автоматично изтегляне на крипто
(дневен лимит)
X $100,000.00 $100,000.00
Оттегляне Fiat
(дневен лимит)
X Не е наличен
Автоматично изтегляне на крипто
(месечен лимит)
X $500,000.00 $500,000.00
Оттегляне Fiat
(месечен лимит)
X Не е наличен
Условия Депозит/теглене не е наличен и търговия не е налична. Можете само да преглеждате борсата. Депозит/теглене само в криптовалута и търговия за всички инструменти Депозит/теглене са налични в крипто/фиат и търговия на разположение за всички инструменти
Мерки по KYC Проверка на електронна поща Документ за самоличност + селфи 

 

Доказателство за адрес (не по-старо от 3 месеца от датата на издаване) + допълнително доказателство за самоличност + попълване на кратък въпросник; 

Възможно е да се изисква допълнителна информация или документи;

 

Мерки за проверка за корпоративни и институционални клиенти и съответните лимити за теглене:

 

Способност Ниво на проверка 0 Ниво на проверка 1 Ниво на проверка 2
Депозит X Крипто - без ограничения
Fiat - не е наличен
Крипто - без ограничения
Fiat - без ограничения
Автоматично изтегляне на крипто
(дневен лимит)
X $100,000.00 $300,000.00
Оттегляне Fiat
(дневен лимит)
X Не е наличен
Автоматично изтегляне на крипто
(месечен лимит)
X $500,000.00 $3,000,000.00
Оттегляне Fiat
(месечен лимит)
X Не е наличен
Условия Депозит/теглене не е наличен и търговия не е налична. Можете само да преглеждате борсата. Депозит/теглене само в криптовалута и търговия за всички инструменти Депозит/теглене са налични в крипто/фиат и търговия на разположение за всички инструменти
Мерки по KYC Проверка на електронна поща Моля, вижте допълнение 2

 

Приложение 2

Мерки за проверка за корпоративни и институционални клиенти

Тази политика се прилага само за корпоративни и институционални клиенти. Тази категория Клиенти трябва да преминат през задължителния процес на засилена проверка.

Запазваме си правото да Ви откажем предоставянето на услуги, ако в процеса на проверка се установи, че не отговаряте на нашите изисквания за KYC. Също така имаме право да прекратим съществуващите си отношения с Вас по всяко време, в случай че бъде установено, че нарушавате нашите KYC изисквания.

При поискване от наша страна Вие трябва да предоставите допълнителни документи и информация, а ако откажете да предоставите такива документи или информация, това също може да доведе до отказ или прекратяване на предоставянето на услуги.

За да отворите стая за търговия като корпоративен или институционален клиент, моля, последвайте връзката на уебсайта и попълнете разширения въпросник. Моля, имайте предвид, че трябва да разполагате с необходимите правомощия от вашата компания, за да попълните въпросника. Също така, моля, качете изброените по-долу корпоративни документи в профила на Вашата стая за търговия. След това трябва да изчакате следващите инструкции от мениджъра.

Към попълнения от клиента въпросник трябва да се приложи следната документация:

- Меморандум и устав на сдружението;

- Сертификат за учредяване;

- Удостоверение за заемане на длъжността (с дата през последните 3 месеца);

- Доказателство за адреса на дейността (оригинална сметка за комунални услуги или банково извлечение, в което са посочени името на компанията и адресът на дейността, с дата през последните три месеца, или договор за наем, ако наемате офис пространство);

- Документ за назначаване на директора (протокол, решение на акционерите и др.);

- Индивидуална проверка на упълномощения представител (копие от паспорт);

- Индивидуална проверка на всички активни директори (копие от паспорт и скорошна оригинална сметка за комунални услуги за всеки от тях);

- Индивидуална проверка на акционерите/фактическите собственици с дял от 25% или повече:

- Индивидуални акционери (копие от паспорт и актуална оригинална сметка за комунални услуги за всеки от тях)

- Корпоративни акционери (пълен списък на подкрепящата документация за всяко дружество, както е посочено по-горе);

- Доказателство за собственост на домейна;

 

За Tier 2 трябва да предоставите допълнително:

- Банкова референция, съдържаща банковите данни на вашата компания, които ще се използват при разплащания с вас.

- Финансови отчети или банкови извлечения на дружеството за последните три месеца; други документи, които потвърждават източника на средства (одитирани отчети на дружеството, данъчна декларация и др.);